Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrian klinikan tutkimuksen tavoitteet

Olemme kiinnostuneita nuorten hyvinvoinnista sekä psyykkisellä että fyysisellä tasolla ja siitä, kuinka nämä tasot ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Tutkimme myös nuorten päihteiden käyttöä ja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Teemme yhteistyötä muun muassa KYS:in psykiatrian, radiologian ja kliinisen fysiologian laitosten, UEF:in kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön, Oslon yliopiston ja THL:n kanssa. Toimimme yhteistyössä kansallisen Neurokeskuksen kanssa.

Tutkimusryhmien 1.-2. johtaja

Tommi Tolmunen, LT, dosentti (UEF), professori, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Tutkimusryhmä 1. Nuorten hyvinvointitutkimus

Nuorten hyvinvointitutkimus (Youth Wellbeing Study) käynnistyi vuonna 2005. Siihen kuuluu a) perusvaiheen aineisto (n=4000), b) edellä mainitun aineiston seuranta-aineisto (n=800), josta edelleen on valittu c) noin 40 eniten ja 40 vähiten alkoholia käyttänyttä nuorta aikuista. Heille on tehty erilaisia aivokuvantamistutkimuksia (MRI, TMS-EEG) ja metabolomiikka-analyysit.

Tutkimusryhmä 2. REAL-SMART-projekti

REAL-SMART-aineiston kerääminen alkoi 2017 ja jatkuu edelleen. Tutkimus koostuu kahdesta osasta:

a) Nuorten päihteiden käytön varhainen tunnistaminen ja hoito (Recognition and early intervention for alcohol and substance abuse in adolescence, REAL).

Tutkimme voiko sähköisesti toteutetulla mini-interventiolla vähentää nuorten päihteiden käyttöä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Tutkimme myös päihteiden käytön vaikutusta metaboliseen profiiliin. Tavoitteenamme on levittää ASSIST-kysely laajempaan käyttöön sähköisessä muodossa. Oletamme, että sähköinen mini-interventio vähentää ja ehkäisee nuorten päihteiden käyttöä ja että se näkyy myös metabolisen profiilin muutoksina.

b) Elimistön systeemiset muutokset psyykkisissä sairauksissa nuorilla avohoitopotilailla (Systemic metabolic alterations related to different psychiatric disease categories in adolescent outpatients, SMART)

Yhdessä REAL-projektin kanssa käynnistimme SMART-osion, jossa tutkimme nuorisopsykiatristen potilaiden metabolisia profiileja. Nuorten psyykkisiin sairauksiin liittyviä elimistön systeemisiä muutoksia on tutkittu vasta vähän. Kuitenkin useimmat psyykkiset sairaudet puhkeavat nuoruusiässä ja niiden varhaisvaiheen tutkiminen antaa arvokasta informaatiota sairausmekanismeista. Oletetaan, että metabolomiikan menetelmillä voidaan erotella erilaisia psykiatrisia diagnostisia profiileja. Mahdollisesti systeemisten profiilien avulla voitaisiin myös ennustaa sairauksien kulkua ja eri hoitomenetelmien toimivuutta. Tulokset voivat auttaa pitkällä tähtäimellä kehittämään yksilöllistettyjä hoitoja nuorisopsykiatriassa ja psykiatriassa.

Tutkimusryhmän 3. johtaja

Virve Kekkonen, LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja ja lääkärikouluttaja

Tutkimusryhmä 3. Nuoret ja Alkoholi-projekti – Seurantatutkimus (ALPRO)

Alkoholinkäytöllä nuoruusiässä on vahingollisia vaikutuksia aivojen kehitykselle. Osoitimme aiemmin, että nuoruusiässä alkaneen humalajuomisen aiheuttamat keskushermostomuutokset näkyvät aivojen rakenteissa ja toiminnassa jo ennen diagnosoitavaa päihdehäiriötä. Seurantatutkimuksessamme teemme alkoholialtistuskokeen, jolla pyritään selvittämään seuraavia kysymyksiä:

– Pysyvätkö, palautuvatko tai vähenevätkö aiemmassa tutkimuksessa havaitut aivomuutokset, jos tutkittavan alkoholin käyttö on pysynyt suurena tai vähentynyt?

– Ennustavatko aiemmin havaitut aivojen rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset alkoholin liikakäytön muuttumista alkoholiriippuvuudeksi?

– Onko alkoholialtistuksen aiheuttamat keskushermostovaikutukset erilaisia vähän ja runsaasti alkoholia käyttäneiden välillä?