Mistä tiedän, onko julkaisu tieteellinen?

Mistä tiedän, onko julkaisu/lehti/artikkeli tieteellinen?

Vertaisarviointi

Tieteellisyyden kriteerinä yleisesti pidetään julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia eli referee- tai peer review -menettelyä. Tieteellisen lehden toimituskunta käyttää tieteenalan asiantuntijoita etukäteisarvioinnissa.

Tiedon lehden vertaisarvioinnista voi tarkistaa

 • Lehden omalta (julkaisijan) kotisivulta tai itse lehdestä
 • Joissakin tietokannoissa mainitaan, onko lehti ”peer reviewed” (referee, scholarly), tai hakua voi rajata vain kyseisiin lehtiin. Tämä on mahdollista useissa kansainvälisissä tietokannoissa ja UEF-Primon haussa (ei kirjojen haussa). Ole kuitenkin kriittinen UEF-Primon antamaan tietoon! Se ei aina pidä paikkaansa yksittäisen artikkelin kohdalla.
Kuvakaappaus UEF-Primon kansainvälisten artikkelien hausta. Artikkelin tiedoista on ympyröity tieto Vertaisarvioitu. Oikealla valikossa on ympyröity saatavuus-valikon alta Vertaisarvioidut julkaisut, jonka voi valita rajaukseksi.
UEF-Primo näyttää artikkelin tiedoissa, onko se vertaisarvioitu.
Kuvakaappaus EBSCOhost Academic Search Premier -tietokannan sivulta. Ylävalikon Publications-painike on ympyröity. Browse-kenttään on kirjoitettu lehden nimi.
EBSCOhost Academic Search Premier -tietokannan Publications-haulla selviää aika monen lehden tieto.

ERICin Publications-haku on tiedontuottajan ProQuestin  kotisivulla (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Varsinaisten artikkelien lisäksi tieteelliset lehdet voivat sisältää myös erilaisia katsauksia, uutisia, kirjeitä, kirja-arviointeja (review) ja keskustelua, jotka eivät ole vertaisarvioitua aineistoa.

Katso video vertaisarviointiprosessista: Peer review in three minutes (englanniksi, kesto 3:16). Lähde North Carolina State University Libraries license for creative commons.

Tieteellisen ja populaarin aikakauslehden eroja

Kirjojen laaduntarkkailu on kustantajien, kustannustoimittajien ja näiden käyttämien asiantuntijoiden vastuulla. Tieteellisiä kustantajia ovat mm. kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset seurat, tieteelliset kaupalliset kustantajat, yliopistot, tietyt valtion tutkimuslaitokset yms.

Esimerkiksi Suomen tiedekustantajien liitto ry:n sivuilta löytyy heidän laatimansa vertaisarviointiohjeet (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Tieteellinen Populaari
Referee- eli peer review -menettely on ei
Artikkelien pituus ja kattavuus perusteellisuus, syvällisyys,
raportoi tutkimustuloksia
yleiskatsauksia, lyhyempiä kuin tieteellisessä lehdessä
Tekijä alan asiantuntija toimittaja
Kieli tieteenalan ”jargon” yleiskieli
Rakenne yleensä määrämuotoinen ei määrättyä muotoa
Viittaukset, lähdeluettelot lähdeluettelo ja viittaukset ei lähdeluetteloa eikä viittauksia tai viittaukset yleisiä tekstin sisällä
Kuvitus taulukot, kaaviot, tekstiä tukevat kuvat värikuvat, valokuvat, mainokset…
Ilmestymistiheys esim. 4 krt/v tai 1krt/kk useammin kuin tieteellinen lehti (ei erotteleva ominaisuus)
Kohderyhmä ”scholars”/”professionals”, alan asiantuntijat ja opiskelijat ”general audience”/”professionals”, laaja yleisö
Tarkoitus tutkimustulosten raportointi yleistiedon levittäminen

Tieteellisen artikkelin rakenne

Tieteellisellä kirjallisella esityksellä on vakiintunut muoto, jota noudatetaan tieteellisiin lehtiin kirjoitettaessa. Yksityiskohtien osalta kullakin lehdellä on omat tarkat kirjoitusohjeensa, jonka mukaisesti siihen tarjottavan artikkeli on laadittava. Kirjoitusohjeet löytyvät lehden sivulta tai verkkosivuilta. Muoto noudattaa seuraavaa kaavaa:

 • Ns. bibliografiset tiedot: otsikko, tekijä/t, osoite – Title, Author(s), Affiliation
 • Tiivistelmä, abstrakti – Abstract
 • Johdanto – Introduction
 • Menetelmät – Methods
 • Tulokset ja niiden tarkastelu – Results, Discussion
 • Johtopäätökset – Conclusions
 • Kiitokset – Acknowledgements
 • Lähdeluettelo – References

Julkaisufoorumi (JuFo) – tieteellisten julkaisujen laatuluokitusjärjestelmä

Julkaisufoorumi-luokituksen (linkki avautuu uudelle välilehdelle) tavoitteena on kattaa kaikkien tutkimusalojen keskeisimmät tieteelliset julkaisukanavat sekä tunnistaa niistä korkeatasoisimmat ja vaikuttavuudeltaan laaja-alaisimmat. Luokitus sisältää niin lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja kuin kirjakustantajia. Neliportaisessa luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan

 • 1 = perustasoon
 • 2 = johtavaan tasoon
 • 3 = korkeimpaan tasoon
 • 0 = kanaviin, jotka eivät (vielä) täytä tason 1 kriteereitä

Luokitusta ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Tutkimuksen arvioinnissa luokitus soveltuu:
– suurten julkaisumäärien, esim. yliopistojen tai tutkimuslaitosten koko julkaisutuotannon arviointiin, ei yksittäisten tutkijoiden arviointiin
– samaa tieteenalaa edustavien julkaisujen vertailuun, ei tieteenalojen väliseen vertailuun

UEFin johto on sitoutunut tutkijanarvioinnin hyviin käytäntöihin (linkki avautuu uudessa välilehdessä) vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suosituksen mukaisesti: Viittauksista JUFO -luokituksiin henkilöarvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa luovutaan ja tieteellisen tason arviointi toteutetaan ensisijaisesti perehtymällä tutkimuksen tieteelliseen laatuun ja sisältöön.

Luokitusta on käytetty yliopistojen tuottamien tieteellisten julkaisujen laatuindikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa yliopistojen rahoitusmallissa vuodesta 2015 alkaen (OKM:n asetus). Tieteellisten ja muiden julkaisujen perusteella jaetaan yhteensä 14 prosenttia yliopistojen perusrahoituksesta (Yliopistojen rahoitusmalli 2021 alkaen, linkki avautuu uuteen välilehteen). Tutkijat käyttävät JuFoa itselleen sopivan julkaisukanavan valikoimiseen. Kriitikoiden mukaan rahoitusmalli suosii tiettyjä tieteenaloja ja ohjaa helposti valitsemaan JuFo-luokitettuja kanavia, vaikka muu julkaisukanava olisi tarkoituksenmukaisempi.

Tieteelliset lehdet ja sarjat on luokiteltu kolmelle tasolle:

 • Taso 1 kattaa eri tieteenalojen keskeisimmät kotimaiset ja ulkomaiset lehdet ja sarjat, jotka täyttävät tieteellisen julkaisukanavan määritelmän.
 • Taso 2 kattaa eri tieteenalojen johtavat tieteelliset lehdet ja sarjat. Joitain suomen- tai ruotsinkielisiä lehtiä ja sarjoja on luokiteltu tasolle 2, koska niiden on todettu tavoittavan tieteenalansa kansainvälisen asiantuntijayleisön ja täyttävän tason 2 kriteerit.
 • Lisäksi arviointipaneelit ovat voineet valita tason 2 lehdistä ja sarjoista korkeatasoisimmiksi katsomansa tasolle 3.
 • Tasolla 0 on julkaisuja, jotka esim. uusina eivät ole vielä saaneet luokitusta, tai jokin tiukoista kriteereistä jää täyttymättä, mutta voivat silti olla kelpo tieteellisiä julkaisuja.

Lisää tietoa Julkaisufoorumin sivuilta (linkki avautuu uudelle välilehdelle). 

Video lähteiden arvioinnista ja miksi käyttää arvioitua aineistoa lähteenä: Evaluating Sources: Using Scholarly Literature in Your Research (englanniksi, tekstityksen saa päälle oikean alareunan korttimaisesta kuvakkeesta. Kesto 5:15; Purdue Libraries, Creative Commons Attribution -käyttölupa – uudelleenkäyttö sallittu):