Irtoprotetiikan opintojakson kehittäminen

Hammaslääketieteen Irtoprotetiikan kurssin kehittäminen

Vuonna 2016 pääsin Itä Suomen yliopiston Opintopalveluiden järjestämään Flipped classroom -koulutukseen sain ”flipattavaksi” 3 op:n kurssin ”Irtoprotetiikka”. Flippaamalla muokattu kurssi muutettiin aiemmasta niin, että luentomääriä tiivistettiin, videomateriaalia tuotettiin opetusmateriaaliksi ja lähiopetusta toteutettiin pienryhmissä. Pienryhmä- ja luento-opettajat olivat hammaslääkäri ja erikoishammasteknikko, jolloin opetuksessa välittyi ja mahdollistui teknisen osuuden opetus aiemmasta poiketen. Koska proteesien valmistus vaatii aina potilaan sekä kalliin laboratoriovaiheen, on opetus ollut aina haasteellista. Perusopetuksen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmius valmistaa proteesit potilaalle hammaslääkärin ohjauksessa klinikassa, mutta potilaspula (proteettiset potilaat) sekä opetushenkilöstön vajaus ei mahdollista aina oppiaineen tavoitteiden täyttymistä. Siksi perusopetuksen puolella pitää keksiä entistä enemmän autenttisia ratkaisuja ja aiempaa parempia opetusteknisiä innovaatioita, joiden avulla perushammaslääkärin taidot protetiikassa olisivat kansainvälisiä ADEE-kompetensseja vastaavalla tasolla. Flipattuna kurssi toteutui pienemmällä opetushenkilöresurssilla, opetus toimi hyvin pienryhmissä ja harjoitukset palvelivat oppiaineen tavoitteita.

Prote-kurssin kehittämisen perusteet

Irtoprotetiikan kurssi toteutuu neljännen opintovuoden alussa, jota ennen opiskelijat ovat toimineet klinikassa potilastöissä vasta yhden kevään. Heillä on siis hieman kokemusta jo proteeseista, mutta vielä hyvin vähän käsitystä kokonaishoidon tavoitteista. Protetiikan opettaminen on haaste perusopetuksessa, koska siihen kuuluu olennaisena osana yhteistyö hammaslaboratorion kanssa eli myös tekninen osuus. Proteesin valmistus sisältää siis kalliita laboratoriokustannuksia sekä tarvitsisi oikean potilaan, jonka vuoksi perusopetuksessa ei voida harjoitella hoitoprosessia kuin teoreettisesti ja suunnittelutasolta. Hankerahoilla pystyttiin tuottamaan opetusmateriaaliksi yleisimpiä proteesimalleja 3D-tuotoksina, joiden avulla proteesisuunnittelu ja opetuksen ymmärtäminen helpottuu. Samalla mallit toimivat klinikassa potilaan hoidonsuunnittelun apuna. 3D-tekniikalla tuotetut lasersintratut proteesin runkomallit ovat uutta tulevaisuuden tekniikkaa, jolloin samalla tuotokset toimivat tulevaisuuden visiomallina ja ohjaavat opiskelijaa uusiin proteesinvalmistusratkaisuihin perinteisten menetelmien ohella.

Videolla esitellään erilaisia 3D-malleja proteesisuunnittelua varten:

Opiskelijalähtöisyys

Irtoprotetiikkaa lähdin kehittämään toiveena saada tehokkaampaa ja käytännön valmiuksia paremmin tarjoavaa opetusta ko oppiaineeseen. Tavoite koko yliopistossa on opetuksen kehittäminen ja pedagogisen ajattelun/toteutuksen lisääminen. Hankkeessa mukana oleva opiskelija tekee hankkeesta ja flipatusta kurssista opinnäytetyön, jonka oheismateriaalina syntyy opetukseen ja potilastyöhön hyödynnettävä irtoproteesin suunnitteluvihkonen. Lisäksi 3D- mallit ovat sekä simulassa että klinikassa hyödynnettävää opetusmateriaalia. Syventävän työn muodossa opetuksen kehittämisen näkökulma sekä konkreettiset proteesimallit/ohjevihko ovat näin mahdollisesti siirrettävää tuotosta myös muihin oppilaitoksiin tarvittaessa.

Videolla on esimerkki proteesin suunnittelusta ja mallinnuksesta tietokoneohjelmaa käyttäen.

Arviointi

Flipattu kurssi on saanut erinomaista palautetta, syksyllä uudistettu kokonaisuus toteutuu neljännen kerran. Malleja opetuksen avuksi on kaivattu, koska yksikkömme on pieni, eivätkä taloudelliset resurssit salli valmismallien tilaamista opetuskäyttöön. Hankerahoilla toteutetut mallit ovat muutoinkin valmismalleja parempia, koska ne on valmistettu ”oikeilta” potilailta otettuihin valoksiin ja ovat näin lähempänä oikeita ratkaisuita kuin frasacomallit. Perusopetuksen puolelle kaikki opetusta tukevat ratkaisut ovat tarpeen, koska saliopetuksessa tällä hetkellä on suuri resurssipula ja ohjaus voi salissa jäädä vähemmälle. Näin kaikki opetuksen apuvälineet, videomateriaalit ja konkreettiset valmismallit auttavat ja tukevat opiskelijaa itseohjautuvuuteen, mikä helpottaa myös saliopetusta.

Hankkeen toimijat

Hankkeessa mukana on toiminut Hammaslaboratorio Mallihammas, opetuksessa sinänsä erikoishammasteknikko Anssi Soininen. Opiskelijana syventävien muodossa mukana on ollut Niklas Tuppurainen.

Kiitos flippariporukalle, että olen saanut olla hankkeessa mukana ja kiitos näille edellämainituille yhteistyökumppaneille ja opiskelijalle.

Yhteystiedot

HLL, yliopisto-opettaja, hammaslääkärikouluttaja Satu Korpisaari (sähköposti: etunimi.sukunimi(at)uef.fi)

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteet/hammaslääketieteen yksikkö