Koulutus

Itä-Suomen yliopisto tuottaa laaja-alaisesti koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja niiden integraation vaikuttavuuteen Kuopion ja Joensuun kampuksilla. Koulutusta tarjotaan niin perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille kuin avoimessa yliopistossa ja täydennyskoulutuksessa.

Terveystieteiden tiedekunta kouluttaa asiantuntijoita ja ammattilaisia useille keskeisille terveydenhuollon ja hyvinvoinnin aloille. Koulutusta annetaan lääketieteen, hammaslääketieteen, farmaseutin, proviisorin ja biolääketieteen koulutusohjelmissa sekä hoitotieteen, ravitsemustieteen ja terveyden edistämisen (ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääketiede) pääaineissa.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta kouluttaa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon johtajia ja asiantuntijoita sekä sosiaalityöntekijöitä sosiaalialan vaativiin asiantuntijatehtäviin. Tiedekunnassa voi opiskella muun muassa sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan pääaineita sekä suorittaa terveystaloustieteen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriopintoja.

Lisäksi Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin täydennyskoulutusta, avointa yliopisto-opetusta sekä hanke- ja asiantuntijapalveluita moniin tarpeisiin.

Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuuden tutkimuksesta kiinnostuneet opiskelijat ja tutkijat ovat tervetulleita mukaan Vaikuttavuustutkimuksen mentorointiverkostoon.

Perus- ja jatkokoulutus

Perus- ja jatkokoulutuksessa sisällöllisesti korostuvat vaikuttavuutta koskevan tutkimustiedon ja sen metodologisen osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen erilaisten lähestymistapojen ja aineistojen näkökulmista. Opetuksessa painottuu tiedon luotettavuuden arviointi opintojen alusta asti. Nämä painotukset heijastuvat myös tohtoriohjelmien sisällöissä.

Lisätietoja perus- ja jatkokoulutuksen sisällöistä löydät opinto-oppaista.

Tohtoriohjelmat

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu koordinoi yliopiston jatkokoulutusta ja tarjoaa yleisiä valmiustaito-opintoja kaikille yliopiston jatko-opiskelijoille. Tohtoriohjelmien tehtävänä on antaa laadukasta ja systemaattista opetusta ja ohjausta jatko-opiskelijoille. Niiden toiminnan tavoitteena on huolehtia laadukkaasta tutkijakoulutuksesta ja kouluttaa korkeatasoisia tutkijoita ja asiantuntijoita.

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon sote-opinnot

Itä-Suomen yliopistossa koulutetaan laajasti sosiaali- ja terveysalan osaajia terveystieteiden tiedekunnassa sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Työelämän muutos ja osaamistarpeet vaativat alojen koulutuksen kehittämistä moniammatillisen sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Tiedekuntien yhteinen kehittämisryhmä on suunnitellut ja kehittää edelleen yhteisiä sote-opintoja alan opiskelijoille.

Tutustu moniammatillisiin sote-opintoihin sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen sivuilla.

Hyvinvointioikeuden opintokokonaisuus

Oikeustieteiden laitoksen tarjoama hyvinvointioikeuden perusopintokokonaisuus (25 op) soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveysalalla tai sosiaalivakuutuslaitoksissa työskenteleville, tai sellaisille, jotka ovat suuntautumassa kyseisiin tehtäviin. Kokonaisuus ja sen yksittäiset opintojaksot ovat vapaasti suoritettavissa kaikille yliopiston perustutkinto-opiskelijoille sekä myös avoimen yliopiston kautta.

Täydennyskoulutus ja avoin yliopisto

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate tarjoaa täydennyskoulutusta, avointa yliopisto-opetusta sekä hanke- ja asiantuntijapalveluita.

Täydennyskoulutuksessa käytännön tekeminen yhdistyy soveltavaan yliopistolliseen osaamiseen. Avoimen yliopiston tarjonta kattaa kaikki Itä-Suomen yliopiston koulutusalat ja suurin osa opinnoista on joustavasti suoritettavissa verkko-opintoina.

UEF MOOC Vaikuttavuus -verkkokurssi

Vaikuttavuuden verkkokurssi tarjoaa perusteet vaikuttavuustematiikkaan ja siihen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, määritelmiin ja kokonaisvaltaiseen vaikuttavuuden arviointiin. Verkkokurssilla opastetaan eri mittausmenetelmien ja tutkimusasetelmien hyödyntämisen perusteisiin vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäksi esitellään eri tieteenalojen vaikuttavuustemaattisia lähestymistapoja mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuteen ja saavutettavuuteen, lääkehoidon vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen. Kurssilla esitellään myös, miten vaikuttavuustietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyshuollon päätöksenteossa ja priorisoinnissa sekä tarkastellaan lainsäädännön vaikuttavuutta.

UEF MOOC – Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi

Tämä avoin ja ilmainen verkkokurssi:

  1. Esittelee sosiaalisen laadun puitteet ja sosiaalisen laadun keskeiset prosessit, jotka voivat edistää kestävää hyvinvointia.
  2. Esittelee tutkimukseen perustuvan sosiaalisen laadun laskentatyökalun ja näytämme, miten työkalun avulla voidaan arvioida erilaisten hyvinvointia edistävien toimenpiteiden ja politiikkojen säästöpotentiaalia.
  3. Lisäksi käydään läpi, miten laskentatyökalua voidaan käyttää näyttöön perustuvan päätöksenteon tukena.