Oppimistulokset ja palaute

Oppimistulokset ja palaute

Itseopiskelutehtävät ja tenttitulokset

Kurssin arvosana koostui tentistä (max 40 pistettä) ja opetusvideoihin liittyvistä itseopiskelutehtävistä (max 6 lisäpistettä). Itseopiskelutehtävät eivät olleet pakollisia mutta 67 % opiskelijoista teki ne kaikki. Kuvio osoittaa, miten itseopiskelutehtävistä saatiin lisäpisteitä tenttiin. 36 % opiskelijoista keräsi itseopiskelutehtävien avulla 6 tai 5 lisäpistettä kurssisuoritukseensa.

Tentti oli hyvin samanlainen kuin aiempina vuosinakin: 40 monivalintakysymystä ja kaksi valinnaista, lyhyttä, soveltavaa tehtävää (esim. Kerro muotituotteiden jakelun haasteista. Esimerkkinä Zara tai H&M).

Tenttitulokset olivat kuitenkin huikean paljon parempia kuin aiemmin, sillä opiskelijat olivat perehtyneet tentin kysymyksiin jo tehdessään opetusvideoihin liittyviä itseopiskelutehtäviä. Kurssin Moodle-sivulla oli käytössä opintojen edistymisen seuranta -palkki, mistä opiskelijat voivat seurata omaa edistymistään ja mistä opettajat näkivät, miten ennakkoaineistoihin on perehdytty. Aikaisempina vuosina tentin soveltaviin kysymyksiin on vastattu hyvin niukasti mutta nyt opiskelijat vastasivat ahkerasti myös niihin.

Alla oleva kuvio osoittaa kurssiarvosanajakauman v. 2018 ja 2019 ja sen, miten itseopiskelutehtävät vaikuttivat kurssiarvosanoihin. Kuvioon on vertailun vuoksi merkitty vuoden 2019 arvosanat sekä pelkän tentin perusteella että itseopiskelutehtäväpisteiden kanssa. Kuviosta nähdään, että ilman itseopiskelutehtäväpisteitäkin kurssin arvosanat olivat parempia kuin edellisenä vuotena ja hylättyjä tenttejä oli vain muutama. Itseopiskelutehtävät näyttävät parantaneen erityisesti hyvin tentissä menestyneiden opiskelijoitten tuloksia; monet, jotka olisivat saaneet tentistä arvosanan 4, saivat nyt arvosanan 5.

Itseopiskelutehtävät paransivat opintosuorituksia kauttaaltaan ja hylättyjä tenttejä oli vain muutama.

Opiskelijapalaute

Videolla (32 sekuntia) opiskelijat kertovat siitä, miten tällainen työskentely sopi heille.

Kurssista kerättiin tentin jälkeen opiskelijapalaute myös Forms-lomakkeen avulla, koska palaute haluttiin kohdentaa erityisesti uudistuksen ydinkohtiin. Palautteeseen vastasi 39 opiskelijaa (37 %), joista 19 oli kauppatieteiden pääaineopiskelijoita, 14 sivuaineopiskelijoita ja 6 yksittäisen kurssin suorittajia.

Palautteeseen vastanneilla oli varsin mukavasti kokemusta eri harjoituksista:

Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden osallistuminen eri case-harjoituksiin.

Palautteen mukaan luentojen itseopiskelu, itseopiskelutehtävät ja case-harjoitukset tukivat oppimista hyvin tai erittäin hyvin, aloitus- ja kertausluentojen merkitys oli vähäisempi. 56 % opiskelijoista oli sitä mieltä, että tällainen opiskelutapa sopi heille ”erittäin hyvin”, 41 % vastasi tähän ”hyvin” ja vain yksi opiskelija ”huonosti”. Tämä yksi ei kuitenkaan täsmentänyt, miten hän mieluummin opiskelisi.  Kurssin työmäärää pidettiin sopivana, joskin muutama sivuaineopiskelija koki sen melko vähäiseksi.

Avoimissa palautteissa case-harjoituksia luonnehdittiin mm. mielenkiintoisiksi, todella hyviksi, teoriaa konkretisoiviksi, positiivisiksi yllätyksiksi ja matalan kynnyksen oppimismenetelmäksi. ”Case-harjoitukset ja kotona tehdyt tentit aivan huippuja”, kommentoi eräs, ja ”Opetusvideot oli tosi hyviä”, mainitsi toinen. On myös huomionarvoista, että opiskelija, jolla on luki-häiriö, koki hyväksi sen, että opetusvideoita voi tauottaa ja kelata taaksepäin. Yksi opiskelija mainitsi, että ryhmätilanteet ovat hänelle hankalia mutta että niitäkin on hyvä harjoitella.

Harjoitusten määrää (neljä pakollista) pidettiin sopivana (85 %), tosin kuuden opiskelijan mielestä se oli liian vähän. Harjoituksia olisi saanut valita enemmänkin kuin nuo neljä pakollista mutta vain muutama opiskelija teki niin. Harjoitusten kestoa (kaksi tuntia) pitivät kaikki sopivana. Opiskelijat kokivat valmistautuneensa harjoituksiin pääsääntöisesti hyvin tai erittäin hyvin tutustumalla luentoaineistoihin ja case-harjoituksen tekstiin mutta harjoituksen teemaan liittyvään kurssikirjan lukuun oli tutustunut vain puolet opiskelijoista. 87 % opiskelijoista osallistui mielestään aktiivisesti harjoitusten keskusteluun ja ryhmätyön tuottamiseen.

Opiskelijoitten omat arviot heidän aktiivisuudestaan ennen harjoituksia ja niiden aikana. Kurssikirjan heikkoa käyttöä selittää osin se, että Pearsonin e-kirja oli ollut kirjastollamme vain koekäytössä ja se poistui yllättäen kurssin alkupuolella.

Yksittäisistä case-harjoituksista eniten mainintoja sai tuotteeseen ja brändin uudistamiseen liittyvä Carlsberg-case: ”En ole koskaan pohtinut tuotteistamista noin monipuolisesti! Erittäin silmiä avaavaa :)”.

Ohjaajatiimin työskentelyyn opiskelijat olivat myös pääsääntöisesti tyytyväisiä. Ohjaajia pidettiin rentoina mutta tomerina, kannustavina, avuliaina, asiantuntevina ja osaavina. Jonkun mielestä keskustelua olisi voinut ohjata enemmänkin. Tässä tiivistyy monen kokemus: ”Työskentelyä ohjattiin selkeästi, mutta ei liikaa. Opiskelijoille annettiin tilaa ja mahdollisuus itse miettiä ja keskustella aiheesta. Apua kuitenkin sai tarvittaessa.”

Kysyimme myös kehittämisideoita jatkoa varten ja saimmekin konkreettisia ehdotuksia, jotka tosin olivat osin ristiriitaisia

  • enemmän pakollisia case-harjoituksia
  • enemmän osallistujia/harjoitus
  • välikertausluento motivoimaan eteenpäin
  • enemmän luentoja harjoitusten sijaan
  • mahdollisuus yrittää itseopiskelutenttejä useamman kerran
  • monipuolisempia itseopiskelutehtäviä (ei vain Moodle-tenttejä)
  • luentodiat aiemmin jakoon
  • helppolukuisempi kurssikirja.

Varsin monta tämän tyyppistä mainintaa myös saimme: ”Kurssi tällaisenaan oikein toimiva.”