Abstraktihaku 2020

Abstraktihaku: Ehdota esitystä Vaikuttavuuden tutkimuksen päiville 2020

Etsimme tutkimuspäivillemme 10 minuutin mittaisia suullisia esityksiä sekä postereita vaikuttavuuteen liittyvistä aiheista. Esitykset voivat pohjautua meneillään olevaan tai tuoreeseen tutkimukseen. Toivotamme tervetulleiksi niin laadullisia, määrällisiä kuin teoreettisiakin sekä menetelmällisiä avauksia vaikuttavuuteen liittyen. Myös esitykset liittyen kokeellisiin ja interventiotutkimuksiin ovat tervetulleita. Kokonaisten temaattisten sessioiden ja työpajojen ehdottaminen on myös mahdollista.

Esitysehdotus tulee osoittaa johonkin seuraavista temaattisista sessioista:

 1. Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuus
 2. Hoidon ja terveyspalveluiden vaikuttavuus
 3. Vaikuttavuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 4. Asiakas- ja potilasturvallisuus
 5. Rekisteriaineistot vaikuttavuustutkimuksessa
 6. Kustannusvaikuttavuus
 7. Lainsäädännön ja politiikkatoimien vaikuttavuus
 8. Vaikuttavuuden mittaaminen ja tutkimusasetelmat
 9. Muu sessioehdotus (kokonaiset sessio- ja työpajaehdotukset)

Lähetä enintään 300 sanan abstraktit viimeistään 12.6. tällä ilmoittautumislomakkeella.

Esitysten hyväksymisestä tutkimuspäiville ilmoitetaan elokuun 2020 aikana.
Abstraktien tulee sisältää kuvaus tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimuskysymyksistä/hypoteeseista, aineistosta ja menetelmistä sekä tutkimuksen tuloksista että (alustavista) johtopäätöksistä. Abstraktin voi jättää joko suomen tai englannin kielellä. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme englanninkielisiä sessioita. Kokonaista temaattista sessiota ja työpajaa ehdotettaessa tulee jättää abstrakti, joka kuvaa session taustan ja tavoitteet sekä siihen kuuluvat esitykset sekä niiden esittäjät. Lisäksi jokaisesta sessioon kuuluvasta esityksestä tulee esittäjän jättää oma erillinen abstrakti.

AIKATAULU:
1.5. Ilmoittautuminen ja abstraktien jättö aukeaa
31.5. Abstraktien viimeinen jättöpäivä
elokuun 2020 aikana, Abstraktien hyväksyntäilmoitukset
1.9. Päivien ilmoittautuminen sulkeutuu

//

CALL FOR ABSTRACTS

Suggest a presentation for the Conference of Effectiveness 2020

We invite you to submit an abstract for 10 minutes oral presentation or poster presentation for the Conference of Effectiveness Research. Presentations can be based on current or recent research. We welcome the qualitative, quantitative and theoretical as well as methodological approaches of effectiveness. In addition, presentations on experimental and intervention studies are welcome. Suggestions of whole thematic sessions and workshops are also welcome.

Thematic sessions for oral presentations:

 1. Effectiveness of social work and social services
 2. Effectiveness of health services
 3. Promotion of health and wellbeing
 4. Customer and patient safety
 5. Register data in effectiveness research
 6. Cost-effectiveness
 7. Effectiveness of law, legislation and political actions
 8. Measurement and study designs of effectiveness research
 9. Other thematic session suggestion

Please submit your abstract max 300 words by 12.6. using this link

Acceptance of the abstracts will be announced during August 2020.

Abstracts should include the purpose of the study, the research questions / hypotheses, the data and methods and the results as well as (preliminary) conclusions of the study. The abstract can be submitted in either Finnish or in English. English sessions will be organized if possible. Whether you would like to propose a thematic sessions or workshops, you should submit an abstract of the session that describes the background, aims and presentations as well as presenters to be included in the session. In addition, each presenter should submit an individual abstract of their presentation.

SCHEDULE:
1.5. Abstract submission and registration open
31.5. Deadline for abstract submission
During August 2020, Acceptance of the presentations
1.9. Registration ends