Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

 

KATVEen tutkijat ja viiteryhmäläisiä joulukuussa 2019

 

Marjatta Palander on KATVE-hankkeen johtaja ja suomen kielen professori Itä-Suomen yliopistossa. Hänen erikoisalaansa ovat dialektologia, sosiolingvistiikka ja kansanlingvistiikka. Palander on tutkinut suomen itämurteiden alueellista vaihtelua ja muuttumista ja julkaissut tutkimuksia käynnissä olevasta äänteenmuutoksesta, siirtymämurteista, yksilömurteen pitkäaikaisseuruusta sekä maallikoiden murrekäsityksistä. KATVEessa hän tutkii karjalan puhujien kielitietoisuutta ja kielimuistoja.

Vesa Koivisto on suomen ja sen lähisukukielten dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on mm. kuulunut Ison suomen kieliopin (2004) tekijäryhmään sekä toiminut vuosina 2014–2020 karjalan kielen ja kulttuurin professorina Itä-Suomen yliopistossa. Koiviston erikoisalaa ovat itämerensuomalaiset kielet, dialektologia, morfologia, johtaminen, kielten elvyttäminen ja rajatutkimus. KATVEessa hän tutkii karjalan verbimorfologiaa ja uusien murteiden muodostumista.

Helka Riionheimo on suomen kielen professori Itä-Suomen yliopistossa. Lukuvuosina 2018–2021 hän hoitaa saman yliopiston karjalan kielen professuuria. Riionheimon tutkimuskenttää ovat kielikontaktit, monikielisyys, dialektologia, sosiolingvistiikka, itämerensuomalaiset kielet sekä kielten uhanalaisuus ja elvyttäminen. Viime aikoina hän on julkaissut erityisesti karjalan kieleen liittyvää tutkimusta. KATVEessa hänen tutkimuskohteitaan ovat karjalan puhujien kielitietoisuus ja kielimuistot.

Maria Kok on suomen kielen yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa. Hänen väitöskirjansa (Kok 2016) käsitteli itse-sanan taivutusparadigman rakennetta ja kehitystä itäisissä itämerensuomalaisissa kielissä. Kokin mielenkiinnonkohteita ovat kieliopillistumistutkimus, refleksiivikonstruktiot ja suomenkielisen kielioppiterminologian historia. KATVEessa hän tutkii refleksiivejä karjalassa ja muissa itämerensuomalaisissa kielissä.

Milla Uusitupa on tutkijatohtori Itä-Suomen yliopistossa. Suomen kielen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan (Uusitupa 2017) hän selvitti avointen persoonaviittausten käyttöä rajakarjalaismurteissa. Muissa tutkimuksissaan Uusitupa on tarkastellut avoimen yksikön 2. persoonan käyttöä suomen murteissa sekä Raja-Karjalan alueen historiallista monikielisyyttä. KATVEessa hän jatkaa impersonaalisten lauserakenteiden tutkimista Tverin alueella ja Raja-Karjalassa puhutuissa karjaloissa.

Susanna Tavi on suomen kielen tohtoriopiskelija Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimuskenttäänsä ovat kielikontaktit, sanastontutkimus, korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät. KATVEessa Tavi keskittyy karjalan venäläisperäisiin lainasanoihin.

Tuomo Kondie työskentelee KATVEessa osa-aikaisena tutkimusapulaisena ja huolehtii mm. tverinkarjalaa sisältävien äänitteiden litteroinnista ja tverinkarjalan korpusten kokoamisesta. Kondie toimii myös Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry:n puheenjohtajana.

Katerina Paalamo on työskennellyt KATVEessa osa-aikaisena tutkimusapulaisena ja mm. litteroinut tverinkarjalaa sisältäviä äänitteitä. Paalamo on myös karjalan kielen opettaja ja vastaa Itä-Suomen yliopiston eteläkarjalan kielikursseista.

Muut tohtoriopiskelijat ja tutkijatohtorit, joiden tutkimusaiheet liittyvät KATVE-hankkeeseen:

Laura Arantola: Itsenäiset relatiivilauseet rajakarjalaismurteissa.

Natalia Giloeva: Indefiniittipronominien kieliopillistuminen rajakarjalaismurteissa.

Henna Massinen: Rajakarjalaismurteiden suomalaistuminen äännepiirteiden valossa.

Ilia Moshnikov työskentelee tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksella.

Viiteryhmäläiset

Helmi Järviluoma-Mäkelä, tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto.

Liudmila Gromova, kansainvälisten kielten laitoksen johtaja sekä Tverin karjalan opettaja ja kieliaktivisti, Tverin valtionyliopisto, Venäjä.

Jaan Õispuu, Tverin karjalan tutkija ja opettaja, Tallinna Õismäe Gümnaasium, Viro.

Leena Joki, erityisasiantuntija ja Karjalan kielen sanakirjan toimittaja (1986–2005), Kotimaisten kielten keskus.

Tapio Hämynen, emeritusprofessori ja Raja-Karjalan historian erityisasiantuntija, Itä-Suomen yliopisto.

Juliia Stepanova, historian apulaisprofessori ja Tverin karjalaisten historian ja kulttuurin erityisasiantuntija, Tverin valtionyliopisto, Venäjä.

Renate Pajusalu, yleisen kielitieteen professori sekä viron ja yleisen kielitieteen laitoksen johtaja, Tarton yliopisto, Viro.

 

Kenttätöissä Tverin alueella 2018