Sessio 6

Sessio 6: Vaikuttava sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen

Puheenjohtaja: projektitutkija Mervi Rantsi, Itä-Suomen yliopisto

Kutsupuheenvuorot:

Tietojohtaminen sosiaali- ja terveysjohtamisessa

Harri Laihonen

Esityksen diat

Vaikuttavuustiedon käyttöönoton taloudelliset esteet ja kannustimet

Eila Kankaanpää

Esityksen diat

Organisaation ominaisuudet – avain onnistuneeseen muutokseen?

Raija Sipilä

Esityksen diat

Abstraktiesitelmä:

6.1 Tietojohtamisen vaikutuksia sosiaali- ja terveysjohtamisessa – kirjallisuuskatsaus

Tuomas Hujala, Harri Laihonen

Tietojohtaminen on tällä vuosikymmenellä saavuttanut vakiintuneen aseman kotimaisessa sosiaali- ja terveysjohtamisen keskustelussa. Taustalla on ajatus siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon parissa toimivien organisaatioiden toimintaa voitaisiin tietojohtamisen avulla kehittää ja tätä kautta saavuttaa niin tehokkuushyötyjä kuin myös edistää palveluiden vaikuttavuutta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamista harjoitetaan monella tasolla. Tietojohtamisen hyötyjä voidaan tavoitella niin yksilöiden osaamista ja työtapoja kehittämällä kuin prosessi- ja toimintamalleja uudistamalla. Tämän lisäksi vastaavalla tavalla kuin yksittäisten hoitoprosessien kehittämisen tulisi pohjautua tutkittuun tietoon myös uudenlaiset palveluiden järjestämistavat edellyttävät vahvaa tietopohjaa ja vaikutusten arviointia ennen niiden käyttöönottoa. Lisäksi tietojohtamisen merkitystä voidaan tarkastella kansallisen ohjauksen ja yhteistyön näkökulmasta, jolloin myös tietojohtamisen vaikuttavuuden arviointiin syntyy oma politiikkatoimenpiteiden vaikuttavuuden näkökulma. Tietojohtamisen vaikuttavuuden arviointi on siis moniulotteinen tehtävä, jonka puitteissa on tärkeätä pohtia tavoiteltavia ja syntyneitä vaikutuksia paitsi yksittäisen organisaation niin myös yksilöiden ja laajemman palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Tietojohtamisella tavoiteltavia hyötyjä on kirjallisuudessa listattu runsaasti, mutta konkreettiset ja mitattavissa olevat hyödyt on usein vaikea osoittaa. Tässä artikkelissa luodaan katsaus tietojohtamisen vaikutuksiin erityisesti sosiaali- ja terveysjohtamisen kentässä. Artikkelin aineistona toimii aihepiirin aikaisempi tutkimuskirjallisuus sekä empiirinen tapaustutkimus, jossa tarkastelemme tietojohtamisen vaikutuksia ja siihen ladattuja odotuksia Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä dokumenttianalyysin sekä kysely- ja haastatteluaineiston avulla. Kirjallisuuden ja tapaustutkimuksen kautta syntynyttä ymmärrystä on myöhemmin tarkoitus hyödyntää tietojohtamisen vaikutusten arviointimallin kehittämiseksi tukemaan tietojohtamisen kehittämistä niin sosiaali- ja terveysjohtamisen kentässä kuin myös laajemmin.