Kirjastosanasto

Tiedonhakusanasto (Information Retrieval Dictionary)

Tiedonhaun oppaassa on käytössä useita tiedonhakuun ja kirjastoalaan liittyviä sanoja, joihin et ehkä ole aiemmin törmännyt. Sanojen merkitys ja niiden englanninkielinen vastine on helppo tarkistaa tiedonhakusanaston avulla. Voit siirtyä suoraan tietyn alkukirjaimen kohdalle alla olevista linkeistä, tai selailla sanastoa aakkosjärjestyksessä.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Aihehakemisto (subject index) 
Aihekirjausten aakkosellinen hakemisto, joka osoittaa niiden sijainnin hakujärjestelmän taulukoissa. 
An alphabetical index of subject entries, which shows their placement in the tables of the information retrieval system. 

Aikakauslehti (periodical) 
Kausijulkaisu, jolle on tunnusomaista se, että sisältö ja kirjoittajat vaihtelevat sekä yhden julkaisun puitteissa että numerosta toiseen. 
A periodical publication, the characteristics of which include a variety of writers and topics, both within a single issue and between different ones. 

Aineistonhallinta (data management) 
Tutkimukseen liittyvien aineistojen ja niihin liittyvän kuvailevan tiedon (metadata) luominen, käsittely ja tallentaminen siten, että aineistot säilyvät käyttökelpoisina ja luotettavina.  
Creating, managing, and storing material and descriptive data (metadata) in relation to research in such a way that the material remains usable and trustworthy. 

Alkuperäisartikkeli (original article)
Tieteellinen lehtiartikkeli, joka sisältää uusia tutkimustuloksia.
A scholarly journal article that contains new research results.

Artikkeli (article) 
Itsenäinen teksti, joka muodostaa osan julkaisusta. 
An independent text that is a part of a publication. 

Asiasana (index term, subject heading, descriptor) 
Asiasanastoon eli tesaurukseen kuuluva sana tai fraasi, jota käytetään aineistojen sisällönkuvailussa ja tiedonhaussa. Yksi asiasana vastaa aina yhtä käsitettä. Fraasimuotoisessa asiasanassa voi olla yhdistettynä useita käsitteitä (ns. esikoordinoitu asiasana). UEF-Primossa asiasanoja voi käyttää Aihe-hakukentässä.
A word or a phrase in a controlled vocabulary (thesaurus) that is used in content description (indexing) and retrieval of documents. One index term always stands for a single concept. Index phrases can combine several concepts (so-called precoordinated index term). In UEF-Primo index terms may be used in Subject search field.

Asiasanasto (controlled vocabulary) 
Luettelo sanoista tai fraaseista, joita käytetään aineistojen sisällönkuvailussa ja tiedonhaussa. Esim. YSO eli Yleinen suomalainen ontologia: tutustu YSO:on tästä.
A list of words or phrases that are used in content description (indexing) and retrieval of documents. For example, the Library of Congress Subject Headings (LCSH): visit LCSH website.

Asiasanoitus (indexing) 
Tietokantaan tallennettavien dokumenttien sisällön kuvailu asiasanoilla.
Content description of documents to be recorded in a database by using index terms.

Avainsana (keyword)
Dokumentin sisältöä kuvaava sana, jota ei ole otettu asiasanastosta. Avainsanoja poimitaan usein dokumentin otsikosta, tiivistelmästä tai koko tekstistä.
A word describing the content of a document that is not taken from a controlled vocabulary (thesaurus). Keywords are often picked from title, abstract or full text of a document.

Avoin julkaiseminen (open access)
Tutkimusten julkaiseminen verkossa niin, että pääsy niihin on vapaata ja maksutonta.
Publishing research online in such a way that their access is free for all.

B

Bibliografia (enumerative bibliography)
Luettelo, joka sisältää viitetietoja esimerkiksi tietyn tieteenalan julkaisuista.
A catalogue that contains bibliographic information, for example, about publications in a certain discipline.

Bibliometriikka (bibliometrics)
Tutkimusta, jolla pyritään analysoimaan julkaisujen saamaa näkyvyyttä ja vaikuttavuutta tiedeyhteisössä.
Research which aims to analyze the visibility and influence of publications in the scientific community.

Boolen haku (Boolean search)
Haun muotoileminen käyttäen loogisia operaattoreita AND, OR ja NOT.
Formatting the search using logical operators AND, OR, and NOT.

Boolen operaattorit (Boolean operators)
Loogiset operaattorit AND, OR, NOT, joiden avulla muodostetaan hakulause tai hakuprofiili.
Logical operators AND, OR, NOT that are used in formulating a search query or a search profile.

C

D

Data
Tiedon esitysmuoto, joka soveltuu viestintään, tulkintaan ja käsittelyyn.
An information format that is suitable for communication, interpretation, and processing.

Dokumentointi (documentation)
Tallennetun tiedon jatkuva ja järjestelmällinen kerääminen ja käsittely säilytystä, luokittamista, hakua, käyttöä tai välittämistä varten.
Continuous and systematic collection and processing of information for its storage, classification, retrieval, use and forwarding.

Dokumentti (document)
Tallennettu tieto tai aineellinen objekti, jota voidaan pitää yksikkönä dokumentointiprosessissa.
Stored information or a physical object, which may be considered a unit in the documentation process.

E

Erikoissanasto (glossary)
Luettelo termeistä tai vaikeatajuisista, harvinaisista tai murteellisista sanoista.
A list of terms and obscure, rare or dialect words.

F

Finna
Kansallinen hakupalvelu, joka sisältää kotimaisten kirjastojen luetteloiden lisäksi tietoa arkistojen, museoiden ja muiden toimijoiden aineistoista. Myös kotimaisten tieteellisten artikkeleiden viitetiedot löytyvät Finnasta. Tutustu Finnan verkkosivustoon.
National information retrieval service, which includes information about archives, museums and other operators’ material in addition to national catalogues. The reference information of national scientific articles is also found in Finna. Visit Finna’s website.

Fraasihaku (phrase search)
Fraasihaussa haetaan useamman sanan yhdistelmiä määrätyssä muodossa ja järjestyksessä. Useimmiten fraasi merkitään lainausmerkeillä kuten esimerkiksi ”ympäristön saastuminen”.
A search that utilizes combinations of multiple words in a precise form and order. The phrase is often marked with quotation marks such as “environmental pollution”.

G

H

Hakemisto (directory)
1. Hakuteos aakkosellisessa, kronologisessa tai systemaattisessa järjestyksessä; antaa yksityiskohtaista tietoa ihmisten, objektien, organisaatioiden tai paikkojen tunnistamisesta tai sijainnista.
A reference work in an alphabetical, chronological or systematic order; provides detailed information on the recognition and location of people, objects, organizations and locations.
2. Järjestetty luettelo tai osa hakujärjestelmää, joka tarjoaa pääsyn sen muulla tavoin järjestettyyn osaan, dokumentin sijaintitietoihin tai dokumenttiin itseensä.
An organized catalogue or a part of a reference work, which provides access to its differently organized part, a document’s location data or the document itself

Haku (information retrieval / information search)
Aktiivinen prosessi, jolla valikoiden etsitään tallennettuja dokumentteja tai dataa.
An active process that is used to find recorded documents or data.

Hakuhistoria (search history)
Hakuistunnon aikana käytettyjen hakusanojen ja hakulauseiden lista.
A list of keywords and search queries used during a search session.

Hakujärjestelmä (retrieval system)
Järjestelmä, joka tarjoaa pääsyn dokumenttien kuvauksiin ja niiden sijaintitiedot kokoelmassa tai itse dokumentit.
A system that allows one to access document descriptions and their location within a collection or the documents themselves.

Hakukenttä (search field)
Tekstikenttä, jolla haun voi kohdistaa kirjan tai artikkelin nimeen, tekijään, tekstisisältöön, asiasanoihin ym.
A text field, with which a search can be targeted on a book or an article’s title, writer, textual content, index terms etc.

Hakukone (search engine)
Ohjelma, joka etsii internetistä sivuja ja liittää ne hakemistoonsa, josta se tekee hakuja käyttäjän antamien hakusanojen mukaan.
A program that searches for pages on the internet and adds them to its index, from which it retrieves information according to the search terms provided by the user.

Hakulause (search query)
Hakujärjestelmälle annettu komento, jossa hakusanat on yhdistetty laajemmaksi kokonaisuudeksi esimerkiksi Boolen operaattoreita käyttäen.
A command given to the search engine, in which individual search terms have been combined into a larger unit, e.g. by using the Boolean operators.

Hakuprofiili (search profile)
Hakusanojen ja hakulauseiden muodostama kokonaisuus, jota käytetään erityisesti systemaattisessa tiedonhaussa. Usein sama kuin hakustrategia.
An entity comprised of keywords and search queries, used especially in systematic information searching. Often the same as search strategy.

Hakusana (keyword /search term)
Sana, jonka avulla haetaan tietoa hakukoneella tai tietokannasta.
Words that are used to find information with a search engine or from a database.

Hakustrategia (search / retrieval strategy)
Suunnitelma, jonka mukaan hakuprosessissa pyritään valitsemaan useista vaihtoehdoista se, joka palvelee tiedon tarvetta.
A plan for choosing the optimal option for the current information retrieval process.

Hakuteos (reference work)
Dokumentti, joka tarjoaa nopean pääsyn yksityiskohtaiseen tietoon tietystä aiheesta.
A document that provides quick access for detailed information on a specific topic.

Harvard-tyyli (Harvard style)
Viittaustapa, jossa tekstiin tulevat viitteet merkitään tekijän sukunimellä ja julkaisuvuodella, ja lähdeluettelo järjestetään aakkosjärjestykseen tekijöiden sukunimien mukaan.
A citation practice in which in-text citations are indicated with author’s last name and year of publication and bibliography is sorted in alphabetical order by last names of authors.

Haun arviointi (search evaluation)
Hakujärjestelmien tehokkuuden ja valitun hakustrategian tuottamien tulosten tarkastelu.
Inspection of the efficiency and results provided by retrieval systems.

H-indeksi (h-index, Hirsch index)
Jorge Hirschin vuonna 2005 luoma mittari, jolla mitataan samanaikaisesti tutkijan julkaisutehokkuutta ja hänen julkaisuidensa merkittävyyttä.
A meter for measuring the publication efficiency and importance of a researcher. Created by Jorge Hirsch in 2005.

I

Impact Factor
Tieteellisen lehden merkittävyyden tai vaikuttavuuden tunnusluku. Tunnetaan myös ainakin nimillä impaktitekijä, impaktiluku, viittaustekijä ja viittauskerroin. Lehdessä julkaistujen artikkelien saamien siteerausten määrä jaettuna lehdessä julkaistujen artikkelien määrällä tietyllä ajanjaksolla, yleensä kahden vuoden aikana. Impact Factor -arvot löytyvät Journal Citation Reports -tietokannasta.
Indicator for the significance and effectiveness of a scholarly journal. The number of citations the articles in a journal have received divided by the number of articles published in that journal during a certain period, usually two years. Impact Factors can be found in Journal Citation Reports database.

IMRAD
Tieteellisen alkuperäisartikkelin rakenteesta käytetty lyhenne (Introduction, Methods, Results And Discussion).
An abbreviation for a structure of a scientific original article (Introduction, Methods, Results And Discussion).

Indeksoimaton sana (stop word)
Tietokannan hakuindeksistä puuttuva sana, jota ei voi käyttää tiedonhaussa (esim. a, an, the, of, on, in).
A non-indexed word that cannot be used in searching (e.g. a, an, the, of, on, in).

Indeksointi (indexing)
Dokumentin sisällön tai muodon kuvaileminen indeksointikielen mukaisilla sanoilla, fraaseilla tai notaatioon (esim. luokitus) kuuluvilla merkeillä.
The description of a document’s content or form with words, phrases, or characters belonging to a notation (e.g. classification) in accordance with an indexing language.

Informaatiolukutaito (information literacy)
Tietoisuus tiedon ja informaation sekä niihin liittyvien lähteiden tarjoamista mahdollisuuksista ja kyky käyttää niitä.
Knowledge of information, data, and the possibilities provided by them, as well as the skills for their use.

Internet
Maailmanlaajuinen verkko, joka mahdollistaa datan siirtämisen tietoverkkojen välillä yhteen liitettyjen tietokonejärjestelmien ja yhdyskäytävien kautta.
A World Wide Web that enables data transfer between multiple data networks via joint computer systems and gateways.

ISBN (International Standard Book Number)
Numerosarjan muodossa oleva kirjan kansainvälinen tunnus, joka helpottaa julkaisun löytymistä ja käsittelyä tietojärjestelmissä.
An international identifier of a book. ISBN is helpful in identifying and processing a publication in information systems.

ISSN (International Standard Serial Number)
Lehden, sarjan tai muun kausijulkaisun kansainvälinen tunnus, joka helpottaa julkaisun löytymistä ja käsittelyä tietojärjestelmissä.
An international identifier of a journal or serial publication. ISSN is helpful in identifying and processing a publication in information systems.

J

Julkaisu (publication)
Julkisuuteen saatettu painettu tai elektroninen dokumentti. Painettu julkaisu tuotetaan yleensä useina kopioina.
A printed document or an electronic document that has been made public. Printed publication is often produced in multiple copies.

Julkaisufoorumi (JUFO)
Suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama tasoluokitus, joka tukee tutkimuksen laadun arviointia. Pyrkimyksenä on antaa tieteellisille julkaisuille tasoluokitus, jossa 1 = perustaso, 2 = johtava taso ja 3 = korkein taso. Myös taso 0 kertoo sen, että julkaisu on määritelty tieteelliseksi. Tutustu Julkaisufoorumin verkkosivustoon.
A level classification implemented by the Finnish scientific community to support the evaluation of research quality. The objective is to provide scientific publications with a grade classification, in which 1 = basic, 2 = leading, and 3 = top. In addition, the level 0 also implies that a publication has been classified as scientific. Visit Julkaisufoorumi’s website.  

K

Katkaisu (truncation)
Hakusanan lyhentäminen lopusta katkaisumerkillä niin, että poistettu osa voi vaihdella vapaasti hakutilanteessa. Joissain tietokannoissa on mahdollista lyhentää sanaa myös alusta ja korvata kirjaimia sanan sisällä. Katkaisu helpottaa eri sanamuotojen hakemista.
Making a keyword shorter at the end with a truncation character in such a way that the removed part may vary freely during a search. In some databases it is possible to shorten the word at the beginning also and replace letters inside the word. The truncation eases searching of different word variations.

Katkaisumerkki (truncation character, wildcard)
Merkki, joka korvaa kirjaimen tai kirjaimia hakusanaa katkaistaessa. Vaihtelee tietokannoittain. Yleisimmin asteriski (*), mutta voi olla myös dollarimerkki ($) tai kysymysmerkki (?).
A character that is used to replace a single letter or multiple letters in keyword truncation. The truncation character varies by database. The most common is asterisk (*). Dollar sign ($) and question mark (?) are also used.

Katsausartikkeli (review article)
Tieteellinen lehtiartikkeli, jonka tarkoituksena on esittää yleiskuva jostain aiheesta tai tietämyksen tasosta tieteenalalla. Perustuu yleensä alkuperäisartikkeleihin.
A scholarly journal article that aims to present an overview of a topic or a level of knowledge in a certain discipline. Usually based on original articles.

Kaukopalvelu (remote service, interlibrary services)
Kirjastojen välinen palvelu, joka mahdollistaa kirjojen ja artikkelikopioiden välittämisen asiakkaalle jopa maailmanlaajuisesti.
An interlibrary service that enables forwarding books and article copies to distant customers, even around the world.

Kausijulkaisu (serial publication, series)
Julkaisu, joka julkaistaan toisiaan seuraavina osina, jotka yleensä merkitään numeroin tai kronologisesti, ja joiden on tarkoitus ilmestyä jatkuvasti, ilmestymistiheydestä riippumatta.
A publication that is published subsequently. The issues are often tagged either numerically or chronologically, and they are supposed to appear continuously regardless of the frequency.

Kirja (book)
Henkisen työn tuote, joka on julkaistu joko painetussa tai sähköisessä muodossa, yleensä sivunumeroituna ja fyysisenä kokonaisuutena.
A product of mental work that is published either in printed or electronic form, often as a physical unit with numbered pages.

Kokousjulkaisu (proceeding)
Dokumentti, joka sisältää kokouksessa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa pidettyjen esitelmien tekstit sekä yleensä myös raportit niiden herättämästä keskustelusta ja muut niihin liittyvät toimenpiteet.
A document that includes the textual content of presentations held in a meeting or other such occasions, as well as reports of the discussions roused by them, and other measures related to them.

Kuvailu (describing data)
Toimenpiteet tai niiden tulokset, joihin kuuluu dokumenteissa olevan datan kiteyttäminen, analysointi, järjestäminen ja tallentaminen niiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi.
Measures or their results that include the summarization, analysis, organization or storage of a document’s data for its identification and management.

Kysely (query)
Yksi- tai useampivaiheinen haku vastauksen saamiseksi hakujärjestelmän viitteistä tai muusta datasta.
A search with one or multiple phases with the objective of gaining results from a retrieval system’s references or other data.

Käsikirja (handbook)
Hakuteos, jossa esitetään tietyn alan perustietämys.
A reference work that includes a certain field’s basic knowledge.

L

Läheisyysoperaattori (proximity operator, adjacency operator)
Hakuoperaattori, jolla voidaan määritellä hakusanojen etäisyys toisistaan. Tarkempi kuin AND-operaattori (sanojen pitää löytyä samasta viitteestä tai dokumentista), mutta väljempi kuin fraasihaku (sanojen pitää löytyä peräkkäin annetussa järjestyksessä). Läheisyysoperaattoreita ei ole käytössä kaikissa tietokannoissa ja niiden kirjoitusasu on tietokantakohtainen.
A search operator that can be used to define how close each other keywords must be in a search. More precise than AND operator (the words must be found in the same reference or document) but broader than phrase search (the words must be found one after another in given order). Proximity operators are not available in all databases and their spelling is database specific.

M

Mendeley
Maksuton viitteidenhallintaohjelma, jota voi käyttää sekä web-pohjaisesti että omalle koneelle asennettavan käyttöliittymän kautta.
Mendeley is a free reference management software that can be used through a browser, or an interface installed into a personal computer.

MeSH-termi (MeSH, Medical Subject Heading)
MEDLINE- ja PubMed-tietokannoissa sisällönkuvailuun ja tiedonhakuun käytetty asiasana. Käytössä myös muuallakin kuten esimerkiksi kotimaisessa terveystieteiden Medic-tietokannassa.
An index term (subject heading) used in MEDLINE and PubMed databases for content description and information retrieval. Utilized in some other databases also.

Meta-analyysi (meta-analysis)
Alkuperäisartikkeleissa esiteltyjen tulosten tilastollinen uudelleenanalysointi. Sisältyy usein systemaattiseen katsaukseen.
A statistical re-analysis of results presented in original articles. Included often in a systematic review.

Metatieto (Metadata)
Kuvailevaa tietoa tietystä tietovarannosta. Esimerkiksi kirjan metadataa ovat tekijä- ja nimeketiedot, julkaisuajankohta, asiasanat ja ISBN-numero.
Descriptive information about some information resource. For instance, metadata about a book includes, among other things, information about the title, date of publication, subject headings and ISBN number.

Monografia (monograph)
Painetussa tai muussa muodossa oleva julkaisu, joka muodostuu yhdestä tai rajoitetusta määrästä niteitä.
A publication in printed or other form, comprised of one or a limited number of volumes.

N

Nide (issue)
Kirjan tai kausijulkaisun yksi kappale tai numero.
A single item of a book or a serial publication.

Nimeke (title)
Julkaisun, kuten kirjan tai artikkelin, nimi.
The name of a publication, like book or article.

Nimiösivu (title page)
Kirjan alussa oleva sivu, joka sisältää bibliografisia tietoja kuten esimerkiksi kirjan tekijä(t), toimittaja(t), kirjan nimi, kustantaja, kustannuspaikka, julkaisuvuosi.
A page in the beginning of a book that contains bibliographic information such as author(s), editor(s), book title, publisher, place of publication, year of publication.

O

Ohjaustermi (non-descriptor)
Termi, josta on tehty viittaus yhteen tai useampaan asiasanaan, joita tulee käyttää sen sijasta.
A term that has been made to reference a single or multiple index terms, which should be used in its place.

Ontologia (ontology)
Tietojenkäsittelytieteessä ontologialla tarkoitetaan tietyn aihealueen käsitteistön eksplisiittistä mallia. Ontologia kuvaa aihealueeseensa kuuluvat käsitteet ja niiden väliset suhteet formaalisti koneluettavassa muodossa. Tesaurukseen verrattuna ontologian käsitteiden suhteet on määritelty hierarkialtaan kattavasti koko käsitteistön osalta.
In information sciences, ontology refers to an explicit model of a certain subject area’s concepts. An ontology describes the concepts that belong to its subject area as well as the relations between them in a formal, machine-readable manner. In contrast to thesauri, the hierarchy of the relations is specified comprehensively for all concepts.

Osuma (hit)
Hakujärjestelmästä saatu haun muotoilua vastaava relevantti vastaus.
A relevant answer matching the formatting of the search query that is gained from the retrieval system.

P

Paikkamerkki (signum)
Tunnus, jonka mukaan julkaisu on järjestetty kirjaston hyllyyn.
The identifier, according to a publication is placed on the bookshelf.

PICO
Tiedonhaun aiheen esittäminen strukturoidussa muodossa. Käytetään erityisesti suunniteltaessa systemaattista katsausta terveystieteiden alalla. P=patients, population (tutkimuksen kohderyhmä); I=intervention (kohderyhmään kohdistetut toimenpiteet, esimerkiksi lääkehoito); C=control, comparison (kontrolliryhmän toteutus, esimerkiksi satunnaistaminen interventiota saaneisiin ja saamattomiin); O=outcome (miten interventio vaikutti).
A method of presenting the search topic in structured format. Used especially in planning a systematic review in health sciences. P=patients, population; I=intervention; C=control, comparison; O=outcome.

Pääsana (main term)
Sana, jonka mukaan kirja on sijoitettu hyllyyn: tekijän, kirjan tai julkaisusarjan nimi.
Main term, according to which the book is placed on the bookshelf: the author’s name or the title of a book or a series.

Q

R

Relevanssi (relevance)
Osumana saadun dokumentin laatuominaisuus, joka kuvaa sitä, miten hyvin dokumentti vastaa hakutehtävän kuvailua.
A document’s qualitative characteristic, which describes how well the document matches the description of the retrieval task.

Rinnakkaistermi (related term)
Asiasana, jolla on rinnasteinen suhde toiseen saman tason asiasanaan.
An index term that has a comparable relation with another index term of the same level.

S

Saanti (recall, sensitivity)
Käsite, joka kuvaa sitä, kuinka suuri osuus kaikista tietokannassa olevista relevanteista viitteistä tai dokumenteista löytyi tiedonhaussa. Katso myös Tarkkuus.
A concept that indicates the proportion of retrieved relevant references or documents to all references or documents in a database. See also Precision.

Sanakirja (dictionary)
Luettelo tietyn kielen sanoista tai sen tiettyyn kategoriaan kuuluvista sanoista, jotka on järjestetty aakkosellisesti tai systemaattisesti ja selitetty samalla kielellä tai käännetty yhdelle tai useammalle muulle kielelle.
A catalogue of words belonging to a certain language or one of its categories, which have been alphabetically and systematically explained either in the same language or translated to another one.

Sanankatkaisu (keyword truncation)
Hakusanan lyhentäminen lopusta katkaisumerkillä niin, että poistettu osa voi vaihdella vapaasti hakutilanteessa. Joissain tietokannoissa on mahdollista lyhentää sanaa myös alusta ja korvata kirjaimia sanan sisällä. Katkaisu helpottaa eri sanamuotojen hakemista.
Making a keyword shorter at the end with a truncation character in such a way that the removed part may vary freely during a search. In some databases it is possible to shorten the word at the beginning also and replace letters inside the word. The truncation makes it easy to search for different word variations.

Sanasto (vocabulary)
Sanakirja, joka sisältää nimityksiä ja määritelmiä yhdeltä tai useammalta erikoisalalta.
A dictionary that contains names and definitions from one or multiple special fields.

Selitys (scope note)
Lyhyt selitys siitä, miten asiasanaa tulee käyttää.
A short description on how an index term should be used.

Sisällönkuvailu (content description)
Dokumentin sisällön esittäminen avainsanoilla, asiasanoilla tai muilla kuvailukielen merkinnöillä.
The expression of a document’s content by means of keywords, index terms (subject headings, descriptors) or other notation based on an indexing language.

Sivu (page)
Lehden (lehti) yksi puoli.
A single side of a sheet of paper.

Systemaattinen katsaus (systematic review)
Julkaisu, joka esittää mahdollisimman kattavan tutkimukseen perustuvan näytön jostain aiheesta. Systemaattisen katsauksen lähtökohtana on kattava, systemaattinen tiedonhaku. Systemaattisen katsauksen osana on usein meta-analyysi.
A publication that presents a comprehensive, research based evidence about a specific topic. Systematic review is based on a systematic information search. Meta-analysis is often a part of the systematic review.

T

Tarkkuus (precision, specificity)
Käsite, joka kuvaa sitä, kuinka suuri osuus kaikista tiedonhaussa saaduista viitteistä tai dokumenteista oli relevantteja. Katso myös Saanti.
A concept that indicates the proportion of retrieved relevant references or documents to all references or documents retrieved. See also Recall.

Tekijänoikeus (copyright)
Tekijän lähtökohtainen yksinoikeus päättää teoksensa käytöstä. Poikkeuksina ovat esimerkiksi kopioiminen yksityiseen käyttöön sekä siteeraaminen.
The author’s right to decide about the use of his/her work. There are some exceptions like copying for one’s own use, or citing.

Tekstitietokanta (full text database)
Lähdetietokanta, joka sisältää kokonaisia dokumentteja tai olennaisia osia dokumenteista.
A reference database that includes entire documents or their relevant parts.

Tesaurus (thesaurus)
Yleensä hierarkkinen ja usein tietokantakohtainen sanasto, jonka avulla kuvaillaan tietokannan tietueiden sisältö tietokantaan. Esim. Medical Subject Headings eli MeSH, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.
An often database-specific glossary that follows a certain hierarchy, and which can be used to describe the contents of a databases records into the database. For example, Medical Subject Headings a.k.a. MeSH http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.

Tiedonhaku (information retrieval / search)
1. Halutun tiedon tai informaation hakeminen sen säilytyspaikasta.
The retrieval of desired information from its storage location.
2. Toimenpiteet dokumentteja koskevan tiedon saamiseksi hakujärjestelmän avulla.
The measures that are taken in a retrieval system to gain information on documents.

Tiedosto (file)
Joukko tietueita, jotka säilytetään yhdessä ja joita käsitellään yhtenä kokonaisuutena.
A group of records that are stored together and that are processed as a unity.

Tietojenkäsittely (data processing)
Datan järjestelmällinen käsitteleminen.
Systematic processing of data.

Tietokanta (database)
Joukko dataa, joka on järjestetty tiettyä tarkoitusta ja tiettyä tietojenkäsittelyjärjestelmää varten.
A group of data that has been organized for a specific purpose and for a particular information processing system.

Tietopalvelu (information service)
Tiedon tai informaation säilyttäminen, hakeminen, jalostaminen, analysointi tai välittäminen tiettyjen tiedonkäyttäjien tarpeiden mukaisesti. Tietopalvelut voivat käsittää perinteiset kirjasto- ja tietopalvelut, kuten kirjojen, lehtien, arkistojen, standardien, patenttien, tutkimusraporttien jne. käsittelyn, sekä myös sähköiset mediat ja palvelut, kuten sähköisten asiakirjojen ja multimedian käsittelyn, verkkotiedonhaun, uutuusseurannan, sähköisten asiakirjojen välityksen jne.
The storage, retrieval, processing, analysis and forwarding of information in accordance with the needs of certain users of information. Information services may include traditional library and information services, such as processing books, papers, archives, standards, patents, research reports etc., as well as electronic media and services, such as electronic documents, and multimedia, online information retrieval, scouting for new release, forwarding electronic documents etc.

Tietopankki (data bank)
Joukko tiedostoja tai tietokantoja, joilla on yhteinen säilytys-, käsittely- ja hakujärjestelmä.
A group of documents or databases with a common storage, processing and retrieval system.

Tietosanakirja (encyclopaedia)
Dokumentti, johon on kerätty tietämystä kaikilta aloilta tai jostakin aiheryhmästä ja joka on järjestetty aakkosjärjestykseen tai systemaattisesti ja joka yleensä sisältää pitkähköjä artikkeleita.
A document containing knowledge from all fields or from a certain subject group, in which the information has been organized alphabetically or systematically. Often includes lengthy articles.

Tietosuoja (data protection / information privacy)
Juridiset, hallinnolliset, tekniset ja fyysiset toimenpiteet, joilla estetään luvaton pääsy tietoihin ja niiden luvaton käyttö.
Juridical, administrative, technical, and physical measures, which are used to prevent unauthorized access to information and their illegal use.

Tietoturva (data security)
Tietosuojatoimenpiteiden tuloksena syntynyt takuu tietojen eheydestä.
A warrant of the information’s integrity, born as a result of data protection measures.

Tietue (record)
Joukko dataa, joka koskee yhtä henkilöä tai muuta kohdetta ja joka valittu ja tuotettu tiettyä tarkoitusta varten.
A group of data concerning a single person or other subject, which has been chosen and produced for a specific purpose.

Tietämys (knowledge)
Ymmärtämystä, joka perustuu ajatteluun ja jonka oikeellisuuden voi tarkistaa.
Understanding based on thinking, the correction of which can be verified.

Tiivistelmä (abstract)
Lyhyt esitys, joka antaa yleiskuvan dokumentin sisällöstä.
A short presentation that provides a general idea of a document’s content.

Tutkimusdata (research data)
Tutkimuksen aikana syntynyttä tai sitä varten koottua dataa, jolla perustellaan tutkimuksen tulokset.
Data produced during research or data that was collected for its implementation. Research data is used to ground the results of the research.

U

V

Vapaakappale (legal deposit copy)
Painettu tai elektroninen julkaisu, joka on lain nojalla luovutettu vapaakappaleoikeuden omaavan kirjaston tai instituutin käyttöön. UEFin kirjasto on yksi tällaisista kirjastoista.
Printed or electronic publications that have been given to the use of libraries or institutions in possession of the right for their handling. UEF library is one such library.

Vancouver-tyyli (Vancouver style)
Viittaustapa, jossa tekstiin tulevat viitteet merkitään juoksevalla numerolla ja lähdeluettelo järjestetään numerojärjestykseen.
A citation practice in which in-text citations are indicated with consecutive numbers and bibliography is sorted in numerical order.

Vertaisarviointi (peer-review)
Tieteellisen julkaisemisen tapa, jossa asiantuntijat arvioivat lehteen tai julkaisuun lähetetyn artikkelin ennen julkaisua.
A manner of scientific publishing, in which experts review an article before its publishing in a journal or other publication.

Viite (reference)
Luettelossa tai bibliografiassa oleva maininta muista hakuelementeistä, joiden kautta löytyy muita dokumentteja. Vrt. Viittaus.
A mention in a catalogue or bibliography containing information about other documents. cf. quotation.

Viitetiedot (reference data)
Julkaisun tiedot, joiden avulla se on tunnistettavissa ja jäljitettävissä.
The information, according to which a publication can be identified and found.

Viittaus (quotation)
Dokumentissa oleva viittaus toiseen dokumenttiin tai sen osaan. Vrt. viite.
A quotation in the document that refers to another document or its part. cf. reference.

Viittaustyyli (citation style)
Lähdeviitteiden ja lähdeluettelon ulkomuoto dokumentissa.
The layout of citations and bibliography in a document.

Viitteidenhallintaohjelma (reference management software)
Viitteiden tallentamiseen ja hallintaan tarkoitettu ohjelma.
Software that help in the storage and management of source references.

Volyymi (volume)
Tietyllä aikavälillä julkaistujen tai ilmestyneiden kausijulkaisujen yksittäisten osien tai numeroiden (issue) joukko.
A set of serial publication items or issues that came out during a certain period of time.

W

X

Y

YSO
Yleinen Suomalainen Ontologia. Kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva ontologia.
General Finnish Ontology. YSO is a trilingual ontology consisting mainly of general concepts.

Z

Zotero
Maksuton avoimen lähdekoodin viitteidenhallintaohjelma.
A free open source reference management software.

Å

Ä

Ö