Hoidon vaikuttavuus

Hoidon vaikuttavuus

Hoidon vaikuttavuuden tutkimuksella on yliopistossamme pitkät perinteet. Arvioimme erilaisten hoitojen, hoitotoimenpiteiden ja lääkehoidon myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia arkielämän olosuhteissa ja valikoimattomissa potilasjoukoissa sekä hoidon kohdentumista ja oikea-aikaisuutta eri potilasryhmissä.

Lääkehoito

Tutkimme lääkkeiden käyttöä ja käytön vaikuttavuutta sekä lääkehoidon kustannusvaikuttavuutta.

  • MEDALZ (MEDication use and ALZheimer’s disease) on valtakunnallinen reseptirekisteriaineistoihin pohjautuva tutkimus. MEDALZ-aineistoon sisältyvät kaikki kotona asuvat henkilöt, joilla diagnosoitiin Alzheimerin tauti vuosina 2005–2011 Suomessa. Jokaiselle Alzheimerin tautia sairastavalle on valittu iän, sukupuolen ja sairaanhoitopiirin suhteen kaltaistettu vertailuhenkilö ilman Alzheimerin tautia.

Hoito ja hoitoprosessit

Tutkimme hoidon ja hoitotoimenpiteiden vaikuttavuutta.

  • STN IMPRO -tutkimusprojekti tuottaa tutkittua tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tueksi sote-palveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Tutkimusryhmä analysoi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita, hoidon saavutettavuutta, hoitopolkuja, hoidon tuloksia ja kustannuksia sekä kustannusvaikuttavuutta ennen sote-uudistusta ja sen jälkeen.
  • NutOrMed – Laatua iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemukseen, suunterveyteen ja lääkehoitoon -interventiotutkimus arvioi 6 kuukautta kestävän ravitsemuksen ja suunterveyden intervention vaikutuksia kotihoidossa olevien ravitsemustilaan, suunterveyteen, toimintakykyyn ja sairaalahoidon käyttöön/kustannuksiin.
  • Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä -hanke rakentaa työterveysyhteistyöhön indikaattorit, joilla voidaan arvioida työterveysyhteistyötä ja sen vaikuttavuutta, arvioi työterveyshuollon palveluprosessien toimivuutta laadun ja työterveysyhteistyön näkökulmasta sekä kehittää asiakasorganisaatioiden, työterveysyksiköiden ja asiantuntijoiden yhteiskehittelynä hyviä käytäntöjä työterveysyhteistyöhön.
  • ILMA – Iäkkäiden lääkehoidon moniammatillinen arviointi -tutkimus selvitti, mitä vaikutuksia ILMA-mallilla toteutetuilla lääkehoidon arvioinneilla on kotihoidon asiakkaiden lääkitykseen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun sekä terveys- ja hoivapalveluiden käyttöön.
  • Sisä-Savon DM65+: Ikääntyneiden kuntalaisten koettu terveys sekä oire- ja sairauskuorma -tutkimuksen tavoitteena on selvittää yli 65-vuotiaiden diabeetikoiden ja verrokkipotilaiden elämänlaatua ja sairastamiseen liittyvää kuormaa potilaan, väestön ja terveydenhuoltojärjestelmän näkökulmasta.
  • Tarkista ja tue – Kohonneen verenpaineen hoidon kehittäminen avoterveydenhuollossa -monikeskustutkimus selvittää, voidaanko uusien avohoidon verenpainepotilaiden hoitotavoitteisiin pääsemistä ja sitoutumista verenpainetaudin lääkehoitoon parantaa IMB-perusteisella hoidon aloituksen protokollalla ja potilaskohtaisesti räätälöityvällä tekstiviestituella.

Ravitsemus

Tutkimme ravitsemushoidon vaikuttavuutta.

  • Ravitsemus terveyden edistäjänä. Kliinisen ravitsemustieteen tutkimusryhmät keskittyvät tutkimuksiin, jotka edistävät terveellisen ja turvallisen ruokavalion toteutumista tavoitteena tukea terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä.

Potilas- ja asiakasturvallisuus

Tutkimme potilas- ja asiakasturvallisuutta.

  • RECEPS – Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä tuottaa tietoa, joka mahdollistaa vaikuttavamman ja turvallisemman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen täytäntöönpanon. Tutkimus auttaa lisäämään terveyttä ja parantaa potilaiden terveyteen liittyvää elämänlaatua, ja tutkimustiedon avulla voidaan kohdentaa resursseja tehokkaammin, mikä on sekä palveluntuottajan että potilaan etu.