Johdanto aineistonhallintaan

Johdanto tutkimusaineistonhallintaan

Tutkimusaineistot ovat olennainen osa tutkimusprojektia ja usein ne ovatkin projektien arvokkaimpia tuotoksia. Tutkimusaineistot ovat alkuperäisiä, digitaalisia tai ei-digitaalisia lähteitä ja materiaaleja, jotka olet tuottanut tai koonnut tutkimusprojektisi toteuttamiseksi. Tutkimusaineistot voivat olla hyvinkin erityyppisiä, kuten mittaustuloksia, kyselylomakkeita, haastatteluja, kirjoituksia, nauhoituksia tai potilastietoja. Vastauksesi tutkimuskysymykseesi perustuu näiden aineistojen analyysiin.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) mukaan vastuullinen tutkimustoiminta edellyttää, että tutkimus tehdään tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisesti ja käytetään eettisesti kestäviä tiedonhaku-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Lisäksi tutkimuksessa tuotettu tutkimustieto on tallennettava ja säilytettävä tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Tutkimusaineistojen hallinta tarkoittaa aineiston järjestämistä ja käsittelyä tutkimuksen suunnittelusta aina arvokkaiden tulosten levittämiseen ja arkistointiin. Aineistonhallintaan tulee kiinnittää huomiota koko tutkimuksen elinkaaren ajan. Aineistonhallinta edellyttää, että tiedot ja niihin liittyvät metatiedot luodaan, säilytetään ja järjestetään tavalla, joka minimoi riskit, varmistaa, että aineistot pysyvät saatavilla ja luotettavina, ja tietosuoja ja -turva säilytetään koko datan elinkaaren ajan. Tutkimusaineistojen hallinta on olennainen osa tutkimusprosessia, ja sen tavoitteena on tehdä tutkimusprosessista ja aineiston käytöstä vastuullista ja tehokasta sekä samalla täyttää yliopiston, tutkimusrahoittajien ja lainsäädännön odotukset ja vaatimukset.

Tutkimusaineistojen hallinnan ja jakamisen ympäristöt kehittyvät jatkuvasti. Hyvä aineistonhallinta on korkealaatuisen tutkimusdatan, ja siten myös laadukkaan tutkimuksen, edellytys. Se on myös tärkeää aineistojen jakamisen mahdollistamiseksi ja kestävyyden, saatavuuden ja uudelleenkäytön varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Jos tutkimusaineistot ovat hyvin järjestettyjä, dokumentoituja, säilytettyjä ja saatavissa ja niiden tarkkuutta ja oikeellisuutta valvotaan jatkuvasti, tuloksena on tehokas tutkimus sekä ajan ja resurssien säästö. Tutkijat hyötyvät siis itse hyvin toteutetusta aineistonhallinnasta.

Tietoa tutkimusaineistonhallinnasta on koottu ja päivitetään UEF-kirjaston verkkosivuille. Käy tämä materiaali huolella läpi ja katso myös alaosiot.

UEF datapolitiikka 

Jokaisen tutkijan on huolehdittava, että hän tekee vastuullista tutkimusta. UEF:n julkaisu- ja datapolitiikan mukaan jokaisen tutkimushankkeen alussa on laadittava aineistonhallintasuunnitelma (data management plan, DMP). Tutkimusaineistot olisi myös lähtökohtaisesti avattava aina, kun mahdollista tutkimuseettiset ja juridiset seikat (lainsäädäntö ja sopimukset) huomioiden.

Perehdy UEF datapolitiikkaan (1.12.2015) 

Tutkimusaineistojen hallinta läpi datan elinkaaren

Tutkimusaineiston tyyppi riippuu tieteenalasta, tutkimusaiheesta ja siitä, millaisesta tutkimusprojektista on kyse. Nämä asiat vaikuttavat myös siihen, miten hallitset aineistojasi. Tutkimusta varten voit kerätä aineiston itse tai hyödyntää aineistoja, jotka joku muu on jo tuottanut. Kuvaa tutkimusaineistosi aineistonhallintasuunnitelmassasi (DMP) lyhyesti. Kerro, aiotko tuottaa esimerkiksi haastattelutallenteita, tutkimuksen osanottajilta kerättyjä kirjoituksia tai joillakin välineillä tehtyjä mittauksia. Mainitse myös, aiotko tuottaa uutta aineistoa vai uudelleenkäyttää olemassa olevia aineistoja.

Tutkimusprosessin alussa sinun on luotava tutkimussuunnitelma ja siihen liittyvä aineistonhallintasuunnitelma. DMP koskee tutkimusaineistojen käsittelyä, ei itse tutkimusta. Sinun on muun muassa tarkistettava huolellisesti lait ja eettiset näkökohdat, huolehdittava tietosuojasta käsitellessäsi henkilötietoja, informoitava tutkittavia ja tarvittaessa pyydettävä suostumukset tai tutkimusluvat. Suunnittele tutkittavien tiedottaminen siten, että aineistonhallinta ja aineistojen mahdollinen jakaminen ovat mahdollisia haluamallasi tavalla. Sovi aineistonhallinnan yksityiskohdat tutkimuskumppaneiden kanssa ja päivitä aineistonhallintasuunnitelma aina tarvittaessa.

Sinun on suunniteltava yksityiskohtaisesti, kuinka keräät aineistot ja sitten suoritettava datankeruu. Aineistot tulee dokumentoida, kuvailla ja tallentaa niin, että ne pysyvät käyttökelpoisina ja suojattuina tutkimuksen aikana ja sen jälkeen. Jotta aineistosi olisivat käyttökelpoisia ja informatiivisia, sinun on kuvailtava aineistosi, mikä tarkoittaa metatietojen (metadatan) tuottamista. Aineiston keruun jälkeen analysoit aineistosi ja raportoit tutkimustuloksistasi esimerkiksi tieteellisessä artikkelissa.

Lopuksi, jos mahdollista, voit jakaa aineistosi muiden uudelleenkäyttäväksi tai arkistoida ne tutkimusorganisaation tai yhteistyökumppanin ohjeiden mukaisesti. Aineistojen elinkaari jatkuu, ja jos aineistot ovat avoimesti saatavilla, niitä voidaan hyödyntää uusiin tarkoituksiin, kuten tutkimukseen, opetukseen, opiskeluun tai kaupallisiin tarkoituksiin.

Lyhyesti sanottuna tutkimusaineiston hallinta koskee sitä, miten:

  • Luot aineistoja ja suunnittele niiden käytön
  • Järjestät, jäsennät ja nimeät aineistoja
  • Säilytät aineistoja – tietoturvallisesti, tarjoat pääsyn niille, joille se kuuluu, tallennat ja varmuuskopioit
  • Jaat yhteistyökumppaneille, julkaiset ja saat viittauksia

Tämän oppimateriaalin seuraavissa osioissa perehdytään tarkemmin tutkimusaineistonhallinnan eri osa-alueisiin.

Pohdi: Minkälaista tutkimustietoa tuotat ja millaisia ​​ongelmia / haasteita tutkimusaineistoihisi ja niiden hallintaan liittyy?

Lisätietoa:   

Tutkimuksen tueksi, hyödyllisiä vinkkejä ja UEF ohjeita tutkimukseen (UEF Heimo)

Aineistonhallinnan käsikirja. Tietoarkisto.

Datanhallinnan muistikirja. Fairdata.fi 

CSC: Data management and storage. CSC:n datapalvelut ja hyödyllistä tietoa aineistonhallinnasta. (englanniksi)

Vastuullinen tiede. Vastuullinen tiede yhdistää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja sen yhteydessä toimivien tutkimuksen tukielimien – Avoimen tieteen koordinaation, Julkaisufoorumin (JUFO), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) – toimintoja ja viestintää. 

(8/2021)