Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tutkimme hyvinvoinnin eriarvoisuuden ja sairauksien ennaltaehkäisyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuutta.

  • PROMEQ – Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää vaikuttavia menetelmiä erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien, juuri oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien sekä paljon sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevien kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ja käyttää sosiaalista markkinointia tukemaan myönteisiä muutoksia heidän elintavoissaan ja elämänlaadussaan.
  • StopDia on laaja suomalainen tutkimushanke, joka tähtää tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseen. Tutkimuksessa luodaan uusinta tutkimustietoa hyödyntämällä toimintamalli, joka edistää hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja. Tämän mallin avulla pyritään vähentämään tyypin 2 diabeteksen esiintymistä merkittävästi.
  • OSTPRE – Kuopion kaatumisten ehkäisy -tutkimus selvittää, voidaanko ikääntyvien naisten toimintakykyä parantaa, kaatumisia estää ja hyvinvointia kohentaa tarjoamalla heille ohjattua liikuntaa kahdesti viikossa ja vuoden ilmainen käyttöoikeus kunnallisiin liikuntatiloihin. Samalla kerätään tietoa myös sairauksien diagnooseista, lääkkeiden käytöstä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä.
  • APEX – Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot -hankkeen tavoite on edistää tuloista, koulutuksesta, asuinpaikasta ja syntyperästä riippumatonta mielenterveyttä perheissä. Hanke kehittää ja tutkii mielenterveyden lukutaitoa lisääviä palveluja sekä synnytyksenjälkeisen masennuksen, lasten käytösoireilun ja koululaisten ahdistuneisuuden matalan kynnyksen etähoito-ohjelmia, joita yhdistävät käyttäjälähtöisyys ja digitaalisten palvelujen käyttö.

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Tutkimme potilas- ja asiakasturvallisuutta.

  • RECEPS – Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä tuottaa tietoa, joka mahdollistaa vaikuttavamman ja turvallisemman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen täytäntöönpanon. Tutkimus auttaa lisäämään terveyttä ja parantaa potilaiden terveyteen liittyvää elämänlaatua, ja tutkimustiedon avulla voidaan kohdentaa resursseja tehokkaammin, mikä on sekä palveluntuottajan että potilaan etu.