Hoidon vaikuttavuus

Hoidon vaikuttavuus

Hoidon vaikuttavuuden tutkimuksella on yliopistossamme pitkät perinteet. Arvioimme erilaisten hoitojen, hoitotoimenpiteiden ja lääkehoidon myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia arkielämän olosuhteissa ja valikoimattomissa potilasjoukoissa sekä hoidon kohdentumista ja oikea-aikaisuutta eri potilasryhmissä.

Lääkehoito

Tutkimme lääkkeiden käyttöä ja käytön vaikuttavuutta sekä lääkehoidon kustannusvaikuttavuutta.

  • MEDALZ (MEDication use and ALZheimer’s disease) on valtakunnallinen reseptirekisteriaineistoihin pohjautuva tutkimus. MEDALZ-aineistoon sisältyvät kaikki kotona asuvat henkilöt, joilla diagnosoitiin Alzheimerin tauti vuosina 2005–2011 Suomessa. Jokaiselle Alzheimerin tautia sairastavalle on valittu iän, sukupuolen ja sairaanhoitopiirin suhteen kaltaistettu vertailuhenkilö ilman Alzheimerin tautia.

Hoito ja hoitoprosessit

Tutkimme hoidon ja hoitotoimenpiteiden vaikuttavuutta.

Ravitsemus

Tutkimme ravitsemushoidon vaikuttavuutta.

  • Ravitsemus terveyden edistäjänä. Kliinisen ravitsemustieteen tutkimusryhmät keskittyvät tutkimuksiin, jotka edistävät terveellisen ja turvallisen ruokavalion toteutumista tavoitteena tukea terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä.

Potilas- ja asiakasturvallisuus

Tutkimme potilas- ja asiakasturvallisuutta.

  • RECEPS – Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä tuottaa tietoa, joka mahdollistaa vaikuttavamman ja turvallisemman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen täytäntöönpanon. Tutkimus auttaa lisäämään terveyttä ja parantaa potilaiden terveyteen liittyvää elämänlaatua, ja tutkimustiedon avulla voidaan kohdentaa resursseja tehokkaammin, mikä on sekä palveluntuottajan että potilaan etu.