Tutkijat

__________________________________________________

JOHTAJAT

__________________________________________________

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

Keskuksen johtaja

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen (OTT, dosentti) on vanhuusoikeuden professori. Häntä kiinnostavat ikäihmisiä erityisesti koskettavat oikeudelliset kysymykset niin yksityisoikeuden kuin sosiaali- ja lääkintäoikeuden näkökulmista.

Mäki-Petäjä-Leinonen toimii osakonsortion johtajana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden erityiskysymyksiä (MCI@work). Lisäksi hän toimii osakonsortion johtajana kansallisessa tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan ikäihmisten kotisaattohoitoa (MeRela).

Mäki-Petäjä-Leinonen opettaa vanhuus- ja edunvalvontaoikeutta sekä toimii opettajana sosiaalioikeuden klinikkatoiminta -kurssilla.
Mukana vanhuusoikeuden asiantuntijoiden verkosto VAASIssa.

anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi, 040 511 8841, @Annamakipetaja

____________________________________________________________________________________________________

Heidi Vanjusov

Hyvinvointioikeuden ja sosiaalioikeuden opetuksesta vastaava

Heidi Vanjusov (OTT) toimii sosiaalioikeuden yliopistonlehtorina. Vanjusov on vastuussa hyvinvointioikeuden opetuskokonaisuudesta ja opettaa sosiaalioikeutta useilla kursseilla oikeustieteiden laitoksen lisäksi myös yhteiskuntatieteiden laitoksella. Vanjusov toimii  hyvinvointioikeuden pääaineen HOPS-ohjaajana.

Vanjusovin väitöskirjassa tarkasteltiin päihdepalveluiden yhdenvertaista saavutettavuutta. Tällä hetkellä Vanjusovin tutkimukselliset intressit liittyvät päihdepalvelujen asiakkaiden ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden oikeuksien toteutumiseen. Erityisenä mielenkiinnon kohteena hänellä on sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi.

heidi.vanjusov@uef.fi, 046 921 5510, @HeidiVanjusov

__________________________________________________

PROFESSORIT

__________________________________________________

Mikko Aaltonen

Mikko Aaltonen (VTT) on kriminologian professori oikeustieteiden laitoksella. Hän opettaa kriminologian tutkimusmenetelmiä, sekä ohjaa tilastollisia menetelmiä hyödyntäviä graduja ja väitöskirjoja rikosoikeuden, kriminologian ja empiirisen oikeustutkimuksen aloilla. Hän on tutkinut viime vuosina erityisesti huono-osaisuuden, rikollisuuden ja rikosseuraamusten yhteyksiä sekä rikoksentorjuntatoimien vaikuttavuutta. Ennen Itä-Suomen yliopistoa Mikko on työskennellyt oikeusministeriössä sekä Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa.

mikko.e.aaltonen@uef.fi, 050 572 2121, @aaltmik

____________________________________________________________________________________________________

Kaijus Ervasti

Kaijus Ervasti (OTT) toimii yhteiskunnallisen oikeustutkimuksen professorina Hyvinvointioikeuden keskuksessa sekä yliopistomme Neuro Science Research Communityssa. Hän on tehnyt tutkimuksia muun muassa lainvalmistelun laadusta ja lakien vaikutuksista, siviiliprosessin toimivuudesta, koetusta oikeudenmukaisuudesta, konfliktinratkaisusta ja sovittelusta sekä oikeudensaantimahdollisuuksista. Tällä hetkellä hänen tutkimuksensa liittyvät ikääntyvien ja haavoittuvien ryhmien oikeuksiin ja oikeudensaantimahdollisuuksiin.

kaijus.ervasti@uef.fi, @kaijusE

____________________________________________________________________________________________________

Eeva Nykänen

Eeva Nykänen (OTT) toimii osa-aikaisena hyvinvointioikeuden ja ulkomaalaisoikeuden professorina oikeustieteiden laitoksella. Nykänen työskentelee päätoimisesti johtavana asiantuntijana ja tiimipäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Nykäsen tutkimusintresseihin kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään liittyvät oikeudelliset kysymykset, sosiaaliset oikeudet ihmis- ja perusoikeuksina sekä pakolais- ja ulkomaalaisoikeus. Nykänen johtaa Suomen akatemian rahoittamaa Disability & Dignity -tutkimushanketta Hyvinvointioikeuden keskuksessa.

eeva.nykanen@uef.fi, 029 524 7901, @EevaNyka

________________________________________________________________________________________________________

Marjo Ylhäinen

Marjo Ylhäinen (OTT) on työoikeuden apulaisprofessori, jota kiinnostaa työoikeus paitsi lainopillisesta myös oikeussosiologisesta ja yhteiskuntateoreettisesta näkökulmasta. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan on työoikeus ja työn muutos alati liikkeessä olevassa toimintaympäristössä. Juuri työntekotapojen muutos ja siihen liittyvät kysymykset toimeentulosta ovat keskeisiä hyvinvointiin liittyviä sosiaali- ja työoikeuden yhdistäviä tekijöitä. Ylhäinen on mukana kansainvälisessä MCI@work_in_progress tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan työikäisinä muistisairauteen sairastuneiden asemaa, SOTE:n henkilöstövaikutuksia sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta arvioivassa hankkeessa sekä yhteispohjoismaisessa, monitieteisessä The Future of Work –tutkimushankkeessa, jossa tutkimuskohteena on työn muutos ja pohjoismainen työmarkkinamalli. Hän on lisäksi mukana alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian pitkäaikaistyöttömiä koskevassa tutkimuksessa. Ylhäinen opettaa työoikeutta ja on yksityisoikeuden perusteet-kurssin vastuuopettaja. Hän on tohtoriohjelman johtoryhmän jäsen ja syksyllä 2017 aloittaneiden opiskelijoiden opetuutori.

marjo.ylhainen@uef.fi, 050 324 7589, @MYlhainen

__________________________________________________

YLIOPISTONLEHTORIT

__________________________________________________

Maija Aalto-Heinilä

Maija Aalto-Heinilä (FT) toimii oikeusfilosofian yliopistonlehtorina. Oikeusfilosofian lisäksi hän opettaa mm. etiikkaa, yhteiskuntafilosofiaa, ihmisoikeuksien filosofiaa sekä uutena kurssina syksyllä 2018 hyvinvoinnin filosofiaa.

Aalto-Heinilän tutkimusintresseihin kuuluu oikeuksien käsite, erityisesti ns. oikeuksien tahtoteoria, tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuusteoriat, sekä laintulkinnan teoriaan liittyvät kielifilosofiset kysymykset. Aalto-Heinilä on oikeustieteiden tohtoriohjelman johtoryhmän jäsen sekä Suomen Oikeusfilosofisen yhdistyksen (SOFY Ry:n ) puheenjohtaja.

maija.aalto@uef.fi, 050 442 0611, 050 329 9393 (oma)

____________________________________________________________________________________________________

Katja Karjalainen

Katja Karjalainen (OTT) on kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun yliopistonlehtori. Häntä kiinnostavat erityisesti rajat ylittäviin perhesuhteisiin ja oikeusjärjestelmien eroihin liittyvät kysymykset.

Karjalainen on tutkijana työikäisinä muistisairauksiin sairastuvien asemaa koskevassa projektissa (MCI@work). Lisäksi Karjalainen opettaa kansainvälistä yksityisoikeutta. Katja on tällä hetkellä perhevapaalla.

katja.karjalainen@uef.fi, @katja_lainen

____________________________________________________________________________________________________

Matti Muukkonen

Matti Muukkonen (HTT, YTM, Master of Arts in Law) on hallito-oikeuden yliopistonlehtori ja Lapin yliopistossa julkisoikeuden dosentti. Hänen erikoisalaansa ovat itsehallinnolliset yhdyskunnat, erityisesti kunnat ja yhdistykset. Osana kuntaoikeuden post doc -tutkimustaan Muukkosen tutkimusteemat koskettelevat kuntia instituutioina, niiden hallinnon ja talouden järjestämistä sekä kuntien toimintaa. Tarkastelussa korostuvat yhteydet myös kuntien palvelutuotantoa koskevaan lainsäädäntöön, tuoreimmin vanhuspalvelukriisin syihin.

Aikaisemmin Muukkonen on toiminut tutkijana sekä niin hallinto-oikeuden kuin eurooppaoikeuden yliassistenttina. Yliopiston ulkopuolella hän on toiminut muun muassa kunnanjohtajana.

matti.muukkonen@uef.fi, 050 352 2394, @mattimuukkonen

____________________________________________________________________________________________________

Pauli Rautiainen

Pauli Rautiainen (HT, FM, VTM) on sosiaalioikeuden yliopistonlehtori ja hyvinvointioikeuden dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimustoimintansa on painottunut oikeuden ja politiikan suhteeseen sekä yhteiskunnalliseen oikeustutkimukseen. Hän on kehittänyt perus- ja ihmisoikeuspolitiikan seurantaindikaattoreita, arvioinut Suomen kansallisia perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmia sekä julkaissut laajasti valtiosääntöoikeuden alueelta. Hän opettaa Itä-Suomen yliopistossa sosiaalioikeutta, taide- ja kulttuurioikeutta sekä vammaisoikeusoikeutta.

pauli.rautiainen@uef.fi, 040 7707 282, @PauliRautiainen

____________________________________________________________________________________________________

Elisa Silvennoinen

Elisa Silvennoinen (OTT) on prosessioikeuden yliopistonlehtori. Hän on väitellyt rikoksen uhriksi joutuneen lapsen asemasta ja oikeuksista esitutkinnassa. Elisa opettaa oikeuspsykologian opintokokonaisuudessa rikoksen uhrin asemasta ja oikeuksista. Lisäksi hän toimii opettajana rikosoikeuden ja prosessioikeuden eri opintojaksoilla.

Tutkimuksellisina kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti lapsen rikosoikeudelliseen suojaan, lapsen puhevaltaan sekä haavoittuvan uhrin prosessuaalisiin oikeuksiin liittyvät kysymykset. Lainopillisen tutkimuksen ohella Elisaa kiinnostaa aineistopohjainen tutkimus ja hän käyttää mielellään laadullisia tutkimusmenetelmiä.

Tällä hetkellä Elisa työskentelee tutkimushankkeissa, joissa hän tutkii alaikäisten oikeuksia rikosprosessissa ja lapsen rikosoikeudellisen suojan kattavuutta sekä lapsen oikeuksia tekoälyyn perustuvissa järjestelmissä.

elisa.silvennoinen@uef.fi, @ElisaSilvennoi1

__________________________________________________

YLIOPISTOTUTKIJAT JA TUTKIJATOHTORIT

__________________________________________________

Karoliina Ahonen

Karoliina Ahonen (TT), toimii tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa Disability & Dignity –hankkeessa. Tutkimuksessa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkettä ilmiönä vammaisen nuoren elämänkulussa, ihmisarvoon kytkeytyvistä näkökulmista. Ahosen väitöskirja käsitteli suomalaista mielenterveyspolitiikka ja vakavasti sairaiden ihmisoikeuksien toteutumista julkisen vallan ohjauksessa. Sosiaalieetikkona Ahonen on kiinnostunut erityisesti hyvän elämän ehdoista yhteiskunnassa eri tavalla marginaalissa olevien ihmisten kohdalla.

karoliina.ahonen@uef.fi, @KaroliinaAhonen

____________________________________________________________________________________________________

Katri Gadd

Katri Gadd (FT) on taustaltaan ihmismaantieteilijä, jonka tutkimusintressit kohdistuvat erityisesti ihmisten aikatilallisiin kokemuksiin. Hän kirjoitti vuonna 2016 väitöskirjansa Turun yliopistossa aiheenaan Brasilian katulapset ja heidän suhteensa ympäristöönsä. Väitöstutkimuksensa jälkeen Gadd on osallistunut muuttoliiketutkimukseen ja tarkastellut tutkimuksissaan mm. paperittomia Suomessa sekä tutkinut irakilaisten, Irakissa asuvien naisten oikeuskäsityksiä ja pääsyä näihin oikeuksiin. Tällä hetkellä Gadd on mukana Koneen säätiön rahoittamassa muistisairaiden ihmisten hyvinvointia sekä oikeuksiin pääsyä kartoittavassa tutkimushankkeessa.

katri.gadd@uef.fi, @KGadd3

____________________________________________________________________________________________________

Mervi Issakainen

Mervi Issakainen (YTT) on taustaltaan sosiaalipsykologi, jonka tutkimusintressit kohdistuvat eri-ikäisten ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Vuonna 2016 valmistuneessa väitöskirjassaan hän tarkasteli nuorten masennuskokemuksia suhteessa kulttuurisiin masennuskäsityksiin.

Issakainen toimii tutkijatohtorina kansainvälisessä monitieteisessä hankkeessa (MCI@work; WoLMI), jossa selvitetään työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden ihmisten kokemuksia, elämäntilanteita ja oikeuksien toteutumista (yhteiskuntatieteiden laitoksella), sekä monitieteisessä WELGO-hankkeessa, jossa tutkitaan hyvinvoinnin turvaamista pandemia-aikoina (oikeustieteiden laitoksella).

mervi.issakainen@uef.fi, @merIssakainen

____________________________________________________________________________________________________

Sanna Mustasaari

OTT Sanna Mustasaari toimii Suomen Akatemian tutkijatohtorina Hyvinvointioikeuden keskuksessa oikeustieteiden laitoksella. Hänen tutkimushankkeensa Lapset muilla mailla: Relationaalinen analyysi lastensuojelusta transnationaaleissa konteksteissa (Children Abroad: A Relational Analysis of Finnish Child Protection and Welfare in Transnational Contexts [CARELA], 2020-2024) keskittyy lastensuojelun ylirajaisuuteen erilaisissa tilanteissa. Lisäksi hän johtaa pohjoismaista työryhmäsarjaa NOS-HS exploratory workshop series: Transnational Childhoods, Transnational Rights sekä sosiaalityön VTR rahoituksen saaneen SUOJATIE-konsortiohankkeen osahanketta.

Hänen väitöskirjansa Rethinking recognition: Transnational families and belonging in law (2017) käsitteli transnationaalien perhesuhteiden oikeudellisuutta, kansalaisuutta, kuulumista ja tunnustussuhteita erilaisissa normatiivisissa konteksteissa.

Hänen tutkimuksellinen mielenkiintonsa kohdistuu erityisesti oikeuden ja uskonnon välisiin rajapintoihin, perhesuhteiden sääntelyyn, ihmisoikeuksiin, lasten oikeuksiin, transoikeuksiin, kansainväliseen lapsi- ja perheoikeuteen, ulkomaalaisoikeuteen, feministiseen oikeusteoriaan sekä maahanmuuton ja transnationalisuuden tutkimukseen.

sanna.mustasaari@uef.fi, @SMustasaari

____________________________________________________________________________________________________

Miisa Törölä

Miisa Törölä (YTT) työskentelee Oikeustieteiden laitoksella tutkijatohtorina. Hän opettaa Hyvinvointioikeuden tutkimusta ja kriminologian tutkimusmenetelmiä.

Miisa on tutkinut väitöskirjatutkimuksessaan (2019) syyntakeettomiksi arvioitujen rikoksentekijöiden sosiaalista taustaa, laitoshoitouria ja yhteiskunnallista asemaa. Hänen meneillään oleva tutkimuksensa koskee alentuneesti syyntakeettomiksi arvioitujen vankien hyvinvointia ja sopeutumista vankilaan. Hän on kiinnostunut yhteiskuntatieteellisestä syyntakeisuuden tutkimuksesta, mielenterveyden sosiologiasta ja laaja-alaisesti kriminologisista kysymyksistä.

miisa.torola@uef.fi, 050 388 6576, @MiisaTorola

__________________________________________________

VÄITÖSKIRJATUTKIJAT

__________________________________________________

Alex Berg

Alex Berg, M.Sc (cand.soc) works as a doctoral researcher in welfare law (UEF Law School). His PhD dissertation tackles the legal rights and access to justice for older immigrants and immigrants with dementia in Finland. The research employs qualitative approach in its quest for analyzing the challenges that older immigrants and immigrants with dementia might face when they seek care and support, their autonomy and self-determination, and the effects of stigma on their rights and welfare.

Alex’s research interests focus on human rights, the rights of vulnerable people, and equality. He studied the effects of laws and social habitus on the vulnerable people’s lives and wellbeing. Some of his previous qualitative research involved refugees, stateless people, and victims of female genital mutilation.

alex.berg@uef.fi, +358 50 562 9464, @exalberg

____________________________________________________________________________________________________

Niina Gråsten

Niina Gråsten, KTM, on sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija, joka on kiinnostunut vammaisten ja pysyvästi toimintarajoitteisten henkilöiden oikeuksista. Hänen ajattelunsa perustuu oikeudelliselle lähtökohdalle, jossa vammaiset nähdään omien oikeuksiensa haltijoina ja yhdenvertaisina toimijoina yhteiskunnassa.

Väitöskirjatyössään Gråsten tutkii, miten vammaisuus määritellään oikeudellisessa ajattelussa Suomessa tällä hetkellä. Lisäksi häntä kiinnostaa, miten laintulkinta vaikuttaa vammaisten oikeuksien toteutumiseen kuntien vammaispalveluiden asiakkaina. Tutkimuksen empiirisen osan kohderyhmänä on ei-kehitysvammaiset autismikirjon henkilöt.

niinagr@uef.fi, @GrastenNiina

____________________________________________________________________________________________________

Mia Kilpeläinen

Mia Kilpeläinen (KTM, ekonomi) on rikos- ja prosessioikeuden yliopisto-opettaja, tohtorikoulutettava ja oikeustieteiden laitoksen kansainvälisten asioiden koordinaattori.

Kilpeläinen opettaa rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa, rikostaloustiedettä ja kriminologiaan liittyviä opintojaksoja.

Kilpeläisen väitöstutkimuksen aiheena on ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset. Hänen tutkimusintressit kohdistuvat rangaistusajan suunnitteluun ja täytäntöönpanon yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin.

mia.kilpelainen@uef.fi, 050 4422 631

____________________________________________________________________________________________________

Jutta Kinnunen

Jutta Kinnunen (HTM) on sosiaalioikeuden väitöskirjatutkija. Hänen empiirinen väitöskirjatutkimuksensa kohdistuu potilaan oikeusturvaan, lähinnä potilaslain mukaiseen muistutusmenettelyyn. Tutkimuksella saadaan tietoa mm. muistutusmenettelyn käytännön toteutumisesta valtakunnallisella tasolla sekä mahdollisista uudistustarpeista sote- ja maakuntauudistuksesta johtuen.

Kinnunen on kiinnostunut sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja ohjauksen keinoista sekä yksilön oikeuksiin ja oikeussuojakeinojen tehokkuuteen liittyvistä kysymyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ennen Itä-Suomen yliopistoon tuloa Kinnunen työskenteli sosiaali- ja potilasasiamiehenä.

jutta.kinnunen@uef.fi, 050 304 8602, @jutta_kinnunen

____________________________________________________________________________________________________

Johanna Korkeamäki

Johanna Korkeamäki (VTM) on sosiologi ja työskentelee projektitutkijana Vammaisuus ja ihmisarvo -tutkimushankkeessa. Korkeamäen tutkimusintressit koskevat terveyden, vammaisuuden ja kuntoutuksen tutkimusta, eri-ikäisten yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuksia sekä sosiologisia näkökulmia toimijuuteen ja toimintavalmiusajatteluun.

johanna.korkeamaki@uef.fi, @johannakorkea

____________________________________________________________________________________________________

Maija Moisio

Maija Moisio (HTM) toimii työoikeuden alalla projektitutkijana ja kirjoittaa väitöskirjaa, jonka aiheena on osallisuus- ja työntekijän suojeluperiaate. Lisäksi hän on mukana työikäisten muistisairauksiin sairastuvien asemaa koskevassa projektissa, sekä opettajatutorin tehtävissä. Moisio vastaa työoikeuden jatkokurssin opetuksesta ja osallistuu myös työoikeuden peruskurssin opetukseen.

maija.moisio@uef.fi, 050 3319054

____________________________________________________________________________________________________

Hanna-Maria Niemi

Hanna-Maria Niemi (YTM, HTM) toimii nuorempana tutkijana. Hän työskentelee yleisen oikeustieteen alaan kuuluvan väitöstutkimuksensa parissa. Tutkimuksen aiheena on oikeudellisen ihmisarvon käsitteen filosofinen analyysi. Tutkimuksen keskiössä on ihmisarvon sisällön ja merkityksen selventäminen oikeudellisena käsitteenä ja näiden käsitysten filosofinen arviointi. Näkökulma ihmisarvoon on erityisesti hyvinvointioikeudellinen, sillä tutkimuksen pääkysymys koskee sitä, millaisia elämän edellytyksiä ihmisarvoisen elämän nähdään vaativan.

Niemen kiinnostuksen kohteissa yhdistyy niin filosofinen inhimillisen hyvinvoinnin vähimmäisvaatimusten analysointi kuin tällaisten vaatimusten oikeudellisen turvaamisen tutkiminen.

hanna-maria.niemi@uef.fi, @NiemiHannami

____________________________________________________________________________________________________

Henna Nikumaa

Henna Nikumaa (YAMK johtaminen) toimii tutkijana Dignity&Disability-hankkeessa, vanhuusoikeuden yliopisto-opettajana ja väitöskirjatutkijana.

Nikumaa on toiminut 20 vuotta vanhustenhuollon eri tehtävissä, hän on tehnyt sekä hoito- ja neuvontatyötä että kehittämis- ja tutkimustyötä. Viimeisimpänä hän on työskennellyt eri järjestöissä vastaten muistisairaiden ihmisten oikeuksien edistämiseen liittyvistä hankkeista. Hän on julkaissut ikääntyneiden oikeudellisista kysymyksistä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppikirjalukuja ja artikkeleita.

Nikumaa opettaa hyvinvointioikeuden tutkimusta ja on mukana sosiaalioikeuden eri kursseilla.  Empiirisessä väitöstutkimuksessaan hän keskittyy muistisairaan ihmisen autonomiseen toimijuuteen ja oikeudellisen toimintakyvyn tukemiseen hyödyntäen abduktiivista tutkimusotetta. Nikumaa on kiinnostunut erityisesti ikääntyneiden ihmisten yhdenvertaisuudesta, autonomian kunnioittamisen ja rajoittamisen kysymyksistä sekä oikeudellisen ennakoinnin keinojen edistämisestä.

Mukana vanhuusoikeuden asiantuntijoiden verkostossa VAASIssa (perustajajäsen).

henna.nikumaa@uef.fi, 040 581 2151, @hennanikumaa

____________________________________________________________________________________________________

Kaisa Näkki

Kaisa Näkki (OTM, asianajaja, varatuomari) on väitöskirjatutkija oikeustieteiden tohtoriohjelmassa pääaineenaan perhe- ja jäämistöoikeus. Hän kirjoittaa monitieteellistä, empiiristä väitöskirjaansa aiheesta ”Muistisairauksien monet muodot – Tutkimus edunvalvonnan tarpeen arvioinnista”.

Tutkimuksellaan Näkki selvittää, millä edellytyksin muistisairasta pidetään kykenemättömänä hoitamaan omia asioitaan, erityisesti jos muistisairaus oireilee muilla oireilla kuin muistioireilla. Tutkimuksessa tarkastellaan miten lääkärien käsitykset yksilön edunvalvonnan tarpeesta muodostuvat ja miten ne vertautuvat edunvalvonta-asioita ratkaisevien viranomaisten käsityksiin asiasta. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa muistisairaiden yhdenvertaista kohtelua ja oikeusturvaa yhtenäistämällä DVV:n sekä tuomioistuinten viranomaiskäytäntöjä edunvalvonta-asioissa. Tutkimuksen tavoitteena on myös täsmentää hyvän lääkärinlausunnon sisältöä oikeudellisesta näkökulmasta ja yhtenäistää niiden oikeudellista arviointia.

Näkki on mukana vanhuusoikeuden asiantuntijaverkosto VAASIssa. Väitöskirjatutkimuksensa ohessa Näkki toimii asianajajana asianajotoimistossa.

kaisa.nakki@uef.fi, @kaisanakki

____________________________________________________________________________________________________

Kati Saurula

Kati Saurula (sosionomi AMK, KM) on kiinnostunut hallintorajat ylittävästä työstä. Erityisenä mielenkiinnon kohteina ovat sosiaalihuollon, terveydenhuollon sekä kasvatus- ja opetustoimen yhteensovittamisen käytännöt lapsiperheiden palveluiden osalta.

kati.saurula@uef.fi

____________________________________________________________________________________________________

Jenni Savonen

Jenni Savonen on sosiaalipsykologi (VTM) ja toimii tutkijana Hyvinvointioikeuden keskuksesta käsin johdettavassa Varjoja Paratiisissa? Muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutuminen hyvinvointivaltiossa-hankkeessa. Tutkimuksessa tarkastellaan muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista kysely- ja haastatteluaineistoilla sekä taidelähtöisin menetelmin. Edellä mainitun hankkeen lisäksi Jenni viimeistelee väitöskirjaansa päihteiden käyttöön liittyvistä sosiaalisista representaatioista Helsingin yliopistoon. Tutkimuskiinnostukset liittyvät haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien tutkimiseen erityisesti laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen.

jenni.savonen@uef.fi, @jenni_savonen

____________________________________________________________________________________________________

Virve Valtonen

Virve Valtonen (HTM) tekee väitöstutkimusta perusopetuksen opettajien ja rehtoreiden harkinnasta kurinpitotilanteessa. Valtosen väitöstutkimuksen tavoitteena on tuottaa opettajien ja rehtoreiden harkinnasta kokonaiskuva kunnan järjestämässä perusopetuksessa tosiasiallisen julkisen vallan käytön yhteydessä. Tutkimuksen lähtökohtana on 2000-luvulla perusopetuslain kurinpitosäännöksiin tehdyt muutokset ja lopullisena tavoitteena on arvioida lakimuutosten vaikutuksia koulun todellisuudessa.

Valtonen on aiemmin osana tutkimushanketta tutkinut, miten sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet toteutuvat syrjäkunnissa. Yleisesti ottaen hänen tutkimusintressinsä kohdistuvat koulutusoikeudellisiin, lapsioikeudellisiin sekä sosiaalioikeudellisiin kysymyksiin etenkin siitä näkökulmasta, miten oikeudet toteutuvat käytännön tasolla. Osa koulutusoikeuden tutkijaryhmää.

virve.valtonen@uef.fi, 050 512 4471, @VirveValtonen

____________________________________________________________________________________________________

Jenni Varis

Jenni Varis (HTM) on osa-aikainen projektitutkija ja tohtorikoulutettava työoikeuden oppiaineessa. Hänen empiiristä ja lainopillista tulokulmaa yhdistävä väitöstutkimuksensa käsittelee asiantuntija-asemassa olevan työntekijän itseohjautuvuuden ja työnantajan johto- ja valvontaoikeuden rajapintaa. Väitöstutkimus kiinnittyy hyvinvointioikeuteen työhyvinvointiin vaikuttavien työoikeuden velvoitteiden ja toimintamallien kautta.

Variksen mielenkiinto kohdistuu työn ja sen toimintaympäristön muutoksiin, asiantuntijatyön erityispiirteisiin ja työoikeuden valmiuteen vastata näihin. Tutkimusaiheen ja tutkimusintressien taustana on Variksen yli kymmenvuotinen työhistoria henkilöstöasioiden parissa. Päätehtävänään Varis toimii henkilöstöpäällikkönä Itä-Suomen yliopistossa.

jenni.varis@uef.fi, 050 443 4783, @varis_jenni

__________________________________________________

TUTKIMUS- JA OPETUSAVUSTAJAT

__________________________________________________

Nea Hakulinen

neahaku@uef.fi

____________________________________________________________________________________________________

Roosa Ikimeri

Roosa Ikimeri (HTK) on hyvinvointioikeuden pääaineopiskelija ja hän työskentelee tutkimusavustajana Suomen Akatemian rahoittamassa Vammaisuus ja ihmisarvo -hankkeessa. Ikimeri on kiinnostunut erityisesti vammaisten seksuaalioikeuksista, joista hän kirjoitti kandidaatintutkielmansa.

roosa.ikimeri@uef.fi, @ikiroosa

____________________________________________________________________________________________________

Enna Kujansuu

enna.kujansuu@uef.fi

____________________________________________________________________________________________________

Katariina Mauranen

Katariina Mauranen on hyvinvointioikeuden pääaineopiskelija ja hän työskentelee tutkimusavustajana Hyvinvointioikeuden keskuksesta johdettavassa Varjoja Paratiisissa? Muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutuminen hyvinvointivaltiossahankkeessa. Taustaltaan Mauranen on fysioterapeutti, joka on muun muassa työskennellyt ikäihmisten kuntoutuksen parissa. Mauranen on kiinnostunut vanhuusoikeudellisista kysymyksistä ja tutkimusavustajan tehtäviensä rinnalla hän tekee pro gradu -tutkielmaa muistisairaiden ihmisten oikeuksien toteutumisesta.

katariina.mauranen@uef.fi, @KataMauranen