Ekosysteemit päästävät ja sitovat erilaisia kaasuja, joilla on tärkeä rooli ilmakehän koostumuksen ja ilmaston muutoksen kannalta. Tällaisia kaasuja ovat esim. hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), typpioksiduuli (N2O), typpimonoksidi (NO), typpihapoke (HONO) ja biogeeniset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (BVOCs). Biogeokemian tutkimusryhmän missio on lisätä tietämystä hiilidioksidin, metaanin, typpioksiduulin, typpimonoksidin, typpihapokkeen ja biogeenisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden virroista maatalous- ja metsämaissa, ikirouta-alueiden maaperässä ja vesiekosysteemeissä sekä niiden taustalla olevista mikrobiologisista prosesseista.

Keskitymme tutkimuksessamme siihen, miten ilmaston ja maankäytön muuttuminen vaikuttaa aineiden biogeokemialliseen kiertoon ja ilmakehän kannalta merkittävien kaasujen tuottoon ja kulutukseen. Tutkimusta tehdään useammassa mittakaavassa molekyylitasolta aina ekosysteemitasolle asti.

Tutkimuksemme on monitieteellistä ja yhdistelee monen alan osaamista, mm. mikrobiologiaa, maaperätiedettä, ympäristötiedettä, molekyylibiologiaa, limnologiaa ja ilmakehäfysiikkaa.

Tarkempaa tietoa Biogeokemian tutkimusryhmän jäsenistä ja tekemästämme tutkimuksesta löydät englanninkieliseltä sivustolta.