Hakusanat

Tiedonhaun prosessi

Tiedonhaun prosessi on käynnissä koko ajan työsi, kuten opinnäytetyön edistyessä, tiedon lisääntyessä ja kenties näkökulmien muuttuessa.

Tiedonhaku ei yleensä hoidu kerralla, vaan joudut muokkaamaan hakujasi ja palaamaan edellisiin vaiheisiin:

 1. aiheesta käsitteiksi
 2. käsitteistä hakusanoiksi
 3. hakusanojen muoto (katkaisu, fraasi) ja yhdistäminen (AND/OR/NOT)
 4. aihepiiriin ja aineistotyyppiin sopivan tietokannan ja muun hakuvälineen valinta
 5. hakusanojen testaus koehauilla
 6. haut eri hakuvälineillä
 7. tulosten määrän ja osuvuuden arviointi (ja mahdollinen hakujen muokkaus)
 8. lähteiden saatavuus ja paikantaminen
 9. tiedon käyttö ja arviointi

Aiheen määrittely ja rajaaminen

Tunnista ensimmäiseksi omasta tutkimusaiheesta tiedonhakuongelman kannalta keskeiset käsitteet. Näille käsitteille etsitään sitten sopivia sanallisia ilmaisuja.

Seuraavien seikkojen pohtiminen voi helpottaa aiheen määrittelyä, jäsentelyä ja rajaamista:

 • Mikä on aiheeni/tehtäväni otsikko?
 • Mikä on aiheen kannalta oleellista tai tärkeää?
 • Aiheen pääkysymykset, alakysymykset
 • Millaisilla sanoilla aihetta on voitu kuvailla?
 • Mihin laajempaan viitekehykseen aihe kuuluu?
 • Mitä suppeampia asiakokonaisuuksia aihe pitää sisällään?
 • Millaisesta näkökulmasta aihetta tarkastellaan? Eri teorialähtökohtien ja koulukuntien lisäksi myös muilla tieteenaloilla on voitu tarkastella samaa aihetta.

Hakua suuntaa myös tarkoitus, johon tietoa ollaan hakemassa:

 • Mihin tarkoitukseen tietoa ollaan hakemassa?
 • Kuinka laajasta tehtävästä on kyse?
 • Kuinka paljon ja millaisia lähteitä tarvitaan? Tarvitaanko tieteellistä tietoa, vai riittääkö yleistieto?
 • Minkä ikäistä tietoa tarvitaan?

Vinkki: Visualisoi tutkimusongelmasi laatimalla käsitekartta tai miellekartta eli mindmap. Kerää siihen olennaiset käsitteet ja näkökulmat, niille läheiset tai rinnakkaiskäsitteet.

Käsitteistä hakusanoiksi

Tiedonhaun aihe puretaan osakokonaisuuksiksi ja niitä kuvaaviksi käsitteiksi, hakusanoiksi ja -termeiksi. On mietittävä, millä kaikilla käsitteillä aihetta on voitu kuvata. Suomenkieliset hakusanat eivät välttämättä tuo riittävää tulosta.

Taustatietoa ja alan käsitteistöstä löytyy alan oppikirjoista, tietosanakirjoista (ensyklopedioista) ja muista hakuteoksista. Ne auttavat keskeisten käsitteiden ja niiden synonyymien pohtimisessa. Samalla on hyvä selvittää termien laajemmat ja suppeammat käsitteet sekä vaihtoehtoiset ilmaisut.

Kansainvälisiä tietokantoja varten voi miettiä hakusanoja jo myös englanniksi, tarvittaessa muillakin kielillä.

 • Synonyymit (esim. young, youth, adolescents, juvenile, teenagers)
 • Rinnakkaiset eli assosioivat käsitteet (esim. ryhmätyö – parityö – tiimityö; oppimistulokset – koulusaavutukset – oppimistavoitteet – opetustavoitteet)
 • Lyhenteet ja täydelliset käsitteet vaihtoehtoina (esim. ADD – Attention Deficit Disorder)
 • Laajemmat ja suppeammat käsitteet (esim. itsearviointi, vertaisarviointi – arviointi)

Esimerkki hakusanojen miettimisestä

Aihe: ”Tablettien käyttö osana esikouluikäisten mediakasvatusta”

Mahdollisia hakusanoja voisivat olla esimerkiksi seuraavat:

tabletit, mobiililaitteet, esikouluikäiset, esikoululaiset, esikoulu, esikoulukasvatus, esikouluopetus, mediakasvatus, medialukutaito, mediataidot, viestintäkasvatus,

tablets, handheld devices, preschool, preschoolers, infants, media education, media literacy

Mistä keksiä hakusanoja:

Sanoja ei sinänsä ”keksitä”, vaan lähtökohtana on oma tieteenalasi kirjallisuus ja  apuvälineet:

 • Sanakirjat, käsikirjat, hakuteokset
 • Alan oppikirjat
 • Alan lehdet (alan tai aihepiirin keskeisten lehtien selaaminen; e-lehdet)
 • Jo löytyneiden julkaisujen sisällysluettelot ja lähdeluettelot, tietokannan viitetiedoista niille annetut kuvailutermit (asiasanat, keywords)
 • Asiasanastot
 • Kokeilevat haut Internetistä tai tietokannoista; ”selaileva” tiedonhaku

Aiheen määrittelyn ja hakusanojen listaamisen jälkeen jatketaan miettimällä, miten sanat taipuvat ja miten hakusanoja yhdistellään hakulauseksi.

Voit hakea käsikirjoja ja hakuteoksia UEF-Primon perushaulla, esimerkiksi tähän tapaan:

Kuvakaappaus UEF-Primosta. Käsikirjoja haetaan haulla (handbook* OR encyclop*) AND "inclusive education".
Käsikirjojen hakua UEF-Primosta

Muita hakuesimerkkejä:
(handbook* OR encyclop*) AND education AND counseling
(handbook* OR encyclop*) AND food

Alla on joitakin esimerkkejä hakuteoksista. Linkit avautuvat uuteen välilehteen ja vaativat UEF-tunnuksen VN:n sanastoa lukuunottamatta:

Kuva Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen kirjastotuutorista: Suunnitelmallinen tiedonhankinta. siinä kuvataan tietonhankinnan prosessi.Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen kirjastotuutorissa on kattava kuva tietonhaun prosessista. Klikkaamalla kuvaa pääset alkuperäiselle sivulle. Linkki avautuu uuteen välilehteen.