Digiopettajan taitopaketit – pedagogisen osaamisen kehittämistä digitaalisessa ympäristössä yliopistossa

Miten opettajan osaamista käytännössä tuetaan ja kehitetään yliopisto-opetuksen kontekstissa ja osana opetuksen arkea? Miten tavoitetaan opettajat eri aloilla, kun opetusteknologian käyttöönotto väistämättä muuttaa opetuksen järjestämistä ja pedagogiikkaa?

Itä-Suomen yliopistossa kehitettiin digiopettajan taitopakettien kokonaisuus yliopistopedagogisen koulutuksen suunnittelijan Ulla Ritvasen ja verkko- ja monimuotopedagogiikan fasilitaattorien yhteistyönä. Starttipaketti, jatkopaketti ja asiantuntijapaketti muodostavat kolmiportaisen taitotasoluokituksen, joka perustuu eurooppalaiseen DigCompEdu-viitekehykseen. Taitotasot ovat liukuvia, ja opettaja voi poimia kustakin paketista oman opetuksensa ja osaamisen kehittämisen kannalta hyödyllisimmät vinkit.

Kehittämistyön tavoitteena oli tukea pedagogisesti perustellun verkko- ja monimuotopedagogiikkaan perustuvan opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Suunnittelun lähtökohtana oli tehtävissään aloittavien opettajien tarpeet, mutta myös kokeneempien opettajien haasteet löytää intranetin syövereistä olemassaolevaa tukimateriaalia opetustyönsä kehittämiseksi.

Digiopettajan taitopaketit sisältävät yleispätevän opetuksen suunnittelun jäsennyksen. Vaikka ”digi” edellä lähdettiin liikkeelle, lähtökohtana on lopulta pedagogiikka, johon on kytketty digiopetuksen menetelmiä ja välineitä. Paketit tarjoavat jotakin kaikille, olitpa sitten perehtyjä, syventyjä tai kehittäjä. Laatimisessa on hyödynnetty aiemmin tuotettua pedagogiikkaan ja digiopetukseen liittyvää Itä-Suomen yliopiston aineistoa, konkreettisia esimerkkejä, malleja ja ohjevideoita.

Digiopettajan taitopaketteja voi hyödyntää itseopiskeluaineistona, osana koulutus- ja tukipalvelujen koulutuksia ja osana Itä-Suomen yliopiston verkko- ja monimuotopedagogiikan fasilitaattoritoimintaa. Me fasilitaattorit tuemme opettajakollegojamme arjen työssä, ja voimme yhteistyössä hakea erilaisiin opetuksen sisältöihin ja tarpeisiin sopivia teknis-pedagogisia ratkaisuja. Taitopaketit toimivat tässä tukena, ja palvelevat nähdäksemme myös pedagogisen osaamisen kehittämisen saavutettavuutta ja inklusiivisuutta.

Digiopettajan taitopaketeista on pyydetty palautetta Itä-Suomen yliopiston opettajilta. Palaute on ollut myönteistä. Palautteen mukaan paketeissa on paketoituna perusasiaa, mutta myös aineksia tarkastella omaa opetusta ja sen menetelmiä kriittisesti. Taitopakettien materiaali on muokkautuvaa ja sitä päivitetään puolivuosittain. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä tämä näyttäytyy tärkeänä, kuten myös tutkimusperustaisuuden syventäminen ja osaamisen jakaminen taitopakettien avulla yliopistomme sisällä.

Kati Kasanen

Kirjoittaja työskentelee verkko- ja monimuotopedagogiikan fasilitaattorina Itä-Suomen yliopistossa. Digiopettajan taitopaketit -työryhmään kuuluivat myös Ulla Ritvanen, Helena Kantanen, Susanna Kohonen, Vesa Paajanen ja Piia Siitonen.

Blogiteksti on julkaistu aiemmin Valtakunnallisen DigiErko-verkoston ”Vierailijakynä”-tekstinä.

Viikon vinkki 5/2023

Tule tutustumaan Digiopettajan taitopaketteihin!

Webinaareissa esitellään kunkin paketin keskeisin sisältö, annetaan esimerkkejä niiden soveltamisesta opetuksessa sekä kerrotaan miten pakettien sisältämät keskeisimmät digitaaliset työvälineet saa käyttöön.

Webinaarit järjestetään Teamsissa, osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille.

Lue lisää ja Ilmoittaudu Koulutuskalenterin kautta (vaatii uef-kirjautumisen).

Viikon vinkki 4/2023

UEFPeda-webinaari

”Ajankohtaista kevään verkko- ja monimuoto-opetuksen tueksi”

Aika: torstai 26.1.2023 klo 12.00-14.00

Tervetuloa kaikki UEFlaiset, jotka olette aiheesta kiinnostuneet!

(HUOM! Ohjelma täydentyy vielä tammikuussa)

UEFlaisille: Suora Teams -linkki tapahtumaan

Aiheina mm. seuraavaa:

  • Panopto-videopalvelun esittely (Andrei Kolmakow, Ilona IT Oy)
  • Digiopettajan taitopaketit (Ulla Ritvanen & fasilitaattorit)
  • Uudistuneet hybridi- ja erikoisopetustilat (Matias Pitkänen)
  • Oppituvan kevään kootut
    • tulevia koulutuksia
    • Verkkopalveluiden saavutettavuus -verkkokurssi

Viikon vinkki 7/2022

Digiopettajan starttipaketti: Arviointi = palaute

”Opiskelija opiskelee sitä, mitä arvioidaan. Opiskelijat asettavatkin tavoitteensa ja valitsevat opiskelustrategiansa arviointikäytännöistä tekemiensä tulkintojen avulla (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2009). Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa (Virtanen, Postareff & Hailikari 2015). Arviointi kannattaa siten suunnitella huolella.”

Edellinen lainaus on Digiopettajan starttipaketin vaiheesta 5, joka keskittyy arvioinnin kysymyksiin. Niihin on paneuduttu myös keväällä 2021 ja 2022 järjestetyillä UEFin arviointiklinikoilla, ja aihepiiristä keskustelu jatkunee myös kahdella palauteklinikalla, 31.3. (UEFlainen, ilmoittaudu tästä) ja 5.4. (UEFlainen, ilmoittaudu tästä). Arviointihan on palautetta, ja palaute on arviointia. Vai mitä?

Arviointiklinikoilla on pohdittu sellaisiakin kysymyksiä, että miksi ylipäätään arvioimme ja arvostelemme. Ja mitä oikeastaan arvioimme. Arvioimmeko sitä, mitä luulemme arvioivamme. Entä jos… emme arvioisikaan enää ”kuten aina ennenkin on tehty” tai ”koska niin on aina ennenkin tehty”? Mitä siitä seuraisi? Näitä kysymyksiä voi olla varsin hedelmällistä pohtia opiskelijoidenkin kanssa.

Entä jos arviointiin saisi mukaan muutakin kuin lopputuotoksen?

Teksti: Designing Recess in Difficult Times/ DeBay & Laser. Keveyden merkitys nimenomaan psykologisesti kuormittavina aikoina; rento asenne, läsnäolo; kokeilemalla oppiminen; tulevaisuusorientaatio; keskeneräisyyden estetiikka ja holistinen ihmiskäsitys: saa mokata! Miten nämä saisi mukaan arviointiin?

”Jotta oppimisen arviointi toimisi myös oppimista sparraavana palautteena (assessment for learning, Atjonen 2019), ota oppimisen arviointia käyttöön oppimisprosessin aikana. Näin opiskelija itse sekä sinä opettajana saatte palautetta osaamisen kehittymisestä, kun opetus on vielä käynnissä.” (Lainaus Digiopettajan starttipaketin vaiheesta 5.)

Vinkin muotoili Susanna

Viikon vinkki 6/2022

Digiopettajan starttipaketti: Läsnäoloa, vuorovaikutusta, osallisuutta

Verkkovälitteisessä oppimisprosessissa pätevät samat lainalaisuudet kuin kaikessa muussakin oppimisessa. Etäloikkailun yksi positiivisin puoli lienee ollutkin se, että meille on sen myötä tarjoutunut tilaisuus pohtia ja ymmärtää oppimista ja kaikkea siihen liittyvää jopa syvemmin kuin ennen.

Yksi pakotetun etäajan kirkastunein tähti on varmastikin ollut se, että oppiminen edellyttää vuorovaikutusta. Vuorovaikutus ja vuorovaikutteisuus voi puolestaan tapahtua ja toteutua monin tavoin, niin kirjallisesti kuin suullisesti, etänä tai lähinä, samanaikaisesti tai eriaikaisesti. Kaiken ytimessä on se, että muodolla tai kanavalla ei ole suurin merkitys, vaan aidolla ihmisten keskinäisellä kohtaamisella.

Samalla pääsemme keskustelemaan aihepiiristä kaikkien oppimisprosessiin osallistuvien kanssa. Jos oppimiskäsityksemme on se, että opettaja ei yksin vain ”vedä” kurssia tai opetusta, tästä on toki muotoiltava ja neuvoteltava yhteinen ymmärrys kaikkien kurssille osallistuvien kanssa. Näin kurssin osallistujat pääsevät myös aidommin ja kokonaisvaltaisemmin mukaan oppimisprosessin ja oman oppimisensa aktiivisiksi muotoilijoiksi.

Teksti: Verkkovälitteisessä vuorovaikutuksessa ihminen, inhimillisyys, ihmisten kohtaaminen keskiöön. Läsnäolo, myötäeläminen, ymmärrys sekä niistä viestiminen. Näin luodaan ja ylläpidetään verkkovälitteisiä mahdollisuuksia kohtaamisiin, vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen.

Digiopettajan starttipaketin vaihe 4 esittelee menetelmiä aktivoinnin ja vuorovaikutteisuuden lisäämiseen. Näitä menetelmiä voi hyödyntää niin lähi-, etä- kuin hybridiopetuksessakin.

Vinkin muotoili Susanna

Viikon vinkki 5/2022

Digiopettajan starttipaketti, vaihe 3: Digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen

Kenen ruutupiirroksilla mennään? Tai pikemminkin: kenen ruutupiirroksia sovelletaan?

Keskeneräinen neule Star Wars -symbolein. Neuleen taustalla neuleeseen sovellettu ohje (Huom! Sovellettu!) ja teksti: ”Auta minua, Obi-Wan Kenobi, olet ainoa toivoni!”. Lähde: Gray, Tanis (2021), Star Wars: Galaksin parhaat neuleohjeet, Tammi. Suomentanut Sirkku Viitanen-Vanamo. Kuva: Susanna Kohonen.

Jos joskus tuntuukin siltä, että Obi-Wan Kenobi on ainoa toivoni digipedagogiikan ja erityisesti digitaalisen oppimateriaalin tuottamisen suhteen, silloin sanon itselleni: Vähemmän on enemmän. Less is more.

Digiopettajan starttipaketin Vaihe 3, Oppimateriaalin tuottaminen, sisältää hyviä linkkejä tarpeellisiin saavutettavuus- ja tekijänoikeusnäkökulmiin. Hei ueflainen, 24.2. tulossa myös henkilöstökoulutusta tekijänoikeuksista oppimateriaaliin liittyen!

Kaikissa oppimateriaalivalinnoissa muistelen myös opiskelijaa, joka materiaalien kanssa toimii, sekä suunnitelmien mukaista oppimisprosessia (Vaihe 1), kuten myös oppimateriaalin opiskelun ja siihen liittyvien aktiviteettien edellyttämää työmäärää (Vaihe 6: Opintojen mitoitus sekä UEFin omat laskurit opintojen työmäärän mitoittamiseen).

Kuten neulomiseen, oppimateriaalin tuottamiseenkin pätee se nyrkkisääntö, että lopputulos on juuri sinun näköisesi. Malleja toki haetaan ja käytetään, mutta lopputulos on sinun. Sinä omistat sen.

Vinkin muotoili Susanna

Viikon vinkki 2/2022

Digiopettajan starttipaketti, osa 1: Suunnittele oppimisprosessi – Epic Design Challenge!

Onko tästä vuodesta tulossa oppimismuotoilun vuosi?

Siinä tapauksessa voimme ottaa avuksi Digiopettajan starttipaketin vaiheen 1: Suunnittele oppimisprosessi.

Big Questions Instituten Will Richardson ja Homa Tavangar muotoilevat asian näin: Meillä on tänä vuonna edessämme eeppinen haaste, oppimisprosessin suunnittelun haaste. Tämä haaste sisältää seuraavat neljä kohtaa. Ne resonoivat Digiopettajan starttipaketin kanssa, vaikka eivät ehkä sanasta sanaan olekaan käsittelyssä paketin tämänhetkisessä vaiheessa.

Merkityksellisyys (Relevance). Okei, jos itse tiedänkin, miksi joku opeteltava asia on tärkeä ja tarpeellinen, olenko varma, että olen sen riittävän selkeästi viestinyt niille, jotka osallistuvat kurssilleni? Puhunko yleisöni kieltä, niin sanotusti? Osaanko palastella asiakokonaisuudet niin, että ne eivät yhtäältä ole liian helpon tuntuisia ja toisaalta eivät liian ahdistavankin monimutkaiselta tuntuvia?

Oikeudenmukaisuus (Justice). Miten osallisuus, toimijuus, jopa akateemisten ja institutionaalisten valta-asetelmien purkaminen voisi toimia ja tapahtua kurssillani? Entä yhdenvertaisuus, toteutuuko se? Entä oppimisen tukeminen? Mitä kurssini opiskelijat saattavat kokea turhana vallankäyttönä, epäoikeudenmukaisuutena? (Susanna-fasilitaattori tässä äänessä; Suosittelen tutustumaan vaikkapa Taisteleva tutkimus -kirjaan ja Paulo Freiren ajatuksiin kriittisestä pedagogiikasta sekä siihen, miten nämä voivat näyttäytyä kurssiemme arjen valinnoissa.)

Kestävä kehitys (Sustainability). Sehän on muutakin kuin luonnonsuojelua tai ekologisia vaihtoehtoja. Se on myös kokonaisvaltaisesti ”ihmisresurssista” välittämistä – sillä jos en pidä huolta itsestäni ja heistä, joiden kanssa teen töitä; jos en osaa asettua toisen asemaan, jos olen joustamaton tai en välitä mistään tai kenestäkään… onko kaikki kunnossa?

Hyvinvointi (Wellness). Kaikki kolme edellistä johtavat hyvinvointiin, työhyvinvointiin, opiskeluhyvinvointiin. Will Richardson ja Homa Tavangar kysyvät, osaammeko korostaa ja arvostaa sellaista fyysistä, sosiaalista ja henkistä terveyttä, jota tarvitaan oppimiseen, ongelmanratkaisuun ja luovuuteen. Traumainformoitu (trauma-informed) työote on ehkä se tie, joka auttaa etenemään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tästä lisää jatkossa!

Terveisin Susanna-fasilitaattori

Viikon vinkki 1/2022

Digiopettajan starttipaketti käyttöön

Digiopettajan starttipaketin ensimmäinen vaihe on valmistunut. Tästä apua ja tukea kaikille etäopettajille, olitpa sitten vasta taloon tullut tai konkari. Ota käyttöön sinulle hyödylliset vinkit, ideat ja välineet, vaikka yksi kerrallaan: Digiopettajan starttipaketti.

Fasilitaattorit tulevat mielellään yksikköösi kertomaan lisää. Pakettia kehitetään eteenpäin kevään aikana. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, palautteen tai vierailupyynnön kera!

Terveisin verkko- ja monimuotopedagogiikan fasilitaattorit ja yliopistopedagogisen PD-koulutuksen suunnittelija Ulla Ritvanen Opintopalveluista.