Ohjelma 2023

Vaikuttavuuden tutkimuksen päivien ohjelma

Seuraa Vaikuttavuuden tutkimuksen päiviä Viestipalvelu X:ssä (ent. Twitter): @VAIKtaloUEF, käytä tunnisteita #VTpaivat2023, #vaikuttavuus, #effectiveness

Maanantai 2.10.

Kansallisen Vaikuttavuuskeskuksen työpaja: Vaikuttavuustiedon arviointi ja soveltaminen – case liikkumattomuuden ja lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito

Aika: 17.00–19.00

Paikka: Medistudia MS300, Kuopion kampus

Työpajan tavoitteena on löytää vastauksia ja lähestymistapoja intervention vaikuttavuuden arviointiin ja toisaalta vaikuttavuustiedon pohjalta tehtyyn intervention valintaan. Painopisteen ollessa liikkumattomuuden ja lihavuuden ehkäisyssä ja hoidossa pyrimme löytämään vastauksia myös mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten olemassa olevien interventioiden vaikuttavuutta tulisi arvioida
 • Tulisiko resurssien priorisointiperusteet olla pelkästään vaikuttavuusperusteisia ja, missä määrin hyväksymme arvoperusteisen priorisoinnin?
 • Mihin interventioihin yhteiskunnan tulisi priorisoida käytettävissä olevat resurssit?
 • Mitä tehdä, kun meillä on runsaasti erilaisia vaikuttavuudeltaan epävarmoja väestö ja yksilötason interventiota ja pieni määrä vaikuttaviksi todettuja yksilötason ratkaisuja?

Työpajaan toivotetaan tervetulleiksi aiheen parissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä HYTE:n ammattilaiset, kehittäjät ja tutkijat. Työpajassa aiheesta alustavat professori Tomi Mäki-Opas sekä Kansallisen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA:n arviointiylilääkäri Juuso Heikkinen.

Ilmoittaudu mukaan 24.9.2023 mennessä tällä lomakkeella

Tiistai 3.10.

9.00 – 9.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvit (Mediteknia)

9.45 – 10.00 Vaikuttavuuden tutkimuksen päivien avaaminen, Kuopion kaupunginjohtaja Soile Lahti (MD100) 

10.00 – 11.00 PLENARY ”Precision medicine and prioritarizarion challenge from the point of view uncertainty and ethics”, professori Lars Sandman, Linköping University, Sweden (MD100) 

11.00 – 12.00 PLENARY ”Osallistava priorisointi – mitkä ovat soten priorisoinnin pullonkauloja?”, apulaisprofessori Paulus Torkki, Helsingin yliopisto (MD100) 

12.00 – 13.30 Lounastauko 

13.30 – 15.00 TEMAATTISET RINNAKKAISSESSIOT (Medistudia) 

SESSIO 1: Hoidon ja terveyspalveluiden vaikuttavuus, pj Väitöskirjatutkija Terhi Auvinen, UEF (MS300)

 • Liikuntaneuvonnan vaikutus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kontaktien määrään ja niihin liittyviin terveydenhuollon kustannuksiin tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla, Tuula Martiskainen, Itä-Suomen yliopisto
 • Vaikuttavuuden ilmeneminen erikoissairaanhoidon lähijohtajan työssä, Tanja Lönnberg, Pirkanmaan hva, TAYS & TAMK 
 • OYS Uniapnea digihoitopolun vaikutusten analyysi, Jari Haverinen, FinCCHTA & Oulun yliopisto 
 • Digiosaamisen kehittäminen ikääntyneiden palveluissa, Johanna Ikonen, Itä-Suomen yliopisto 
 • Etäkuntoutusta sisältävällä kuntoutuskurssilla oli pientä myönteistä vaikutusta omaishoitajien mielialaan ja elämänlaatuun, Johanna Nuojua & Saija Karinkanta, Kela 
 • Synnytyskokemuksen yhteys syntyvyyteen, Johanna Joensuu, HUS & Helsingin yliopisto 

SESSIO 2: Implementointitutkimus, pj Yliopisto-opettaja Mervi Rantsi, UEF  (MS301)

 • Implementaation tarkastelu vaikuttavuustutkimuksessa: Tapaus nuorten pelastustaitokampanja NouHätä!, Saana Rikkilä, Dan Sundblom & Alisa Puustinen, Pelastusopisto 
 • Implementaatiotutkimusta palveluintegraation toimeenpanosta – mitä, miksi ja miten?, Anna-Mari Juutinen, Itä-Suomen yliopisto 
 • Measuring determinants of implementation behavior in multiprofessional rehabilitation, Maija Paukkunen, Oulun yliopisto & Linköpingin yliopisto 
 • Low-value psychotropics prescribing and physician peer influence related to publication of the Finnish clinical guideline of dementia, Mervi Rantsi, Itä-Suomen yliopisto 
 • Tieto toimintana: hoitosuosituksen käyttöönotto työyhteisön vuorovaikutuksena, Miia Marttinen, Tampereen yliopisto 
 • Factors determining implementation of guideline-oriented biopsychosocial low back pain management: perceptions of occupational health care professionals after a targeted educational intervention, Maija Paukkunen, Oulun yliopisto & Linköpingin yliopisto 

15.00 – 16.00 Kahvitauko, posterisessio (Medistudia)

16.00 – 17.30 TEMAATTISET RINNAKKAISSESSIOT (Medistudia) 

SESSIO 3: Näyttöön perustuva toiminta ja suositukset, pj Tutkimusjohtaja Eila Kankaanpää, UEF (MS300)

 • Laadullinen näyttö terveydenhuollon suositusten kontekstissa – käsiteanalyyttinen tarkastelu, Maria Tapola-Haapala, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Päijät-Hämeen hva 
 • Taloudellisen tiedon sisällyttäminen Käypä hoito -suosituksiin, Juha Ahonen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
 • PERUTTU Näyttöön perustuva päätöksenteko työterveyshuollossa (in English), Christina Tikka, Itä-Suomen yliopisto 
 • Digitaalisten palveluiden käyttö ja vaikutukset sosiaali- ja terveyshuollon palveluissa -järjestelmällinen katsaus katsauksista, Sanna Lakoma, Helsingin yliopisto 
 • Ulkoinen konteksti ja näyttöön perustuvien käytäntöjen toimeenpano: Kartoittava katsaus Individual Placement and Support -mallin toimeenpanotutkimuksiin, Jaakko Harkko, Helsingin yliopisto 
 • Ryhmämuotoinen etäkuntoutus nuorilla aikuisilla – kartoittava kirjallisuuskatsaus, Tuija Partanen, Kela 

SESSIO 4: Menetelmät ja asetelmat vaikuttavuustutkimuksessa, pj Professori Ismo Linnosmaa, UEF & THL (MS301)

 • Miksi hyvinvointimallien kehityksessä on tärkeää ottaa mukaan myös kansalaiset?, Krista Kauppi, Helsingin yliopisto 
 • HUS hoidon vaikuttavuustiedon tuottajana ja hyödyntäjänä, Jaana Isojärvi, HUS-yhtymä Ulkoinen tarkastus 
 • Päihdepalveluiden johdon vaikuttavuustiedon tarpeet sekä näkemykset vaikuttavuustiedon hyödyntämisen esteistä ja edellytyksistä, Reetta Kinnunen & Ella Plaami, Tampereen yliopisto 
 • Kustannusten raportointi ja taloudelliset vaikutukset vähähyötyisten hoitojen karsintatutkimuksissa: systemaattinen kuvaileva katsaus, Petra Falkenbach, FinCCHTA 
 • Ihmiskeskeinen vaikuttavuuslaskenta – miten voimme lisätä yhtäaikaisesti hyvinvointia ja säästöjä, Pekka Lavila, Synesis Oy 

18.00- Illallinen, Snellmania (Yliopistonranta 8) 

Keskiviikko 4.10.

9.00 – 9.30 Aamukahvi (Mediteknia) 

9.30 – 10.30 PLENARY ”Priorisointi terveydenhuollossa – sääntelyn ja ohjauksen haasteet hyvinvointialueella”, juristi ja väitöskirjatutkija Kaisa-Maria Kimmel, Lapin yliopisto (MD100) 

10.30 – 11.30 PLENARY ”Sosiaalihuollon palvelujen priorisointi”, yliopistonlehtori Petteri Niemi, Jyväskylän yliopisto (MD100) 

11.30 – 12.30 Lounastauko 

12.30 – 14.00 TEMAATTISET RINNAKKAISESSIOT (Medistudia) 

SESSIO 5: Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuus, pj Tutkijatohtori Hanna Ristolainen, UEF (MS300)

 • Vammaispalvelut 2022 – mitä tulevaisuudessa, Päivi Hömppi, THL 
 • AVAIN-mittarin koetun luotettavuuden arviointi (face-validity), Minna Kivipelto & Joel Hämäläinen, THL 
 • Suuntima-työkalun hyödyntäminen päihteitä ongelmallisesti käyttävien asiakkaiden asiakkuussegmentoinnissa, Eeva Ekqvist, Tampereen yliopisto 
 • Tunnistava sosiaalityön asiantuntijuus vaikuttavana käytäntönä, Leena Tikkala, Lapin yliopisto 
 • Sosiaaliset riskit ja niihin reagointi psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, Essi Rovamo, Itä-Suomen yliopisto 
 • Vakavaan mielenterveyden häiriöön sairastuneiden IPS Sijoita ja valmenna työhönvalmennus – Mikä muuttui asiakkaiden elämässä?, Noora Sipilä & Kaija Appelqvist-Schmidlechner, THL 

SESSIO 6: Mielenterveyspalvelujen organisointi ja vaikuttavuus, pj Apulaisprofessori Paulus Torkki, Helsingin yliopisto (MS301)

 • Terapiat etulinjaan -toimintamalli, Samuli Saarni, Helsingin yliopisto 
 • Psykoosien hoidon kansallinen laaturekisteri, Jaana Suvisaari, THL 
 • Avoimen dialogin hoitomalli, Tomi Bergström, Jyväskylän yliopisto 

SESSIO 7: Hyvinvoinnin edistämisen ja peruspalveluiden vaikuttavuuden parantaminen hyvinvointialueella, pj Professori Tomi Mäki-Opas, UEF & Pohjois-Savon hyvinvointialue (MS302)

 • Digitaaliset sovellukset mielenterveyden edistämisen vaikuttavuuden parantamiseksi, Hanna Rekola, Itä-Suomen yliopisto 
 • Luokitteluun perustuva alaselkäkipupotilaan hoito perusterveydenhuollossa – vertaiskontrolloitu tutkimus, Anna-Sofia Simula, Etelä-Savon hva 
 • Fysioterapeutin suoravastaanotto tukemassa hoidon saatavuutta, Lotta-Sofia Kosonen, Etelä-Savon hva
 • Potilaan pärjäämisen tunne (PEI) -mittarin käyttö potilaspalautteena terveyskeskuslääkärin vastaanotolla ja palautereflektion yhteys potilaan pärjäämisen, Ida Tiihonen, Keski-Suomen hva
 • Systemaattinen vertaiskehittäminen ja vaikuttavuuden parantaminen avoterveydenhuollossa: Esimerkkeinä diabetes ja kohonnut verenpaine, Aapo Tahkola, Keski-Suomen hva & THL 

14.00 – 14.30 Kahvitauko, tauolla Implementoinnin tutkimusverkoston avoin tapaaminen. (Mediteknia) 

14.30 – 15.30 PANEELIKESKUSTELU ”Priorisoimalla hyvinvointia – mitä, miksi ja miten?”(Plenary-puhujat), pj professori Tomi Mäki-Opas (MD100)

15.30 – 15.45 Yhteenveto tutkimuspäivistä ja kutsu vuoden 2024 Vaikuttavuuden tutkimuksen päiville, professori Tomi Mäki-Opas, Vaikuttavuuden talo, UEF