Julkaisuja

Tälle sivulle on koottu tutkijoidemme keskeisiä hyvinvointioikeudellisia tutkimusjulkaisuja.

Ervasti, Kaijus

Ervasti, Kaijus, Yhteiskunnallinen oikeustutkimus. Gaudeamus. Helsinki 2022.

Ervasti, Kaijus – Attias, Miriam, Sovittelu ja sen sovellukset. Edita. Helsinki 2022

Ervasti, Kaijus: Oikeudensaantimahdollisuudet osana hyvinvointioikeutta erityisesti haavoittuvien ryhmien näkökulmasta. Teoksessa Hyvinvointioikeus – kirjoituksia oikeudesta ja hyvinvoinnista (toim. Virve Toivonen – Anna Mäki-Petäjä-Leinonen & Eeva Nykänen). Kauppakaari. Helsinki 2022, s. 218-248.

Ervasti, Kaijus – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna: Ikääntyvien ihmisten perheoikeudelliset ongelmat ja oikeudensaantimahdollisuudet. Defensor Legis 3/2021, s. 628-640.

Nylund, Anna – Ervasti, Kaijus – Adrian, Lin: Introduction to Nordic Mediation Research. In Nordic Mediation Research (eds. Anna Nylund & Kaijus Ervasti & Lin Adrian). SpringerOpen, Cham 2018, p. 1-5.

Issakainen, Mervi

Issakainen, Mervi – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna –  Heimonen, Sirkkaliisa –  Nedlund, Ann-Charlotte – Astell, Arlene – Boger, Jennifer – Rissanen, Sari –  Nygård, Louise. Experiences of influencing one’s own life when living with working-age dementia. Ageing & society 2021, 1–20.

Karjalainen, Katja – Issakainen, Mervi – Ylhäinen, Marjo – Marashi, Sheida – Nedlund, Ann-Charlotte – Boger, Jennifer – Astell, Arlene – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna – Nygård, Louise. Supporting continued work under the UNCRPD: views of employees living with mild cognitive impairment or early onset dementia. International Journal of Discrimination and the Law 22(4), 2022. 371-385. 

Issakainen, Mervi – Moisio, Maija – Ylhäinen, Marjo –  Rissanen, Sari –  Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna. Kognitiivisen toimintakyvyn heikentyminen työelämässä: työkykyä tukevat keinot ja käytännöt työpaikalla. Oikeus 51(4),2022. 513-539. 

Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna

Shastri, K., Boger, J, Marashi, S., Astell, A., Dove, E., Nedlund, A-C., Mäki-Petäjä-Leinonen, A., and Nygård, L. Working Towards Inclusion: Creating Technology For and With People Living with Mild Cognitive Impairment or Dementia who are Employed. Dementia 2022, Vol. 21(2) 556–578.

Anttonen, Mirja Sisko – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna. Ikääntyvän kuolevan oikeuksien toteutuminen kotisaattohoidossa kuolevan, omaissaattajan ja surevan kokemuksina. Diakonian tutkimus 1- 2022, s. 27-49.

Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna. Autonomy of a person under guardianship: Self-determination in the theory and practice of guardianship law in Finland. In Harding, O´Donnelly, Tascioglu: Supporting Legal Capacity in Socio-Legal Context. Onati International Series in Law and Society. Hart publications 2022, s. 215-233. 

Aalto-Heinilä, Maija  – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna. Päämiehen itsemääräämisoikeuden tukeminen: filosofisesta ideaalista käytännön edunvalvontatyön tarkasteluun. Teoksessa Weckström, Katja – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna – Niemi, Matti.I. (toim.) Modernit perhesuhteet ja oikeus. AlmaTalent 2021, pp. 215-241.

Toivonen, Virve – Muukkonen, Matti – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna.Vanhuspalvelujen laatu ja valvonta – käytäntöä ja uudistamistarpeita. Oikeus 2:2021. pp. 209-227.

Nygård, Louise – Ryd, Charlotta – Astell, Arlene – Nedlund, Ann-Charlotte – Boger, Jennifer –  Issakainen, Mervi – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna – Larsson Lund, Maria. Self-Initiated Management Approaches and Strategies in Everyday Occupations used by People with Cognitive Impairment. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2022 Feb;29(2):139-151.

Nikumaa, Henna

Nikumaa Henna. Muistisairaan autonominen toimijuus – sairastuneen yksilölliset ja termisidonnaiset kokemukset s. 365–390 teoksessa Tiensuu, Paul – Aalto-Heinilä, Maija – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna  (toim.) Itsemääräämisoikeus – teoriasta käytäntöön. Vastapaino 2023.

Nikumaa, H. Muistisairaiden ihmisten haastattelututkimus esimerkkinä hyvinvointioikeudellisesta empiirisestä tutkimuksesta s. 184–216 teoksessa Toivonen, Virve  – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna  – Nykänen, Eeva  Hyvinvointioikeus – kirjoituksia oikeudesta ja hyvinvoinnista. Kauppakamari 2022.

Nikumaa Henna – Mäki-Petäjä-Leinonen Anna. Counselling of people with dementia in legal matters – social and health care professionals’ role. European Journal of Social Work 2019, 23(4), s. 685–698.

Nikumaa Henna, Mäki-Petäjä-Leinonen Anna.  Muistisairas ihminen liikenteessä. Gerontologia 1/2018, s. 36–52.

Hoppania, Hanna-Kaisa – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna – Nikumaa, Henna. 2017. (Un)equal Treatment? People with Dementia Between Elder Care and Disability Services in Finland. European Journal of Social Security 2017, 19(3), s. 225–241.

Rautiainen, Pauli

Rautiainen, Pauli – Koivisto, Ida. Valtio yksilön itsemääräämisoikeuden määrittäjänä teoksessa Tiensuu, Paul – Aalto-Heinilä, Maija – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna (toim.) Itsemääräämisoikeus – teoriasta käytäntöön. Vastapaino 2022.

Rautiainen, Pauli. Hyvinvointioikeus yhteiskuntapoliittisten kamppailujen areenana teoksessa Toivonen, Virve – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna – Nykänen, Eeva (toim.) Hyvinvointioikeus – kirjoituksia oikeudesta ja hyvinvoinnista. Kauppakamari, Helsinki 2022. 

Rautiainen, Pauli. Vammainen ihminen oikeudessa. teoksessa Teittinen, Antti – Kivistö, Mari -Tarvainen, Merja – Hautala, Sanna (toim.) Vammaiset ihmiset kansalaisina. Vastapaino, Helsinki 2021. 

Nieminen, Elina –  Rautiainen, Pauli. Vammaisen lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun teoksessa Pekkarinen, Elina – Schalin, Anton (toim.) Vammaisuus ja lapsen oikeudet – Lapsen elämää vamman kanssa. Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Jyväskylä 2021.

Kivijärvi, Sanna –  Rautiainen, Pauli.  Contesting Music Education Policies Through the Concept of Reasonable Accommodation: Teacher Autonomy and Equity Enactment in Finnish Music Education. Research Studies in Music Education 4/2020.

Vanjusov, Heidi

Vanjusov, Heidi. Saatavilla, mutta ei saavutettavissa? Sosiaalioikeudellinen tutkimus päihdepalveluihin pääsystä. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta 2022.

Vanjusov, Heidi. Sosiaalioikeuden oikeusperiaatteet asiakkaan hyvinvoinnin turvaajana päihdepalveluissa teoksessa Toivonen, Virve – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna – Nykänen, Eeva (toim.) Hyvinvointioikeus: kirjoituksia oikeudesta ja hyvinvoinnista. Kauppakamari 2022, s. 276–313.

Vanjusov, Heidi – Kekoni, Taru – Meriluoto, Laura. Asiakasturvallisuus päihdepalveluissa teoksessa Kurki, Taina – Jylhä, Virpi – Kekoni, Taru. Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus 2021, s. 198–208.

Kivinen, Tuula – Vanjusov, Heidi – Vornanen, Riitta. Asiakkaan ääni: osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet teoksessa Hujala, Anneli – Taskinen, Helena (toim.). Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere University Press 2020, s. 267–293.

Ylhäinen, Marjo

Karjalainen, Katja  – Ylhäinen, Marjo. Vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus ja sosiaalinen osallisuus – oikeus työhön. Lakimies 6/2021

Karjalainen, Katja –  Ylhäinen, Marjo. On the Obligation to Make Reasonable Accommodation for an Employee with a Disability. European Journal on Labour Law. First published July 20, 2021.

Karjalainen, Katja – Ylhäinen, Marjo. Toimintavalmiuksien edistämisestä ja yhdenvertaisuusoikeuksien toteuttamisesta yksityisten välisessä oikeussuhteessa esimerkkinä vammaisuus ja työelämä. Oikeus 3/2021.

Ylhäinen, Marjo. From obedience to initiative? Precarious work and changing subjectivities in labour law discourse in Griffiths, Anne– Mustasaari, Sanna – Mäki-Petajä-Leinonen, Anna (eds), Subjectivity, Citizenship and Belonging in Law. Identities and Intersections (Routledge 2016), pp. 232-252

Ylhäinen, Marjo. An introduction to the non-discrimination law of the European Union in the Finnish labour law context  in Xie Zengyi, Li Lin – Liukkunen, Ulla (eds), Rule of Law Development and Judicial Reform: A Comparison between China and Finland. Social Sciences Academic Press (China) 2016. pp. 190-204.