Vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden menetelmäkehitys ja aineistolähtöiset lähestymistavat

Kehitämme erilaisia vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä osana muita tutkimuksia. Hyödynnämme ja yhdistämme erilaisia aineistolähtöisiä menetelmiä sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden ja saavutettavuuden arvioinnissa, esimerkkeinä kokeelliset tutkimusasetelmat, survey-asetelmat, rekisteritutkimus ja paikkatietomenetelmät.

  • Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi (ArtWell) -hankkeessa kehitetään kulttuurihyvinvointitoimien ennakoivassa taloudellisessa arvioinnissa tarvittavia menetelmiä ja laskentamalleja sekä arvioinnin kriteeristöjä että tunnistetaan arviointia tukevan tietotuotannon tarpeita. Hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon, Taideyliopiston ja Kulttuurihyvinvointipooli ry:n yhteistyönä. Selvityshanke rahoitetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan VN-TEAS-rahoituksella 3/2022–3/2023 välisenä aikana.
  • Väestön koettu hyvinvointi ja terveys -tutkimushankkeessa (2022-2024) tutkitaan ja arvioidaan erilaisia koetun terveyden ja hyvinvoinnin mittareita alueellisen väestötason hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa varten. Tutkimuksessa toteutetaan kysely 2000 kansalaiselle koko Suomen alueella yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa. Kysely pitää sisällään useita erilaisia terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn mittareita sekä näiden kannalta olennaisia taustatekijöitä mittareita. Kyselyssä pyritään saamaan alueellinen edustava otos vastaajista.  Mittareiden tuloksia verrataan erilaisten tilastollisten menetelmien ja tunnuslukujen avulla.
  • Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos toimii yhtenä JBI-verkoston jäsenenä Suomen JBI yhteistyökeskuksessa. Suomen JBI yhteistyökeskus on JBI:n hallinnollisesti itsenäinen yhteistyökeskus, jonka tehtävänä on näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistäminen sekä järjestelmällisten katsausten tuottaminen. Keskus järjestää vuosittain järjestelmällisten katsausten laadinnan (Comprehensive JBI Systematic Review Training Program, CSR) -koulutuksen yhteistyössä Itä-Suomen ja Oulun yliopiston kanssa. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta Suomen JBI-keskuksen johtokunnan jäsenenä toimii professori Johanna Lammintakanen, varajohtajana ja arviointipaneelin puheenjohtajana Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkimustiimistä yliopistonlehtori Virpi Jylhä (core staff, CSR-kouluttaja) ja jäsenenä professori Ulla-Mari Kinnunen (core staff, CSR-kouluttaja).
  • Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tueksi (IMPRO) -tutkimusprojekti (2018-2023) tuottaa tutkittua tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tueksi sote-palveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Tutkimusryhmä analysoi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita, hoidon saavutettavuutta, hoitopolkuja, hoidon tuloksia ja kustannuksia sekä kustannusvaikuttavuutta ennen sote-uudistusta ja sen jälkeen. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitettyjä rekisteritiedon hyödyntämisen tapoja ja tuotettua laatutietoa sekä kustannuslaskennan malleja voidaan hyödyntää vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitteluun kansallisesti, mikäli tietojärjestelmät kehittyvät toivotulla tavalla.
  • PROSHADE – Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa -hankkeessa (2020-2023, optio 2023-2026) kehitämme taloudellisen ja vaikuttavuustiedon sekä potilaiden tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa. Tutkimme ja arvioimme jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollon organisaatioissa ja potilaiden hoitopäätöksissä. Terveydenhuollossa käytetään jo laajasti Käypä hoito -suosituksia. PROSHADE-hankkeessa niihin yhdistetään tietoa hoitojen kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta. Käypä hoito -suositusten rinnalla ovat myös uudemmat Vältä viisaasti -suositukset ja niihin on koottu tieto tarpeettomista tai vältettävistä tutkimus- ja hoitokäytännöistä. Hankkeessa kehitetään keinoja karsia vähähyötyisiä käytäntöjä. PROSHADE-hankkeessa tutkitaan myös kynnysarvon käyttöä terveydenhuollon päätöksenteossa ja selvitetään, onko se mahdollista laskea suomalaisella rekisteriaineistolla.
  • MEDIFF-hanke tutkii rekisteritutkimuksen keinoin kansallisten iäkkäiden lääkehoidon toteutusta ohjaavien Lääke75+-tietokannan ja Muistisairauksien Käypä hoito -suosituksen uudistuksen vaikutuksia vältettävien lääkkeiden käyttöön Suomessa. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa kansallisten suositusten vaikutuksista iäkkäiden järkevän lääkehoidon toteutuksessa. Tutkimuksessa tuotettavaa tietoa voidaan hyödyntää implementoinnin arvioinnissa ja uusien strategioiden kehittämisessä.
  • MEDALZ (Medication use and Alzheimer’s disease study) -tutkimuksessa selvitetään Alzheimerin tautia sarastavien henkilöiden lääkkeiden käyttöä ja terveydentilaa. MEDALZ on valtakunnallinen terveysrekisteriaineistoihin pohjautuva tutkimus. MEDALZ-aineistoon sisältyvät kaikki kotona asuvat henkilöt, joilla diagnosoitiin Alzheimerin tauti vuosina 2005-2011 Suomessa (n=70 718). 
  • FINPARK (Finnish Study on Parkinson’s disease) on rekisteripohjainen tutkimus jossa selvitetään Parkinsonin tautia sarastavien henkilöiden lääkkeiden käyttöä ja terveydentilaa. Tuotamme tietoa siitä kuinka Parkinsonin tautia sairastavia hoidetaan Suomessa ja tutkimme lääkehoidon vaikuttavuutta, myös turvallisuusnäkökulmasta.

Päättyneet hankkeet