Esimerkki-case

Esimerkki case-harjoituksesta

Harjoitusten käsittelyyn oli tehty ohjeellinen tuntisuunnitelma, kuten tässä palvelujen markkinointi ja Airbnb.

Palvelujen markkinointi: Airbnb

Paikallisissa kodeissa asuminen perinteisen hotellimajoituksen haastajana.

Airbnb: Making Hospitality Authentic

Lähde: Kotler, P. & Armstrong, G. 2018. Principles of Marketing. Global Edition. Pearson, 275–277.

Pöytiin jaettava aineisto:

  • 7P-dia
  • Palvelujen laadun arviointi -dia
  • case-teksti
Tutustuminen jokainen ryhmä omalla tavallaan5 min
Tehtävä Palvelujen laadun arviointi eri asiakasryhmien kautta (joka ryhmälle oma asiakastyyppi):
Seikkailija
Lapsi
Eläkeläinen
Työmatkalainen
Työikäinen lomamatkalainen
60 min
Case-harjoitustilanne käytännössä 2. Kuva: Helena Kantanen
  1. Rakentakaa asiakasprofiili: ikä, sukupuoli, koulutus, työ (jos relevantti), varallisuus, harrastukset, arvostukset, matkaseura, matkan ajankohta, matkan valintaan vaikuttavat päätöksentekoperiaatteet, palvelujen markkinointimixin vaikutus päätöksentekoon (7P: tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä, ihmiset, prosessit, fyysinen ympäristö)
  2. Minne asiakkaanne matkustaa ja miksi, miten pitkäksi aikaa, mitä asiakas aikoo kohteessa tehdä?
  3. Missä asiakkaanne majoittuu, kenen kanssa, millä perusteella valitsee majoituksensa? Onko Airbnb vaihtoehto, miksi on, miksi ei?
  4. Miten asiakkaanne arvioi erityisesti majoituksen laatua:
Tuotos ja purku
Kuullaan jokaisen ryhmän tuotokset ja keskustellaan niistä
Laura kuvaa fläpit Moodleen
25 min

Yhteenvetoon:

Kauppatieteiden laitoksella tehty tutkimus hotellien kanta-asiakasohjelmista (Tourism Marketing and Management)

Yksi tässä harjoituksessa tuotetuista fläpeistä, jotka jaettiin Moodlessa harjoituksen jälkeen:

Sanna Seikkailijan majoituspalvelun valinta ja arviointi.

Segmentointia käsitelleessä Rolex-harjoituksessa tuotettu Padlet-seinä: https://padlet.com/helena_kantanen/Rolex

Videolla (50 sekuntia) opiskelijat kommentoivat case-harjoituksia.