Tervetuloa StopDia- ja T2D-Data -hankkeiden yhteiselle sivustolle!

Stop Diabetes (StopDia) – tiedosta ratkaisuihin -tutkimushanke, joka päättyi vuonna 2019, oli tutkimusprojekti, jonka tavoitteena oli ehkäistä tyypin 2 diabetesta laajoin toimin. Tällä sivustolla jaamme StopDia-hankkeen tuloksia ja käyttöönottoa terveydenhuoltoon ja kuntiin sekä esittelemme jatkohankkeemme, T2D-Data-hankkeen, joka päättyi vuonna 2023. T2D-Data-hankkeessa käytettiin aiempien hankkeiden keräämiä tietoja kehittääksemme yksilöllisiä palveluja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn.

Stop Diabetes-toimintamalli diabeteksen ehkäisyyn

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy on mahdollista, mutta vaatii laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä, kuten hyvinvointialueiden, kuntien ja muiden yhteiskunnan tahojen kanssa. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy tulisi nähdä merkittävänä sijoituksena tulevaisuuteen, ei pelkästään kustannuksena.

Suomalainen diabeteksen ehkäistytutkimus DPS osoitti, että tehostettu elintapaohjaus puolittaa sairastumisriskin henkilöillä, joilla on jo todettu diabeteksen esiaste. Riski pieneni sitä enemmän, mitä paremmin elintapaohjeita noudatti.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä hyvinvointia edistävät elintavat, kuten ruokailu- ja liikkumistottumukset sekä riittävä lepo ja uni, ovat keskeisessä roolissa. Ennaltaehkäisy kannattaa, sillä kyseessä on vakava ja etenevä sairaus, joka kehittyy hitaasti vuosien kuluessa ja on alkuun usein melko vähäoireinen. Vuosien saatossa vakavien liitännäissairauksien, kuten sydän- ja verisuonisairauksien, silmä- ja munuaissairauksien sekä elämää hankaloittavien hermovaurioiden riski lisääntyy suuresti. Voit testata riskisi sairastua tyypin 2 diabetekseen Diabetesliiton sivujen diabetesriskitestillä.

Stop Diabetes -tutkimusryhmä esittää toimintamallia, joka ottaa huomioon eri toimijoiden roolit ja mahdollisuudet tehokkaan ja kustannusvaikuttavan tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn saavuttamiseksi.

Kuvassa esitetään Stop Diabetes -toimintamalli, joka sisältää tyypin 2 diabeteksen riskin tunnistamisen, tilannekartoituksen, yksilöllisen elintapaintervention tarpeen mukaan, seurannan sekä vaikutuksen arvioinnin. Tämä johtaa kustannusvaikuttavaan tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn. Ehkäisyssä ovat mukana hyvinvointialueet ja kunnat koordinoidusti yhteistyössä. Lisäksi ehkäisyyn osallistuvat myös muut tahot, kuten järjestöt, työterveyshuolto, hammashuolto ja opiskelijaterveydenhuolto.
Stop Diabetes -toimintamalli kustannusvaikuttavaan tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn

Stop Diabetes -toimintamallin keskeiset elementit soteuudistuksen yhteydessä ovat seuraavat:

  1. Koordinoitu yhteistyö eri toimijoiden kesken: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy edellyttää laajaa ja koordinoitua yhteistyötä paitsi hyvinvointialueiden ja kuntien myös järjestöjen, yhdistysten, työterveyspalveluita tuottavien yritysten, opiskelijaterveydenhuollon ja apteekkien kesken,
  2. Suurentuneessa diabetesriskissä olevien tunnistaminen väestön seulonnalla: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ensimmäinen askel on suurentuneessa riskissä olevien tunnistaminen, joka on helppoa Suomessa kehitetyllä Diabetesriskitestillä ja joka on mahdollista toteuttaa digitaalisesti integroimalla se muihin sotepalveluihin.
  3. Sujuvat palveluketjut: Sujuvat sekä asiakasystävälliset palveluketjut ovat tärkeitä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä. Riskihenkilöille on tärkeää tarjota selkeä ja helppo polku tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävien palvelujen äärelle.
  4. Moniammatillinen ja yksilöllinen elintapaohjaus: Elintapaohjauksessa tarvitaan moniammatillisuutta ja palveluiden räätälöintiä. Ihmisten diabetesriskin tasot, voimavarat ja elämäntilanteet ratkaisevat, millaista elintapaohjausta heille tarjotaan. Ryhmäohjaus ja digitaaliset sovellukset ovat tehokkaita keinoja elintapamuutosten tukemisessa.
  5. Laadukas toimenpiteiden arviointi: Laadukas ja systemaattinen tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävien toimenpiteiden arviointi tehostaa diabeteksen ehkäisyä, osoittaa niiden kustannusvaikuttavuuden ja auttaa entisestään toiminnan kehittämisessä.

Näiden asioiden huomioiminen ja toteuttaminen yhteistyössä eri toimijoiden kesken auttavat tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn tehostamisessa soteuudistuksen myötä.

Lue lisää Stop Diabetes -toimintamallista täältä.

StopDia-hankkeen tavoitteet

StopDia-hanke keskittyi terveydenhuollon kautta toteutettuun elintapainterventioon sekä työympäristössä tapahtuneisiin työhyvinvointia lisääviin tuuppaustoimiin. Sen tavoitteena oli luoda yksilön, ympäristön ja yhteiskunnan tasoille toimintamalli tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn sekä tunnistaa korkeassa tyypin 2 diabeteksen riskissä olevat ihmiset ennen sairauden puhkeamista. Saadut tulokset kannustavat jatkamaan toimia diabeteksen ennaltaehkäisemiseksi elintapamuutosten keinoin. Perehdy StopDia-hankkeeseen ja siitä saatuihin tuloksiin tarkemmin täältä.

StopDia-hankkeen rahoitti Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelma ja sen toteuttajina olivat Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT vuosina 2016–19.

StopDia jatkui T2D-Data-hankkeena

StopDia-hanke sai jatkoa syksyllä 2020 T2D-Data-hankkeena. Uusi hanke hyödynsi StopDia- sekä DPS-hankkeissa kerättyjä ainutlaatuisia datoja elintavoista, niiden muutosprosessista, metabolomiikasta ja perimästä. Hankkeessa kehitettiin näihin aiempiin tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävien hankkeisiin pohjautuen paremmin kohdennettuja ja yksilöllisiä palveluja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä varten. Hankkeen rahoitti Suomen Akatemia ja sen toteuttajina ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Itä-Suomen yliopisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lue lisää hankkeesta täältä.

T2D-Data- ja StopDia-hankkeiden logot vierekkäin. Molemmissa logoissa sininen käsi, jossa punainen sydän.
Itä-Suomen yliopiston logo.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) logo.
VTT:n logo.
Suomen Akatemia logo.
Suomen Akatemia, strateginen tutkimus logo.