Abstraktihaku 2021

Abstraktihaku // Call for Abstracts

(in English below)

Ehdota esitystä vaikuttavuuden tutkimuksen päiville 2021

Etsimme tutkimuspäivillemme 10 minuutin mittaisia suullisia esityksiä sekä postereita vaikuttavuuteen liittyvistä aiheista. Esitykset voivat pohjautua meneillään olevaan tai tuoreeseen tutkimukseen. Toivotamme tervetulleiksi niin laadullisia, määrällisiä kuin teoreettisiakin sekä menetelmällisiä avauksia vaikuttavuuteen liittyen. Myös esitykset liittyen kokeellisiin ja interventiotutkimuksiin ovat tervetulleita. Kokonaisten temaattisten sessioiden (mukaan lukien työpajat) ehdottaminen on myös mahdollista.

Esitysehdotus tulee osoittaa johonkin seuraavista temaattisista sessioista: 

 1. Asiakas- ja potilasturvallisuus  
 2. Hoidon ja terveyspalveluiden vaikuttavuus 
 3. Kustannusvaikuttavuus 
 4. Lainsäädännön ja politiikkatoimien vaikuttavuus 
 5. Rekisteriaineistot vaikuttavuustutkimuksessa 
 6. Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuus 
 7. Vaikuttavuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
 8. Vaikuttavuuden mittaaminen ja tutkimusasetelmat 
 9. Muu sessioehdotus 

Abstraktihaku on sulkeutunut 30.5.2021. Esitysten hyväksymisestä tutkimuspäiville ilmoitetaan 21.6.2021 alkavalla viikolla. 

Abstraktien tulee sisältää kuvaus tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimuskysymyksistä / hypoteeseista, aineistosta ja menetelmistä sekä tutkimuksen tuloksista että (alustavista) johtopäätöksistä. Abstraktin voi jättää joko suomen tai englannin kielellä. Abstraktia jättäessä kysytään suullisen esityksen esityskielestä. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme englanninkielisiä sessioita.  

Kokonaista temaattista sessiota ehdotettaessa tulee jättää abstrakti, joka kuvaa session taustan ja tavoitteet sekä siihen kuuluvat esitykset sekä niiden esittäjät. Lisäksi jokaisesta sessioon kuuluvasta esityksestä tulee esittäjän jättää oma erillinen abstrakti. 

Aikataulu

 • Ilmoittautuminen ja abstraktien jättö aukeaa: 1.5.2021
 • Abstraktien viimeinen jättöpäivä: 30.5.2021
 • Abstraktien hyväksyntäilmoitukset: 21.6.2021 alkavalla viikolla
 • Päivien ilmoittautuminen sulkeutuu: 1.9.2021

//

Suggest a presentation for the Conference of Effectiveness Research 2021 

We invite you to submit an abstract for a 10-minute oral presentation or a poster presentation for the Conference of Effectiveness Research. Presentations can be based on current or recent research. We welcome qualitative, quantitative, and theoretical as well as methodological approaches of effectiveness. In addition, presentations on experimental and intervention studies are welcome. Suggestions of whole thematic sessions (including workshops) are also welcome. 

Thematic sessions for oral presentations: 

 1. Customer and patient safety 
 2. Effectiveness of care and health services 
 3. Cost-effectiveness 
 4. Effectiveness of law, legislation and political actions
 5. Register data in effectiveness research
 6. Effectiveness of social work and social services
 7. Effectiveness of health and wellbeing promotion
 8. Measurement and study designs of effectiveness research
 9. Other thematic session suggestion

Submitting of abstracts has closed 30.5.2021. Acceptance of the abstracts will be announced during the week starting 21.6.2021.

Abstracts should include the purpose of the study, the research questions / hypotheses, the data and methods and the results as well as (preliminary) conclusions of the study. The abstract can be submitted in either Finnish or in English. The language of an oral presentation is asked when submitting an abstract. English sessions will be organized if possible. 

Whether you would like to propose a thematic session, you should submit an abstract of the session that describes the background, aims and presentations as well as presenters to be included in the session. In addition, each presenter should submit an individual abstract of their presentation. 

Schedule

 • Abstract submission and registration open: 1.5.2021
 • Deadline for abstract submission: 30.5.2021
 • Acceptance of the presentations: The week starting from 21.6.2021
 • Registration ends: 1.9.2021