Metadatasta opiskelijoiden ohjaukseen

Metadatasta opiskelijoiden ohjaukseen

Hankkeen vastuuhenkilö

Vesa Paajanen, yliopistonlehtori, ympäristö- ja biotieteiden laitos

Oppimisympäristöjen kehittämishanke keskittyi soveltamaan Moodlen lokitietoja ja oppimisanalytiikkaa mahdollisuutena auttaa opiskelijoita pääsemään yliopistokurssista läpi ja saavuttamaan paremmin itselleen sopivia oppimistavoitteita.

Hanke perustui 2016 kehitettyyn Flipped classroom kurssiin Solu- ja molekyylibiologian perusteet, joka on järjestetty 2 kampuksella vuosittain n. 150 opiskelijalle. Kurssi sisältää runsaasti verkkomateriaalia ja opiskelijoiden etenemistä kurssilla on seurattu, jotta kurssista voidaan löytää ja parantaa vaikeita osioita. Olemme useana vuonna havainneet kyseisellä kurssilla, että osalla opiskelijoista on hyvin vähän sähköisen materiaalin kurssiaktiivisuutta ja suurella osalla näistä opiskelijoista on vaikeuksia päästä kurssista läpi. Lisäksi tarkempi analyysi on osoittanut, että kurssiaktiivisuus (Moodlen lokitietojen määrä) vaikuttaa suuresti kurssimenestykseen.

Olemme olettaneet, että kurssiaktiivisuutta lisäämällä voitaisiin oppimistuloksia parantaa ja siksi olemme pyrkineet motivoimaan opiskelijoita tarjoamalla heille lokitietoja, mutta virkatyönä henkilökohtaiset viestit ovat liian työläitä järjestettäväksi.

Kehittämishankkeeseen palkattiin tutkimusavustaja analysoimaan loki-tietoja ja lähettämään henkilökohtaista palautetta opiskelijoille. Palkkakulujen lisäksi projektin rahoitus käytettiin uusimman tutkimustiedon saamiseen kirjallisuushankinnoilla ja osallistumalla yliopistopedagogia päiville (Pedaforum 2018). Hankitut teokset esittävät eri puolia sähköisen oppimisympäristön kehittämistä ja oppimisanalytiikan sovelluksia. Yliopistopedagogia-päiville osallistuminen puolestaan mahdollisti keskustelut oppimisanalytiikan asiantuntijoiden kanssa.

teoskuvaus
Daniel: Big data and learning analytics in higher education 2017kokoomateos oppimisanalytiikan laskentamalleista ja ohjelmoinnista
Gagliardi: The analytics revolution in higher education 2018yleisteos oppimisanalytiikan käytöstä etenkin oppilaitostasolla
Lester Learning analytics in higher education 2019kokoomateos oppimisanalytiikan sovelluksista opetuksessa
Wright: Student-teacher interaction in online learning environments 2015Kokoomateos vuorovaikutuksen merkityksestä sähköisissä oppimisympäristöissä

Kurssin tietosuoja järjestettiin yhteistyössä yliopiston tietosuoja-asiantuntijan ja IT-tuen kanssa. Informaatiota käsiteltiin yksinomaan yliopiston koneilla ja tallennettiin yliopiston verkkolevylle. Lisäksi opiskelijoilta pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimusaineiston akateemiselle käytölle. Projektille perustettiin myös oma sähköpostitili, jotta tutkimusavustajan ei tarvitse lähettää opiskelijoille postia henkilökohtaiselta sähköpostitililtään. Tällä pyrittiin estämään erilaiset häirintämahdollisuudet kurssilla, jolle osallistuu paljon opiskelijoita.

Syksyllä 2018 kurssille ilmoittautui 195 opiskelijaa, jotka jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään. Ryhmäjaossa huomioitiin opiskelijoiden kampus ja pääaineet, jotta ryhmät saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan toisiaan. Syksyn aikana toiselle ryhmälle lähetettiin henkilökohtaista sähköpostia viikoittain sisältäen graafisen, numeerisen ja sanallisen kuvauksen henkilökohtaisesta kurssiaktiivisuudesta ja sen vertaamisen kurssille osallistuneiden keskimääräiseen aktiivisuuteen. Palaute pyrittiin laatimaan samalla tavalla kuin kaupallisissa oppimisanalytiikkaohjelmissa. Sanallisessa palautteessa pyrittiin kannustamaan opiskelijoita tasaiseen opiskelurytmiin.

Hankkeen lopuksi ryhmien välisiä eroja verrattiin tenttiin osallistumisen, kurssin läpäisyn, tenttipisteiden ja verkkomateriaalin käytön osalta. Viikoittainen henkilökohtainen palaute lisäsi hieman todennäköisyyttä osallistua kurssin tentteihin ja saavuttaa hyväksytty arvosana. Sen sijaan palaute ei osoittautunut tehokkaaksi keinoksi lisätä kurssimateriaalin käyttöä tai korottaa arvosanoja. Siten oppimisanalytiikan tulosten soveltamista kurssien kehitystyössä ja opiskelijoiden motivoijana on selvitettävä myös jatkossa.