Tutkimushankkeita

Hyvinvointioikeuden keskus on mukana useissa tutkimushankkeissa, joita on esitelty alla.

Disability & Dignity (2021-2025). Tutkimushankkeessa analysoidaan vammaisuuden ja ihmisarvon käsitteitä filosofisesti, tutkitaan ihmisarvon oikeudellista perustaa sekä tarkastellaan empiirisesti vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä kokemuksia ihmisarvon toteutumisesta. Vastauksia haetaan kysymykseen, miten vammaisten ihmisten ihmisarvosta säädetään Suomen lainsäädännössä ja miten tämä heijastuu heidän elämäänsä. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia. Hanketta johtaa Hyvinvointioikeuden keskuksesta professori Eeva  Nykänen. Lisätietoja: eeva.nykanen@uef.fi

Hyvinvoinnin turvaaminen  pandemia-aikoina (WELGO). Hankkeen ”Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina: kohti syndemioiden yhteistyöhön perustuvaa hallintaa” tarkoituksena on kehittää kestäviä ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuuden terveyskriiseissä koronapandemian hallinnasta saatujen kokemusten pohjalta. Hankkeen lähtökohtana ovat syndemiat, joilla viitataan erilaisten ongelmien, kuten terveydellisten, taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien yhteen kietoutumiseen pandemian kaltaisissa kriiseissä.  WELGO:n tarkoituksena on kehittää, levittää ja vakiinnuttaa yhteiskunnallisia oppimispolkuja, jotka lisäävät ymmärrystä syndemioiden luonteesta, kykyjä kehittää terveyskriisien hallintaa tietoisesti sekä uutta yhteistyöosaamista ja toimintakykyä ketterään ja sopeutuvaan kriisienhallintaan. Hanke käynnistyi syksyllä 2021 Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Tampereen yliopiston, Vaasan yliopiston, THL:n ja Demos Helsingin yhteistyönä. Hankkeessa on mukana politiikan tutkijoita, sosiaalityön tutkijoita, sosiaalipsykologeja, oikeustieteilijöitä ja muita yhteiskuntatieteilijöitä.  Hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto. Itä-Suomen yliopistosta johdetaan yhtä hankkeeseen sisältyvää työpakettia, joka keskittyy luottamukseen, legitimiteettiin ja oikeudenmukaisuuteen. Itä-Suomen yliopiston tutkijaryhmä keskittyy työpaketissa erityisesti ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten oikeudensaantimahdollisuuksiin pandemia-aikana.  Tätä kysymystä selvitetään muun muassa haastatteluiden ja kyselyiden avulla.  Hankkeessa hyödynnetään myös kanssatutkijuus-menetelmää (co-research, tutkimuskumppanuus). Lisätietoja: kaijus.ervasti@uef.fi

Merkitykselliset relaatiot – koti ikääntymisen ja kuoleman paikkana (#MeRela). Tutkimushanke ”Meaningful relations – patient and family carer encountering death at home” (MeRela) tarkastelee ikääntyvän (yli 65-vuotiaan) ja hänen omaisensa kokemuksia ikääntymisestä, kuoleman kohtaamisesta sekä kuoleman ja surun todellisuudesta kotona. Olemme hankkeessa kiinnostuneita erityisesti yksilön ihmissuhteiden merkityksestä kuoleman ja surun prosesseissa. Monitieteisessä hankkeessa lähestymme ikääntymisen ja kuoleman kysymyksiä oikeustieteen, teologian, sosiaalityön, yhteiskuntapolitiikan ja hoitotieteen näkökulmista. Tutkimushanke toteutetaan Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen välisenä konsortiohankkeena. Hanke on saanut rahoitusta Koneen säätiöltä, Suomen kulttuurirahastolta ja Oskari Huttusen säätiöltä. Lisätietoja: anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi

Oikeutta ikäihmisille – tarinoita ikääntyvästä Suomesta (#OITIS). Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston ja Ihmisoikeuskeskuksen yhteistyönä käynnistettiin loppuvuodesta 2020 ikääntyvien (65 +) oikeudensaantimahdollisuuksiin keskittyvä tutkimusprojekti. Kyse on yhteiskunnalliseen oikeustutkimuksen (Socio-Legal Studies) alaan kuuluvasta empiirisestä tutkimushankkeesta, jossa on ikääntyviltä kerätty lehti-ilmoituksilla laaja tarina-aineisto heidän oikeusongelmistaan ja niiden ratkaisemisesta. Hankkeessa mukana on oikeustieteen, sosiologian ja gerontologisen sosiaalityön tutkijoita. Hanketta johtaa Hyvinvointioikeuden keskuksesta professori Kaijus Ervasti.  Toisena johtajana toimii professori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen. Lisätietoja: kaijus.ervasti@uef.fi

RECPHEALS (2020-2023). THL:n koordinoimassa konsortiohankkeessa hahmotetaan erilaisia terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvia uhkia sekä arvioidaan ja kehitetään järjestelmän kykyä varautua niihin, hallita niitä ja oppia niistä. Hyvinvointioikeuden keskuksen tutkijoista Pauli Rautiainen johtaa työpakettia, jossa kurkistetaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmin tunnettujen kriisiskenaarioiden tuolle puolen ja analysoidaan terveydenhuoltojärjestelmän kykyä hallita erilaisia uhkia. Työpaketin tutkijat työskentelevät THL:ssä ja Tampereen yliopistossa. Lisätietoja: pauli.rautiainen@uef.fi

Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden hanke (#MCI_work). Monitieteinen tutkimushanke ”Dementia or MCI @ work in progress” (MCI@work) tarkastelee vanhuus- ja työoikeuden, psykologian, toimintaterapian, sosiaalipolitiikan ja teknologian näkökulmasta, mitä tapahtuu, kun työelämässä oleva ihminen sairastuu varhaisvaiheen dementiaan tai lievään kognitiiviseen heikentymään (MCI). Hankkeessa tutkitaan, miten sairastuneet kokevat tilanteessa, hallitsevat sitä ja miten heidän asemansa huomioidaan lainsäädännössä. Hankkeessa luodaan ohjeita, välineitä ja tekniikoita, jotka tukevat varhaisvaiheen muistisairaita ja lievästi kognitiivisesti heikentyneitä työntekijöitä, heidän työnantajiaan ja työyhteisöjä sekä koko yhteiskuntaa. Tutkimushanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Lingköpingin yliopiston, Karoliinisen instituutin, Toronton yliopiston ja Waterloon yliopiston välisenä konsortiohankkeena. Hanke on saanut rahoitusta Suomen Akatemialta (JPI MYBL, More Years Better Lives). Lisätietoja: anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi

Varjoja paratiisissa – muistisairaiden ihmisten oikeudet hyvinvointivaltiossa (#VAPA). Hankkeen keskeisenä tavoitteena on saada esille muistisairaiden ihmisten oikeusongelmia ja niiden korjauskeinoja sekä käydä yhteiskunnallista keskustelua muistisairaiden ihmisten asemasta. Hanke käynnistyi 2022 ja sitä rahoittaa Koneen säätiö. Hankkeessa yhdistyvät tieteellinen ja taiteellinen toiminta sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun suuntautuva aktivismi ja ihmislähtöinen toiminta muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Mukana hankkeessa on sosiaalipolitiikan, sosiaalipalveluiden, sosiaalipsykologian, johtamisen, vanhustyön, sosiologian, ihmismaantieteen, lääketieteen, juridiikan, journalismin, kuvataiteen ja romaanitaiteen ammattilaisia. Tarinallisuus on koko hankkeen keskeinen, kantava teema. Muistisairailta ihmisiltä ja heidän läheisiltään pyydetään vapaamuotoisia tarinoita oikeusongelmista ja ongelmien ratkaisemisesta sekä koetusta oikeudenmukaisuudesta. Lisäksi kerätään useita haastatteluaineistoja sekä tehdään kysely muistisairaille ja heidän läheisilleen. Hankkeessa hyödynnetään kanssatutkijuus -menetelmää. Hankkeessa tutkitaan myös tuomioistuinasiakirjojen sekä lääkärien, viranomaisten ja tuomareiden haastatteluiden avulla oikeudellista toimintakykyä ja edunvalvontaa. Lisäksi hankkeessa käytetään taidelähtöisiä menetelmiä (Art-based Research, ABR) tieteellisen tiedon tuottamiseksi. Hanketta johtaa Hyvinvointioikeuden keskuksesta professori Kaijus Ervasti.  Toisena johtajana toimii professori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen. Lisätietoja: kaijus.ervasti@uef.fi

Tutustu täällä jo päättyneisiin tutkimushankkeisiin, joissa Hyvinvointoikeuden keskus on ollut mukana.