Viikon vinkki 9/2023

Itä-Suomen yliopisto tukee opettajiensa valmiuksia erilaisten tekoälysovellusten käyttöön opetuksessaan

Kevään 2023 aikana järjestettävissä tilaisuuksissa ja koulutuksissa opettajat jakavat hyviä käytänteitään ja koko yliopistoyhteisö pääsee keskustelemaan aiheesta. Myös opiskelijat pääsevät osallistumaan kehittämistyöhön.

Sisäisestä koulutuksesta ja keskustelutilaisuuksista vastaa yliopiston monitieteinen Oppiminen, arki ja työ digitalisoituneessa yhteiskunnassa (DIGS) -tutkimusyhteisö.

DIGS-tutkimusyhteisö on yliopistotutkija Henriikka Vartiaisen johdolla tutkinut generatiivisen tekoälyn sovelluksia opetuskäytössä yläkoulussa ja opettajankoulutuksessa. Vuoden 2022 aikana tehtyjen pilottitutkimusten kokemuksia laajennetaan nyt yliopistoyhteisön keskusteltavaksi.

Kevään 2023 aikana yliopistoyhteisö tutustuu esimerkiksi tekstiä, kuvia ja koodia generoivan tekoälyn mahdollisuuksiin ja rajoituksiin sekä keskustelee niiden käyttötarkoituksista ja kokemuksista eri oppiaineissa. Keskusteluissa käsitellään lisäksi generatiivista tekoälyä uudenlaisena luovuuden ja tuottavuuden alustana, ja sitä millaisia uusia työelämätaitoja niiden käyttö vaatii.

Asiaa on valmisteltu Itä-Suomen yliopiston koulutuksesta vastaavien johtajien verkostossa, jossa pidettyyn professori Matti Tedren ja professori Teemu Valtosen alustukseen voit tutustua Teams-tallenteena: https://bit.ly/3jUMhOd.

Oppiminen, arki ja työ digitalisoituneessa yhteiskunnassa (DIGS) -tutkimusyhteisöön voit tutustua verkossa: uef.fi/digs.

Viikon vinkin sisällöt on julkaistu UEF:in tiedotteessa osoitteessa https://www.uef.fi/fi/artikkeli/ita-suomen-yliopisto-kannustaa-opettajiaan-tekoalysovellusten-kayttoon

Vaakakupissa psykologiopiskelijoiden asiantuntijuus ja opetusjärjestelyt – Mikä opintojamme ohjaa?

Psykologiopiskelijana seuraan huolestuneena opetuskäytänteiden digitalisoitumista ja lähiopetuksen ajoittaista vähäisyyttä. Parhaimmillaan uudet opetusmuodot laajentavat oppimismahdollisuuksia, mutta ne voivat myös vaarantaa ammattitaidon.

Opetuskäytänteistä päätettäessä täytyy kiinnittää erityishuomiota psykologin tutkinnon oppimistavoitteiden ensisijaisuuteen. 

Psykologiasiantuntijuuden ytimessä ovat ihmisyyden psyko-fyysis-sosiaalinen ymmärtäminen sekä kehittyneet ammatilliset vuorovaikutustaidot. Näiden saavuttaminen vaatii opinnoissa aktiivista yhteyttä tiedeyhteisöön sekä riittävää käytännön harjoittelua. Tämän tulisi näkyä läpi tutkinnon säännöllisenä vuorovaikutteisena luento-opetuksena, ammatillisen vuorovaikutuksen opintojaksoina sekä runsaana vertaistyöskentelynä. Kokemukseni ja myös ainejärjestössämme toteuttamamme opintokyselyn mukaan opiskeluarki painottuu kuitenkin liian usein itsenäiseen työskentelyyn. 

Yksin opiskellessamme elämänkokemuksemme värittää ja kaventaa näkökulmaamme psykologiseen teoriatietoon. Sen sijaan vuorovaikutteisessa opetuksessa vertaiskeskustelut avaavat uusia näkökulmia opiskeltavaan aiheeseen ja opettajat auttavat suuntaamaan huomion kurssimateriaalin keskeiseen sisältöön. Lähiopetus kytkee teorian käytäntöön ja antaa parhaan mahdollisuuden kysyä ja keskustella, mikä edistää aiheen syvällistä ymmärrystä. Samat periaatteet pätevät vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Kasvaaksemme päteviksi ihmistyön ammattilaisiksi tarvitsemme meitä kokeneempien asiantuntijoiden aktiivista ohjausta sekä sen rinnalla runsasta käytännön harjoittelua vertaistemme kanssa. 

Opetusteknologian kehittyminen sekä opetusjärjestelyiden monimuotoisuus ovat aikamme keskeisiä koulutuksen edistysaskelia. On kuitenkin huolehdittava, etteivät ne asetu psykologiopiskelijoiden oppimisen tielle. Opetuskäytänteitä päätettäessä ensimmäisenä kriteerinä tulee olla ammattitaidon ja asiantuntijuuden mahdollisimman korkeatasoinen kehittyminen. Opiskelijalle kurssien suoritusvaihtoehdot voivat siksi toisinaan kaventua, mikä on kuitenkin halpa hinta maksettavaksi osaamisestamme. Psykologeina olemme yksi tulevaisuuden yhteiskunnan avainammattiryhmistä. Pidetään siis huoli, että konkreettinen yhteys alamme ytimeen, ihmisyyteen, säilyy opintojemme ehdottomassa keskiössä. 

Kirjoittaja Alisa Tallgren on Itä-Suomen yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Oidipus ry:n edunvalvontatiimin opintovastaava.

Teksti on julkaistu aiemmin Psykologi-lehden verkkoversiossa 15.2.2023 osoitteessa https://psykologilehti.fi/vaakakupissa-psykologiopiskelijoiden-asiantuntijuus-ja-opetusjarjestelyt/