Tutkimusryhmä ja osahankkeet

Tutkimusryhmä ja osahankkeet

Tutkimusryhmä

PROMEQ-tutkimusta johtaa professori, YTT Marja Vaarama ja varajohtajana toimii professori, YTT, TtL Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta. Itä-Suomen yliopistossa hanke sijoittuu yliopiston nousevalle strategiselle tutkimusalueelle “Vaikuttavuus sosiaali- ja terveyshuollossa (EFFEC)”.

Konsortioon kuuluvat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Lapin yliopisto, Jyväskylä yliopisto, Tampereen yliopisto, Etla ja Nuorisotutkimusseura. Lisäksi tutkimusta tukevat yhteistyökumppanien edustajista koostuva yhteiskunnallinen neuvonantajaryhmä ja kansainvälinen tieteellinen asiantuntijaryhmä.

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (#303615).

Tutkimushankkeen johtaminen ja koordinointi sekä vertailevat analyysit

Osahankkeen vastuulla on tutkimusryhmän toiminnan johtaminen ja tutkimuksen koordinointi. Osahanke ylläpitää tutkimusryhmän sisäistä vuorovaikusta, johtaa johtoryhmän toimintaa ja vastaa sen kokouksista. Yhteistyössä tutkimusryhmän kanssa osahanke vastaa yhteisen tutkimussuunnitelman toteuttamisesta ja tutkimusvaiheiden dokumentoinnista. Tehtäviin kuuluvat myös eri osahankkeiden tuloksia vertaileva ja yhteen sovittava tutkimus sekä osallistuminen politiikkasuositusten ja strategioiden laadintaan. Lisäksi osahanke koordinoi hankkeen tieteellisen ohjausryhmän ja yhteiskunnallisen neuvonantajaryhmän toimintaa ja osallistuu viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelman toteuttamiseen.

Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusjohtaja, dosentti Tomi Mäki-Opas, Itä-Suomen yliopisto
Tutkija PhD Phil., professor emeritus Richard Pieper, Itä-Suomen yliopisto
Tutkija YTM Tiina Ahonen, Itä-Suomen yliopisto
Tohtoritutkija, FT Taina Kurki, Itä-Suomen yliopisto

Elinkaaritarkastelu terveyden sosioekonomisista taustoista

Osahankkeessa tutkitaan rekisteriaineistojen avulla miten sosioekonomiset tekijät vaikuttavat pitkäaikaistyöttömien, vanhuspalvelujen monikäyttäjien ja maahanmuuttajien terveyteen. Nuorten osalta huomioidaan myös perhetausta. Lisäksi tarkastellaan eläkkeelle siirtymisen terveysvaikutuksia eri koulutusryhmissä ja kuvataan terveyspalvelujen tuottajien näkemyksiä palvelujen saatavuuden ja laadun tasa-arvon toteutumisesta.

Tutkimusneuvonantaja KTT Tarmo Valkonen, ETLA
Professori Pekka Martikainen, ETLA/Helsingin yliopisto
Tutkimuspäällikkö Martti Kulvik
Tutkimusneuvonantaja Jukka Lassila
Tutkija Janne Mikkonen
Tutkija Karoliina Korhonen

Interventio 1: Nuoret

Nuorisotutkimusseuran osahankkeessa keskitytään työn ja koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin, jotka rekrytoidaan yhteistyökumppaneiden, Kouvolan ja Vantaan nuorisotoimien kautta. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat nuorten aikuisten palvelupolut sekä sosiaalisen median mahdollisuudet nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

Erikoistutkija, dosentti Sanna Aaltonen, Nuorisotutkimusseura
Tutkija YTT Antti Kivijärvi, Nuorisotutkimusseura
Tutkija Martta Myllylä, Nuorisotutkimusseura

Interventio 2: Pitkäaikaistyöttömät

Osahankkeessa tutkitaan keinoja yli 45-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien henkilöiden terveyden, työkyvyn ja elämänlaadun kohentamiseen. Tutkimus alkaa ryhmähaastatteluilla, joissa yhdessä tutkimuksen kohderyhmien kanssa mietitään, mitä heidän terveytensä ja hyvinvointinsa kohentamiseksi tulisi tehdä. Lisäksi tutkimuksen yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kohderyhmän kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä toimintamalleja, mihin sisältyy myös kuntouttava työtoiminta. Näitä kokeillaan yhden vuoden ajan Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Kokeilujen vaikuttavuus arvioidaan tieteellisellä tutkimuksella. Tutkimuksen tulosten perusteella laaditaan paikallisille, alueellisille ja valtakunnallisille päätöksentekijöille toimenpidesuosituksia ja ratkaisumalleja pitkäaikaistyöttömien terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Professori, FT Mikko Mäntysaari, Jyväskylän yliopisto
Projektitutkija YTM Sami Ylistö, Jyväskylän yliopisto
Projektitutkija Kaisa Rikalainen, Jyväskylän yliopisto

Interventio 3: Maahanmuuttajat

Osahankkeessa tutkitaan keinoja, joilla voitaisiin edistää aikuisten kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden terveyttä, hyvinvointia ja kotoutumista. Osahankkeessa järjestetään ryhmähaastattelut, joiden tavoitteena on saada tarkennettua tietoa kohderyhmän tarpeista ja toiveista kotoutumisen edistämisessä ja palveluissa. Ryhmähaastatteluista saatujen tietojen perusteella toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa neljä ennalta määriteltyä kokeilua: 1) nuorten miesten osallisuus -pilotti (ANTI-festivaali), 2) työllisyys-pilotti (Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys), 3) naisten kielikurssi -pilotti (Kuopion kaupunki ja Monikulttuurikeskus Kompassi) ja 4) koulutus-pilotti (Itä-Suomen yliopisto). Kokeilujen onnistumista arvioidaan ennen ja jälkeen toteutettavilla kyselyillä ja ryhmähaastatteluilla.

Professori, FT Janet Anand, Itä-Suomen yliopisto
Projektitutkija M.Sc. Csilla Veszteg, Itä-Suomen yliopisto
Tutkija YTM Tiina Ahonen, Itä-Suomen yliopisto
Projektipäällikkö YTM Maija Hartikainen, Itä-Suomen yliopisto

Interventio 4: Yli 65-vuotiaat monia sote-palveluja tarvitsevat

Osahankkeessa etsitään keinoja yli 65-vuotiaiden paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevien ja kotona yksin asuvien henkilöiden terveyden, hyvinvoinnin ja elämänlaadun kohentamiseen. Tutkimus alkaa ryhmähaastatteluilla, joissa yhdessä tutkimuksen kohderyhmien kanssa mietitään, mitä heidän terveytensä ja hyvinvointinsa kohentamiseksi tulisi tehdä. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kohderyhmän kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä toimintamalleja, joista osaan liittyy myös pitkäaikaistyöttömien työtoimintaa. Näitä kokeillaan puolen vuoden ajan Joensuun, Lappeenrannan, Imatran, Jyväskylän ja Kuopion alueilla yhteistyössä Siun sote ja Eksote -kuntayhtymien sekä Jyväskylän kaupungin ja Kuopion kaupungin kanssa. Kokeilujen vaikuttavuus arvioidaan tieteellisellä tutkimuksella. Tutkimuksen tulosten perusteella laaditaan paikallisille, alueellisille ja valtakunnallisille päätöksentekijöille toimenpidesuosituksia ja ratkaisumalleja ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Professori, YTT Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto
Professori, YTT, TtL Sari Rissanen, Itä-Suomen yliopisto
Tutkija FT Anneli Hujala, Itä-Suomen yliopisto
Tutkija VTT Elisa Tiilikainen, Itä-Suomen yliopisto
Tutkija YTT Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto
Tutkija YTM Hanna Ristolainen, Itä-Suomen yliopisto (Eksoten ja Kuopion kaupungin alue)
Tutkija YTM Tuula Joro, Itä-Suomen yliopisto (Siun soten alue)
Projektitutkija Mari Kivitalo, Jyväskylän yliopisto

Kustannusvaikuttavuus, mallit ja indikaattorit

Osahankkeessa arvioidaan interventioiden kustannusvaikuttavuutta hyödyntämällä interventioista kerättyjä kyselytietoja ja niihin yhdistettyjä kansallisia ja paikallisia rekisteritietoja. Vaikka interventioissa ovat kyseessä eri kohderyhmät, eri interventioiden kustannusvaikuttavuutta voidaan myös vertailla, koska kaikki interventiot käyttävät samanlaista lähestymistapaa ja yhteisiä instrumentteja mittaamaan taustatekijöitä ja terveyttä sekä hyvinvointia. Osahanke tuottaa kokonaiskuvan siitä, miten kustannustehokkaita käytetyt sosiaalisen markkinoinnin keinot ovat heikommassa asemassa olevien väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Professori, FT Pekka Rissanen, Tampereen yliopisto
Yliopistonlehtori, dosentti, TtT Leena Forma, Tampereen yliopisto
Tutkimusavustaja, YTM Jussi Partanen, Tampereen yliopisto
Tutkijatohtori, VTT Jan Klavus, Tampereen yliopisto

Tulevaisuuden strategiat ja politiikkasuositukset

Työpaketissa muunnetaan terveyden ja hyvinvoinnin tutkimustuloksia politiikkasuosituksiksi yhteistyössä alueellisten päättäjien kanssa ja luodaan tulevaisuuden strategioita. Suositukset pohjautuvat ymmärrykseen, joka saadaan osallistamalla fokusryhmät tiedon tuottamiseen.

Professori, FTT, HTT Antti Syväjärvi, Lapin yliopisto
Tutkija, HTT Jaana Leinonen, Lapin yliopisto

Vuorovaikutus

Osahanke vastaa Promeq-hankkeen vuorovaikutuksesta, viestinnästä ja mediasuhteista. Se tukee projektin muita osahankkeita sosiaalisen markkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Sosiaalisen markkinoinnin suunnittelu on osallistavaa, eli kohderyhmät ovat mukana heille itselleen suunnattavan markkinoinnin suunnittelussa. Käsite interaktio ymmärretään laajasti, ei ainoastaan vuorovaikutteisuutena digitaalisissa välineissä, vaan laajasti osallistavana ja keskustelevana otteena kaikkien projektin osallisten kesken. Näitä ovat kansalliset ja paikalliset päättäjät, sote-alan toimijat sekä kohderyhmät.

Vuorovaikutusvastaava, TaT Silja Nikula, Lapin yliopisto
Tiedottaja, Maija Myllylä, Lapin yliopisto