Digiopettajan taitopaketit – pedagogisen osaamisen kehittämistä digitaalisessa ympäristössä yliopistossa

Miten opettajan osaamista käytännössä tuetaan ja kehitetään yliopisto-opetuksen kontekstissa ja osana opetuksen arkea? Miten tavoitetaan opettajat eri aloilla, kun opetusteknologian käyttöönotto väistämättä muuttaa opetuksen järjestämistä ja pedagogiikkaa?

Itä-Suomen yliopistossa kehitettiin digiopettajan taitopakettien kokonaisuus yliopistopedagogisen koulutuksen suunnittelijan Ulla Ritvasen ja verkko- ja monimuotopedagogiikan fasilitaattorien yhteistyönä. Starttipaketti, jatkopaketti ja asiantuntijapaketti muodostavat kolmiportaisen taitotasoluokituksen, joka perustuu eurooppalaiseen DigCompEdu-viitekehykseen. Taitotasot ovat liukuvia, ja opettaja voi poimia kustakin paketista oman opetuksensa ja osaamisen kehittämisen kannalta hyödyllisimmät vinkit.

Kehittämistyön tavoitteena oli tukea pedagogisesti perustellun verkko- ja monimuotopedagogiikkaan perustuvan opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Suunnittelun lähtökohtana oli tehtävissään aloittavien opettajien tarpeet, mutta myös kokeneempien opettajien haasteet löytää intranetin syövereistä olemassaolevaa tukimateriaalia opetustyönsä kehittämiseksi.

Digiopettajan taitopaketit sisältävät yleispätevän opetuksen suunnittelun jäsennyksen. Vaikka ”digi” edellä lähdettiin liikkeelle, lähtökohtana on lopulta pedagogiikka, johon on kytketty digiopetuksen menetelmiä ja välineitä. Paketit tarjoavat jotakin kaikille, olitpa sitten perehtyjä, syventyjä tai kehittäjä. Laatimisessa on hyödynnetty aiemmin tuotettua pedagogiikkaan ja digiopetukseen liittyvää Itä-Suomen yliopiston aineistoa, konkreettisia esimerkkejä, malleja ja ohjevideoita.

Digiopettajan taitopaketteja voi hyödyntää itseopiskeluaineistona, osana koulutus- ja tukipalvelujen koulutuksia ja osana Itä-Suomen yliopiston verkko- ja monimuotopedagogiikan fasilitaattoritoimintaa. Me fasilitaattorit tuemme opettajakollegojamme arjen työssä, ja voimme yhteistyössä hakea erilaisiin opetuksen sisältöihin ja tarpeisiin sopivia teknis-pedagogisia ratkaisuja. Taitopaketit toimivat tässä tukena, ja palvelevat nähdäksemme myös pedagogisen osaamisen kehittämisen saavutettavuutta ja inklusiivisuutta.

Digiopettajan taitopaketeista on pyydetty palautetta Itä-Suomen yliopiston opettajilta. Palaute on ollut myönteistä. Palautteen mukaan paketeissa on paketoituna perusasiaa, mutta myös aineksia tarkastella omaa opetusta ja sen menetelmiä kriittisesti. Taitopakettien materiaali on muokkautuvaa ja sitä päivitetään puolivuosittain. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä tämä näyttäytyy tärkeänä, kuten myös tutkimusperustaisuuden syventäminen ja osaamisen jakaminen taitopakettien avulla yliopistomme sisällä.

Kati Kasanen

Kirjoittaja työskentelee verkko- ja monimuotopedagogiikan fasilitaattorina Itä-Suomen yliopistossa. Digiopettajan taitopaketit -työryhmään kuuluivat myös Ulla Ritvanen, Helena Kantanen, Susanna Kohonen, Vesa Paajanen ja Piia Siitonen.

Blogiteksti on julkaistu aiemmin Valtakunnallisen DigiErko-verkoston ”Vierailijakynä”-tekstinä.

Viikon vinkki 3/2021

Oikeuspsykologian monimuotoisuuden kehittäminen – podcasteja yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän toimijoiden kanssa

Millaisia monimuoto- ja verkkopedagogisia ratkaisuja on tehty monitieteisissä oikeuspsykologian perus- ja aineopinnoissa? Miksi työelämälähtöisyys on tärkeää ja kiinnostavaa? Miten opiskelijat voivat olla mukana opetuksen kehittämisessä? Näistä teemoista keskustelemme oheisella äänitallenteella yliopisto-opettaja Hanna Lahtisen ja opiskelija, PsK Rosa Nissisen kanssa.

Äänitiedoston kesto 13.41

Oikeuspsykologia pähkinänkuoressa

Perusopintokokonaisuus

Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat oikeuspsykologian keskeisimpiin kysymyksiin ja menetelmiin, sekä teoriaan että käytäntöön soveltamiseen. Jokaiseen opintojaksoon liittyy aiheen tarkastelu sekä oikeustieteen että psykologian viitekehyksestä. Tavoitteena on lisätä näiden kahden tieteenalan opiskelijoiden ymmärrystä toistensa näkökulmista ja helpottaa yhteistyötä. Oikeuspsykologian perusopintokokonaisuudesta vastaa psykologian oppiaine. Kokonaisuus on tarjolla tutkinto-opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille ja tällä hetkellä kokonaisuutta suorittaa 140 opiskelijaa ympäri Suomea.

Aineopintokokonaisuus

Opintokokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietämystä perusopintokokonaisuudessa käsitellyistä teemoista ja tutkimuksesta. Opintokokonaisuudessa käsitellään tarkemmin myös erityiskysymyksiä, joita opiskelijat todennäköisesti kohtaavat työelämässä. Opintokokonaisuudessa syvennytään oikeuspsykologian historiaan ja sen merkitykseen oikeuspsykologisen tiedon soveltamisessa nykypäivänä, oikeuspsykologisen tutkimustiedon soveltamiseen niin riita- kuin rikosasioissakin, psyykkisen haitan arviointiin ja siihen liittyvään lainsäädäntöön, kliiniseen ja oikeuspsykologiseen arviointiin ennalta estävässä toiminnassa sekä oikeuspsykiatrian kontekstissa. Lisäksi seminaaritöiden avulla tavoitteena on syvällinen paneutuminen näytön arviointiin aidoissa oikeustapauksissa sekä oikeuspsykologian että oikeustieteen näkökulmista. Seminaareissa ja muussa opetuksessa pyritään lisäämään sekä edistämään näiden kahden tieteenalan välistä vuoropuhelua myös opettajaresursseja yhdistämällä. Oikeuspsykologian aineopintokokonaisuudesta vastaa psykologian oppiaine. Kokonaisuus on ollut tarjolla tutkinto-opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille vuodesta 2019. Tällä hetkellä kokonaisuutta suorittaa 40 opiskelijaa ympäri Suomea.

Aineopintoihin sisältyy opintojakso, jonka opiskelijoille ja kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle on tarjolla työelämää ja oikeuspsykologian soveltamista esittelevä podcast-sarja.

Mikäli innostut äänitallenteiden tekemisestä, ohessa Kimmo Salvénin materiaalit UEF:n podcast-koulutuksesta – hyviä vinkkejä pähkinänkuoressa aloittelevalle äänitallenteen tekijälle.

Hanna Lahtinen on yliopisto-opettaja, erityisalueenaan oikeuspsykologia. Hanna opettaa oikeuspsykologian kokonaisuudessa opintojaksoja Lapset ja perheet oikeusprosesseissa, Oikeuspsykologian historia ja ammattikäytännöt, Oikeuspsykologisen tiedon soveltaminen rikos- ja riita-asioissa, Psyykkisen haitan arviointi ja vahingonkorvaukset sekä Näytön arviointi rikos- ja riita-asioissa. Hanna myös koordinoi kokonaisuuden opetuksen järjestämistä sekä kehittämistä.

Hanna Lahtisen kuva

Rosa Nissinen on psykologian pääaineopinnoissaan loppusuoralla ja suorittanut oikeuspsykologiaa sivuaineopintoinaan. Rosa on suunnitellut ja toteuttanut Oikeuspsykologiaa-podcastin haastattelut.

Rosa Nissinen

Jesse Jäppinen suorittaa myös viimeistä vuotta psykologian pääaineopinnoistaan. Hän on editoinut Oikeuspsykologiaa-podcastin jaksot sekä säveltänyt podcastin musiikit.

Jesse Jäppinen