Apurahat ja palkinnot

Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y. tukee hoitotieteellistä tutkimusta ja sen soveltamista käytäntöön myöntämällä jäsenilleen apurahaa.

Apurahaa haetaan vuonna 2022 toukokuussa. Päätös apurahan saajista julkistetaan hakuvuoden syyskuun loppuun mennessä seuran verkkosivuilla sekä Hoitotiede-lehden vuoden viimeisessä numerossa. Vuosina jolloin järjestetään Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, tieto apurahan saajista julkistetaan konferenssin yhteydessä.

Päätös apurahasta lähetetään sähköpostiin hakijalle. Hakijan tulee tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä seuraavan vuoden loppuun mennessä tutkimusseuran johtokunnalle. Selvitys toimitetaan johtokunnan puheenjohtajalle sähköpostin PDF-liitteenä. Puheenjohtajan yhteystiedot seuran kotisivulla. Mikäli selvitystä apurahan käytöstä tai siirtämisestä toiselle vuodelle ei ole tehty, ei apurahan saajalle voida myöntää uutta apurahaa.

Myönnetyt apurahat

Myönnetyt apurahat vuonna 2021 (avautuu uuteen ikkunaan)

Apurahakuulutus 2022

Vuoden 2022 apurahat ovat haettavissa 1.5.-31.5.2022. Haku tapahtuu sähköisessä apurahajärjestelmässä. Apurahaa voi hakea enintään 5000 €.

Apurahan hakemisen edellytyksenä on:

 • Hakija on HTTS r.y:n jäsen ja maksanut kuluvan ja edellisen vuoden jäsenmaksun
 • Hakija ei ole saanut muuta apurahaa hakemaansa kohteeseen
 • Hakija ei ole saanut HTTS r.y:n apurahaa edellisenä vuonna
 • Apuraha käytetään sen myöntötarkoitukseen
 • Apurahahakemus sisältää kaikki pyydetyt tiedot

Vain kriteerit täyttävät, ohjeiden mukaiset hakemukset otetaan käsittelyyn.

1) Apuraha tieteelliseen tutkimukseen

Apurahaa myönnetään henkilökohtaisena apurahana tai muuhun tutkimuksen tekemiseen liittyvänä apurahana.

Apurahahakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Hakijan henkilötiedot
 • Haetun apurahan suuruus ja käyttötarkoitus
 • Kolmen (3) sivun mittainen tutkimussuunnitelma, sisältäen kustannus- ja rahoitussuunnitelman sekä lähteet
 • Hakijan CV (max 2 sivua) ja julkaisuluettelo
 • Viimeisen kolmen (3) vuoden aikana saadut apurahat

2) Matka-apuraha

Matka-apurahaa myönnetään hoitotieteellisen tutkimuksen tai tutkijan taitojen edistämiseen.

Matka-apurahahakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Hakijan henkilötiedot
 • Haetun apurahan suuruus ja käyttötarkoitus
 • Perustelut matkasta aiheutuvista kuluista sekä matkan kustannusarvio
 • Haettaessa matka-apurahaa konferenssikuluihin: ilmoitus suullisen tai posteriesityksen hyväksymisestä konferenssiin sekä esityksen tiivistelmä /
  Haettaessa muuta matka-apurahaa: koulutuksen ohjelma tai muu selvitys haettavasta kohteesta sekä hakijan perustelut matkan tarpeellisuudelle
 • Selvitys muista saaduista tai vireillä olevista matka-apurahahakemuksista sekä niiden käyttötarkoituksesta ja haetusta apurahamäärästä.

Hakulomakkeet (avautuvat 1.5.2022)

Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y.:n tutkimusapuraha vuodelle 2022 (avautuu uuteen ikkunaan)

Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y.:n matka-apuraha vuodelle 2022 (avautuu uuteen ikkunaan)