Avoin tiede ja julkaiseminen

Avoin tiede, avoin julkaiseminen ja tutkimus – Open Access ja Open science

Valkoinen auringonvarjo avoinna, taustalla sininen taivas, järvi ja puita.

Mitä on avoin tiede?

Avoin tiede ja tutkimus on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tieteen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Tutkimuksen avoimuus tarkoittaa avoimien julkaisujen (open access, OA) lisäksi tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista. Uusimat tulokkaat ovat oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus. Avoimen tieteen periaatteena on, että tieteellisestä tietoa ja kaikkia tutkimuksen tuotoksia tulisi jakaa mahdollisimman aikaisin ja laajasti. Menetelmien, aineistojen ja tulosten tulisi olla läpinäkyviä ja mahdollisimman helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä. Lainsäädäntö ja etiikka tai esimerkiksi patentointiaikeet rajoittavat joskus avoimuuden toteuttamista, mutta lähtökohtaisesti ajatuksen on, että yhteiskunta, tiede ja tutkija itse hyötyvät avoimista toimintatavoista joko suoraan tai välillisesti.

Avoin oppiminen periaatteena laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille. Oppimisen saavutettavuus, esteettömyys, tarjonta ja oppijakeskeisyys lisääntyvät. Avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan kaikenlaisia opetus-, oppi- ja tutkimusmateriaaleja, jotka on

 • vapautettu yleiseen käyttöön (Public Domain) tai
 • lisensoitu avoimella lisenssillä, joka antaa muille oikeuden päästä materiaaliin käsiksi maksutta, käyttää ja soveltaa sitä uusissa yhteyksissä, muokata sitä ja jakaa eteenpäin.

Avoin tiede sisältää käytäntöjä, kuten tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden (open access) edistäminen, tutkimusaineistojen avoin julkaiseminen, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntäminen, sekä tutkimusprosessin julkinen dokumentointi esimerkiksi niin kutsutun avoimen muistikirjan menetelmällä.

Avoin tiede

 • parantaa tutkimustulosten saavutettavuutta ja tutkimuksen läpinäkyvyyttä
 • vauhdittaa innovaatioita, yritystoimintaa ja yhteistyötä
 • säästää resursseja
 • edistää tasa-arvoa
 • mahdollistaa uusien tutkimuskysymysten nousun
 • auttaa kehittämään kriittistä ajattelua ja tieteenlukutaitoa yhteiskunnassa

Open Access -julkaiseminen

Tutkimusjulkaisujen (artikkelien, raporttien, monografioiden) open access -julkaisemisella tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan julkaisun saattamista tietoverkkoon ja oikeutta lukea, kopioida, tulostaa ja linkittää kokonaisia tieteellisiä julkaisuja. Open access -julkaisemisella tarkoitetaan siis tieteellisen tiedon vapaata levitystä. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön luettavissa verkossa maksutta ja esteettömästi.

Artikkeleita kannattaa esimerkiksi rinnakkaistallentaa julkaisuarkistoon, jotta ne ovat helposti saatavilla. Rinnakkaistallentamisen mahdollisuuksiin ja aikatauluun vaikuttavat kustantajien ehdot, mikäli julkaiset jossakin lehdessä tai muuten teet sopimuksen kustantajan kanssa.  Eräät kustantajat tarjoavat avointa julkaisemista (ns. kultainen tie). Tällöin tähän usein liittyy kirjoittajamaksu (linkki avautuu uuteen välilehteen). Vapaa julkaiseminen tarjoaa vaihtoehdon myös pohdittaessa julkisten varojen järkevää käyttöä: ostavatko kirjastot tutkijoiden työn tulokset takaisin heidän käyttöönsä kaupallisilta kustantajilta vai panostetaanko sama resurssi tiedon vapaaseen jakeluun verkossa.

Monet tutkimusrahoittajat (esim. Suomen Akatemia, Business Finland, Euroopan komissio) vaativat, että julkaisu julkaistaan avoimesti. Ne suosittelevat usein noudattamaan  laajemmin avoimen tieteen periaatteita, kuten avaamaan tutkimusaineistot.

Open Access -periaatteita

 • OA-julkaisut ovat maksuttomasti Internetin välityksellä kaikkien saatavilla
 • OA-lehdissä julkaistessaan kirjoittajat säilyttävät tekijänoikeudet työhönsä
 • OA-lehdissä on nopea vertaisarviointi (peer review) ja julkaisuprosessi, joka korostaa tutkimuksen ja tiedon ajankohtaisuutta
 • OA-lehtien laaja levikki lisää lukijakuntaa, kirjoittajan näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä artikkeleiden luettavuutta ja käyttöä

Kultainen tie – julkaistaan open access -lehdissä, maksetaan kustantajille tarvittavat julkaisumaksut.

Vihreä tie – artikkelit julkaistaan tilausmaksullisissa julkaisuissa ja lisäksi rinnakkaistallennetaan erilaisiin julkaisuarkistoihin, kuten esimerkiksi UEF:n eRepoon.

Hybridijulkaiseminen – artikkeli julkaistaan tilausmaksullisessa julkaisussa. Yksittäinen artikkeli ostetaan avoimeksi. Tätä ei pidetä suositeltavana OA-julkaisemisena. Kustantaja rahastaa samasta artikkelista kahdesti (double dipping).

Open Access -lehdistä valtaosa on vähemmän tunnettuja, mutta joukossa on myös arvostettuja lehtiä.

Iris.AI (linkki avautuu uuteen välilehteen) on tekoälyyn pohjautuva työkalu Open Access -tutkimuksen kartoittamiseen. Iris.ai jäsentää olemassa olevaa tietoa tutkimusongelman ympärillä ja rakentaa lukulistan relevanteista tieteellisistä artikkeleista. Iris.ai hyödyntää avointa core.ac.uk -tietokantaa, joka sisältää yli 80 miljoonaa tutkimusartikkelia. Hakulogiikka poikkeaa perinteisistä tietokannoista. Premium-version käyttö vaatii palveluun rekisteröitymisen uef.fi-, student.uef.fi- tai kuh.fi-sähköpostiosoitteella.

Lähteet ja lisätietoa:

Avoin tiede  UEFin sivulla (linkki avautuu uuteen välilehteen)Tietopaketti ja linkkejä koottuna UEFin kotisivuille

Avoin tiede (linkki avautuu uuteen välilehteen) – Tieteellisten seurain valtuuskunnan sivusto. Valtuuskunta koordinoi avoimen tieteen kehittämistä kansallisesti.

Avoimen tiedon hakuopas (linkki avautuu uuteen välilehteen) – kirjaston kotisivuilla haun välineitä, hakukoneita, lähteitä, julkaisuarkistoja avoimeen tietoon.