Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuus

Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuus

Tutkimme ja kehitämme sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen sekä integroitujen sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuutta.  Tutkimuksemme keskiössä ovat sosiaalisten ongelmien juurisyiden ja sosiaalisen muutostyön ja palveluprosessien tuloksellisuuden analysointi, sekä sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden tutkimuksen käsitteiden ja menetelmien kehittäminen.

Lastensuojelu

Tutkimme lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävää sosiaalityötä. Analysoimme lastensuojelun eri osa-alueiden ja työmuotojen vaikuttavuutta, erityisesti siihen liittyviä kriittisiä tekijöitä ja prosesseja. Tutkimuksemme on käytännön innoittamaa perustutkimusta. Tavoitteena on jäsentää  lastensuojelun rutiinipalvelujen tietopohjaa  ja kehittää näyttöön perustuvaa sosiaalityötä.

Vanhusten kotihoito

Tutkimme ja vertailemme ikääntyneiden kotihoidon laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Iäkkäiden palveluohjaus

Kehitämme ikäihmisille suunnattua ryhmämuotoista palveluohjausta sekä tutkimme sen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia.

  • PROMEQ – Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää vaikuttavia menetelmiä erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien, juuri oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien sekä paljon sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevien kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ja käyttää sosiaalista markkinointia tukemaan myönteisiä muutoksia heidän elintavoissaan ja elämänlaadussaan.

Maahanmuuttajat ja sosiaalityö

Sosiaalityö maahanmuuttajien kanssa keskittyy yhteisösosiaalityön vaikuttavuuteen, ammatillisiin ja poliittisiin käytäntöihin, joiden avulla tavoitellaan tasapuolisia ja osallistavia palveluja maahanmuuttajille.

  • PROMEQ – Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -tutkimushanke.