Viittaaminen ja lähdeluettelot

Lähdeviittaukset ja lähdeluettelot

Viittaamalla lähteisiin kirjoittaja osoittaa, mitä aiempia teorioita, metodeja ja tuloksia hänellä on ollut tiedossaan ja miten hän suhteuttaa omat tuloksensa toisten tulkintoihin. Viitteessä ja lähdeluettelossa annetaan lukijalle riittävät tiedot tunnistaa ja löytää julkaisu, johon kirjoituksessa viitataan. Näin esim. tutkielman tarkastaja voi tarkistaa esitetyn paikkansapitävyyden. Lisäksi viitteillä annetaan tunnustus sille, jolle tunnustus kuuluu.

Lainaaminen ja viittaaminen ovat välttämättömiä ja tarpeellisia tieteellisessä kirjoittamisessa.

Viittaus = toisen tekijän ajatusten ilmaiseminen omin sanoin

Lainaus = suorasanainen ote, joka pitää erottaa lainausmerkeillä (”sitaatti”)
Käytetyt lähteet mainitaan niin, että lainaukset ja viittaukset ovat selkeästi tunnistettavissa ja löydettävissä myöhemmin.

Plagiointi = ”toisen henkilön työn jäljentäminen ja esittäminen omanaan, henkisen omaisuuden varastaminen”
(lähde: Nurmi T.: Suomen kielen sanakirja, Jyväskylä: Gummerus, 1992).

Yliopisto noudattaa tutkimustoiminnassaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia tutkimuseettisiä ohjeita. Lisätietoa löydät UEF:n tutkimusetiikan sivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Kamun Opiskelijan käsikirjassa, kerrotaan Itä-Suomen yliopiston Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet (linkki avautuu uuteen välilehteen), jotka  ohjaavat opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen etiikkaa ja hyvää tieteellistä käytäntöä.

Kädellään ylöspäin viittaavan keisarin patsas Roomassa. Taustalla näkyy kaivauksissa esiinotettuja kivimuureja.

Lähteisiin viittaaminen muodostuu kahdesta osasta

Lähdeviitteet muodostuvat kahdesta osasta:

  • lähdeviitteestä (tekstiviitteestä)
  • lähdeluettelosta (kirjallisuusluettelosta)

Lähdeviite ohjaa julkaisun lopussa olevaan lähdeluetteloon, jonka tulee sisältää tarkat tiedot käytetyistä lähteistä. Sen avulla lukija halutessaan löytää lähteet. Lähdeluetteloon merkitään kaikki ne lähteet, joihin työssä on viitattu. Lähdeviitteen ja lähdeluettelon tietojen täytyy vastata tarkasti toisiaan, jotta tekstissä mainittu lähde löytyy lähdeluettelosta helposti.

Lähdeviitteiden merkitsemistapa vaihtelee tieteenaloittain, laitoksittain ja julkaisuittain. Kirjoittajan on aina tarkistettava, että lähdeviitteet ja lähdeluettelo noudattavat sen yhteisön tai julkaisun käytänteitä, jolle kirjoitus on aiottu. Ohjeistusta voi tarkistaa omasta oppiaineesta tai esimerkiksi työn ohjaajalta.

Kirjaston sivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen) löydät yleistä tietoa ja linkkejä viittaamisesta. Sivulla on tietoa myös lähdeviitteiden hallintaohjelmista. Esimerkiksi RefWorks tai Mendeley ovat ohjelmia, joiden avulla voit tallentaa viitteitä ja hakutuloksia suoraan eri tietokannoista. Tallennettuja viitteitä lisäät helposti omaan tekstiisi kirjoitustyön aikana.

Jos haluat tarkemmin opiskella viittaamista, tutustu sivuun Viitetiedot ja viittaaminen (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisön sivuilla on Päivi Atjosen Akateemisen tutkielman raportointiopas erityisesti kasvatustieteellisen alan opiskelijoita varten (Atjonen, Akateemisen tutkielman raportointiopas erityisesti kasvatustieteellisen alan opiskelijoita varten. Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, uudistettu 5. versio. Otettu käyttöön 1.9.2021. Linkki avautuu uuteen välilehteen). Se sisältää tietoa myös mm.  referoinnista, plagioinnista ja lähdeviitteiden merkitsemisestä.

Risteyksessä on kuluneet tienviitat Komperoon, Kontkalaan ja Viinijärvelle. Helteinen sää, maitohorsmia ja muita kasveja. Kuvaajan varjo osoittaa viittojen keskelle.

Miten viittaat verkkoaineistoon?

Oppiaineilla voi olla vaihtelevia käytäntöjä. Käytännöt vaihtelevat myös julkaisuittain. Esimerkiksi Kasvatus-lehdellä (linkki avautuu uuteen välilehteen) on omat kirjoitus- ja viittausohjeensa, missä suositellaan DOI-tunnisteen (Digital Object Identifier) lisäämistä viitteeseen.

Näin verkkoaineisto merkitään Päivi Atjosen oppaan ohjeiden mukaan:

Saloheimo, L. 2016. Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 4. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/maahanmuuttajat-ja-maahanmuuttajakoulutus-vapaan-sivistystyon. [luettu 1.9.2021]

(Huomautus: Viittausmalliin ei täällä saa sisennystä alkaen toiselta riviltä, kts. opas.


Lähteitä  ja lisälukemista viittamisesta ja plagiarismista:

University of the West of England (UWE): iSkill Zone: Plagiarism (linkki avautuu uuteen välilehteen)

    • materiaalista löytyy myös testi

Vaughan memorial library: You quote it, you note it! (linkki avautuu uuteen välilehteen)

    • The difference between paraphrasing and quoting, and how to do both properly.