Flippausmanuaali

Flippausmanuaali eli kuinka kääntää opetus?

Tällä sivustolla käydään läpi opetuksen flippausta. Tarkoituksena on, että materiaalit rohkaisevat ja opastavat flippauksesta kiinnostuneita opettajia kääntämään omaa opetustaan, sekä tarjoavat aiheesta kiinnostuneille tietoa siitä, mistä flippauksessa oikein on kysymys. Materiaaleista voi toki poimia vinkkejä myös perinteiseen opetukseen. Huomaathan, että manuaali täydentyy ajan mittaan.

Seuraavalla videolla tutkijatohtori ja Ameba-tiimin tutkimuskoordinaattori Erkko Sointu esittelee lyhyesti flippausmanuaalin taustaa ja rakennetta.

Johdantoa flippaukseen

Syitä opetuksen kääntämiselle oppijakeskeisemmäksi tai -lähtöisemmäksi on monia. Aivan aluksi Erkko Sointu kertoo perusteita flippaukselle:

TPACK ja Flipped Classroom

Yhteiskunnan muutokset vaikuttavat yksilöön varsin laajasti. Työelämän muutokset, teknologia ja muut Miksi flipata? -videolla käsitellyt asiat ja tulevaisuuden taidot vaikuttavat myös koulutukseen ja oppimiseen. Toisaalta teknologian arkipäiväistyminen vaikuttaa tapoihimme opiskella, työskennellä ja hakea tietoa. Muutokset perinteisestä, opettajakeskeisestä opetuksesta oppijakeskeisempiin, teknologiaa hyödyntäviin menetelmiin ovat myötävaikuttaneet myös flippauksen yleistymiseen. Tähän lisänäkökulmaa tarjoaa akatemiatutkija Teemu Valtonen esitellen flippauksen ja TPACK:n (Technological Pedagogical Content Knowledge), eli teknologispedagogisen sisältötiedon yhteyksiä:

Opiskelijalähtöisyys

Flippauksessa korostuvat oppiminen ja opiskelijan oma aktiivisuus. Tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti opetusta kääntämällä, vaan tarvitaan myös tietoista pohdintaa opettajan roolista, oppimisesta sekä opetuksen sisällöistä ja menetelmistä. Seuraavalla videolla professori Laura Hirsto tarkastelee opiskelijalähtöistä opetusta ja miten se flippauksessa toteutuu. Lisäksi syvennytään opiskelijalähtöisyyden lähikäsitteisiin.

Arviointi

Oppimisen arviointi jää yliopistossa turhan vähälle huomiolle. Esimerkiksi pätevällä opettajalla, toimivilla oppimisympäristöillä ja monipuolisilla oppimateriaaleilla on suuri merkitys opiskelijoiden oppimisprosessien ja -tulosten edistämisessä. Niiden vaikutusta voidaan kuitenkin pilata taitamattomalla tai vahvistaa hyvin toteutetulla arvioinnilla. Arviointi ohjaa opiskelijoiden oppimisprosesseja, ja hyvillä prosesseilla on ilmeinen yhteys hyviin tuloksiin. Seuraava video kuvailee akateemisen oppimisen arviointikulttuurissa ajankohtaistuneita muutoksia. Siinä perustellaan, miksi tarvitaan niin sanottuja vaihtoehtoisia arviointimenetelmiä, eli perinteisten tenttien rinnalle tai jopa tilalle muita oppimista tavoitteellisesti edistäviä ohjaus- ja palautekeinoja. Tämä osa on hyödyllinen arvioinnin kehittämisestä kiinnostuneelle yliopistoasianopettajalle, vaikkei hän olisi flippari. Toisaalta etenkin flippariopettajan on tarpeen tietää arviointikäytänteiden kehittelyn laajempia periaatteita, jotka vaikuttavat sekä flippauksen suunnitteluun että toteutukseen.