Ryhmienvälisiä suhteita ja paikallisia kohtaamisia – Maahanmuuttajataustaisten ja suomalaisten nuorten mielikuvia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa

Tervetuloa tutkimushankkeen kotisivuille!

Sivustolla on kootusti tietoa tutkimushankkeen tavoitteista, työryhmästä ja julkaisuista. Lisäksi julkaisemme tällä sivustolla nuorten taidetyöpajojen teoksia virtuaalinäyttelyissä. Virtuaalinäyttelyt avautuvat toukokuusta 2024 alkaen.

Tutkimuksen tausta

Kansainvälisen siirtolaisuuden maailmanlaajuinen kasvu ja pakolaisten määrän lisääntyminen niin maailmalla kuin Suomessakin – esimerkiksi Ukrainan sodan ja Afganistanin kriisin seurauksena – nostattaa ilmoille erinäisiä kysymyksiä koskien monitahoisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisryhmien välisistä suhteista ja kohtaamisista paikallisen väestön ja toistensa välillä. Mitä ajatuksia ja kokemuksia ihmisissä herättää se, että joudutaan muuttamaan vieraaseen maahan ja asettumaan asumaan toisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten naapureiksi? Miten eri taustoista tulevat ihmiset voisivat elää yhdessä? Kuinka ihmisten välistä yhteiseloa voisi tukea? Näiden kysymysten siivittämänä, tässä sosiaalipsykologian tieteenalaan kiinnittyvässä tutkimushankkeessa kohdistetaan katse yhä monikulttuurisemmaksi muuttuvaan Savoon ja tarkastellaan suomalaisten lisäksi suurimpia maahanmuuttajaryhmiä Kuopiossa – Ukrainasta ja Lähi-idästä Savoon tulleita – ja näiden ryhmien välisiä suhteita. 

Tutkimushankkeen tavoitteet ja tehtävät

Taidelähtöisiä tutkimusmenetelmiä ja -työskentelytapoja hyödyntävässä tutkimushankkeessa tarkastellaan Ukrainasta ja Lähi-Idästä Savoon muuttaneiden nuorten ja Savossa asuvien suomalaisten nuorten mielikuvia ja kokemuksia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota siihen, miten mielikuvat toista kulttuuritaustaa edustavasta ryhmästä ja paikalle eli Savolle annetut merkitykset kietoutuvat ryhmien välisiin suhteisiin. Tutkimuksen teoreettisina viitekehyksinä toimivat sosiaalisten representaatioiden teoria, sosiaalisen identiteetin teoria ja sosiaalipsykologinen paikkatutkimus. Tutkimus tuottaa sosiaalipsykologisesta näkökulmasta uutta tietoa maahanmuuttajaryhmien ja paikallisväestön välisistä suhteista ja eri maahanmuuttajaryhmien keskinäisistä suhteista sekä paikan merkityksestä sosiaaliselle identiteetille. Hankkeessa kehitetään myös metodologisesti tarkasteltuna taidelähtöisiä tutkimusmenetelmiä edellisten teoreettisten viitekehysten yhdistelmän ja ryhmien välisten suhteiden tutkimuksen kontekstissa.

Hankkeen keskiössä oleva taidelähtöinen työskentely taidetyöpajoissa toimii eri taustoista tulevien nuorten kohtaamispaikkana ja tutkimusaineiston tuottamisen menetelmänä. Taidelähtöisiin tutkimusmenetelmiin yhdistetään kansalaistieteen lähestymistapaa, jolloin nuoret ovat kanssatutkijoita ja osallistuvat esimerkiksi aineiston analysoimiseen, työpajojen tuotoksia esittelevien näyttelyiden rakentamiseen ja tutkimustuloksista tiedottamiseen. Hanke tuo esille nuorten äänen, edistää eri kulttuuritaustoista tulevien nuorten vuorovaikutusta ja taidelähtöiset tutkimusmenetelmät tukevat heidän yhteiskunnallista osallistumistaan.

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Tutkimushankkeen rahoittajana toimii Koneen Säätiö. Hanketta johdetaan Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden laitokselta.

Koneen säätiö -logo
UEF-logo