Kunnille

Ruokakunnan työkalut ja toimintamallit

Ruokakunnan työkalut & toimintamallit -julkaisusarja tarjoaa kunnille ideoita, oivalluksia ja käytännön esimerkkejä lasten ruokakasvatuksen moniammatillisen toteuttamisen, kehittämisen, seurannan ja arvioinnin tueksi. Julkaisusarja on tarkoitettu kaikille kunnassa lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen parissa toimiville ja siitä päättäville ammattilaisille. Tutustu työkaluihin ja toimintamalleihin nykytila.fi -verkkopalvelussa.

Ruokakunnan työkalujen & toimintamallien avulla kuntaan saadaan:

• Lisää tietoa ja ymmärrystä ruokakasvatuksesta kunnan päätöksentekoon
• Ruokakasvatuksen toimijat näkyviin ja samaan pöytään
• Lasten kokemus ruokailusta keskiöön
• Lisää ruokakasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa

Työkalut ja toimintamallit on yhteiskehitetty 13 kunnan kanssa osana Ruokakunta -hanketta.

Ruokakunnan julkaisusarja sisältää seuraavat työkalut ja toimintamallit

1. Nykytila itsearviointityökaluna

Ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan arviointi on maksuton työkalu ruokailun ja ruokakasvatuksen näkyväksi tekemiseen, arviointiin ja seurantaan päiväkodeissa ja kouluissa. Nykytila.fi-työkalu auttaa kohdistamaan kehittämistyössä huomiota niihin asioihin, joissa sitä eniten tarvitaan.

2. Ruokakasvatuksen pyöreä pöytä

Ruokakasvatuksen pyöreä pöytä on kohtaamis- ja koulutustilaisuus, joka on tarkoitettu jokaiselle kunnan lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen parissa aktiivisesti toimivalle ja siitä päättäville. Tilaisuudessa toimijat kokoontuvat saman pöydän ääreen kertomaan ja kuuntelemaan, jakamaan oivalluksia ja kokemuksia sekä lisäämään ymmärrystä ruokakasvatuksesta. Tavoitteena on luoda konkreettisia askeleita ja suuntaviivoja kunnan yhteiselle ruokakasvatustyölle.

3. Ruokakasvatustyöryhmä

Lasten ruokailua ja ruokakasvatusta edistämään perustettava kunnan oma moniammatillinen työryhmä koordinoi lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja muissa lapsia kohtaavissa palveluissa.

4. Yhteistyö huoltajien kanssa

Lasten ruokailu ja ruokakasvatus tuodaan vahvemmin osaksi huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä varhaiskasvatuksessa. Lapsen syömisen ja ruokailun tähti ja ruokakasvatuksen perheviestintä ovat työvälineitä, jotka tukevat varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja perheiden välistä yhteistyötä ja keskustelua lapsen syömisestä, ruokailusta ja ruokakasvatuksesta.

5. Lapset ruokailua kehittämässä

Lapset ruokailua kehittämässä -toimintamallissa ruokakasvatusta ja päiväkodin ruokailua kehitetään yhdessä lasten kanssa, lapsilähtöisin menetelmin osana kokonaisvaltaista ruokakasvatusta. 

6. Ruokakasvatuksen pohjapiirros

Ruokakasvatuksen pohjapiirros on visualisoitu kuvaus kunnan ruokakasvatukseen liittyvästä verkostosta, sen rakenteista sekä toimintaa ohjaavista asiakirjoista ja sopimuksista. Näin tulee näkyväksi polku toimintaa ohjaavista yleisistä asiakirjoista, kuten strategiasta ja hyvinvointikertomuksesta kohti ruohonjuuritason toimintaa.

7. Nykytila hyvinvointikertomukseen

Nykytila.fi -arviointityökalua hyödynnetään kunnan tai maakunnan hyvinvointikertomustyöskentelyssä. Kunnan päiväkodeissa ja kouluissa toteutettujen nykytila-arviointien pohjalta hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan voidaan kirjata lasten ruokailua ja ruokakasvatusta koskevat tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet, resurssit ja vastuutahot sekä seuranta- ja arviointimittarit.