Tutkimushanke

Oppimisanalytiikan hyödyntäminen itseohjatun oppimisen tukemisessa koulutuspolun eri vaiheissa (OAHOT)

Hankkeen tavoitteena on tutkia miten, ja millaisella oppimisanalytiikalla edistetään itseohjattua oppimista sekä selvittää oppimisanalytiikan keinoin oppimisprosessien keskeisiä korkealaatuisen osaamisen kehittymistä tukevia elementtejä eri konteksteissa. Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan oppijoiden osaamisen kehittymistä, oppimisprosessia ja sen keskeisiä elementtejä useammassa oppimisen kontekstissa samoja oppimisanalytiikan välineitä hyödyntämällä. Hankkeen tuloksena on oppimisanalytiikkaa hyödyntävän tehokkaan oppimisprosessin systeemisen mallin rakentaminen joustavissa ja oppijan oppimisprosessiin optimoiduissa oppimisympäristöissä. 

Hankkeen toteutus jakautuu neljään työpakettiin:

Työpaketissa 1 tarkastellaan oppimisanalytiikan avulla ammatillisen koulutuksen ja työssäoppimisen prosesseja oman oppimisen säätelyn ja osaamisen kehittämisen näkökulmista.

Työpaketin 2 tarkoituksena on selvittää oppimisanalytiikan avaintekijöitä yliopisto-oppimisen tukemisessa. Mukana tässä on muutama yliopiston opintojakso, joissa oppimisympäristöt mahdollistavat oppimisanalytiikan käytön.

Työpaketissa 3 tutkitaan peruskoulun kontekstissa oppimisanalytiikan mahdollisuuksia oppilaiden itseohjautuvuuden tukemisessa oppimisanalytiikan avulla sekä oppilaiden käyttämän valmiin materiaalin että heidän itsensä tuottaman materiaalin näkökulmista.

Työpaketin 4 tarkoituksena on paitsi luoda teoreettista pohjaa projektille myös koostaa kokonaisnäkemys niistä oppimisen, opintopolun ja opiskelun kriittisistä tekijöistä, jotka ovat merkityksellisiä oppimisprosessin ja itseohjatun oppimisen kehittymisen ja tukemisen kannalta.