Luukku 25

Karjalaini roštuonkalenteri ~ Karjalane raštavankalendari ~ Karjalaine rastavankalenduaru

25. talvikuuta ~ 25. raštavankuuda ~ 25. talvikuudu

 

Iisussan šyntymä (Luuk. 2:1–20)

Niinä päivinä tuli Riiman keisarilta Aukustilta käšky, jotta koko muašša pitäy ruveta luatimah väjenkirjutušlistoja. Tämä oli enšimmäini väjenkirjutuš, ta še oli šiih aikah, konša Siirijua halličči Kvirinie. Kaikin mäntih kirjuttautumah, jokahini omah linnah.

Joosefi niise läksi Nasaretin linnašta, kumpani oli Galileijašša. Hiän mäni Juutijah, Tuavitan linnah Viflejemih, šentäh kun oli Tuavitan šuvušta. Hiän otti kerallah Muarien, kumpani oli kihlottu hänellä ta kumpani kanto Lašta. Konša hyö oltih šielä, Muariella tuli lapšenšuanta-aika. Hiän šai Pojan, enšimmäisen Lapšen. Hiän kapaloičči Lapšen ta pani Hänet šoimeh, šentäh kun heilä ei löytyn tilua matkuštajien talošta.

Šillä šeuvulla oli paimenie varteimašša yöllä lampahie. Heilä näyttäyty Hospotin anheli, ta Hospotin jumalallini valo ympäröičči hiät. Paimenet äijälti pöläššyttih. Anheli šano heilä: «Elkyä varakkua. Mie tulin ilmottamah teilä hyvän viessin, šuuren ilošanoman kaikella rahvahalla. Tänäpiänä Tuavitan linnašša šynty teilä Pelaštaja, kumpani on Hristossa, Hospoti. Täštä työ tunnetta Hänet: ripakkoloih kiäritty Lapši makuau šoimešša.» Yhtäkkie anhelin luo jiäviyty šuuri taivahallini šotajoukko, kumpani ylenti Hospotie šanoilla:

– Kunnivo Jumalalla taivahissa,
a muan piällä olkah rauha
ta ihmisillä hyvä tahto!

Konša anhelit mäntih heijän luota taivahah, paimenet paistih keškenäh: «Läkkä Viflejemih! Šielä myö niämmä šen, mitä on tapahtun, šen, mistä Hospoti meilä ilmotti.»

Hyö lähettih kiirehešti Viflejemih ta löyvettih šielä Muarie, Joosefi ta Lapši, kumpani makasi šoimešša. Tämän nähtyö paimenet kerrottih, mitä anhelit šanottih heilä Lapšešta. Kaikin, ket kuultih paimenien šanat, kummekšittih. Muarie pani kaikki nämä šanat šiämeh ta moničči ajatteli niitä ičekšeh.

Paimenet myöššyttih karjan luo, ylennettih ta passipoitettih Jumalua šiitä, mitä hyö šuatih kuulla ta nähä. Kaikki kävi juštih niin, mitein heilä oli šanottu.

 

Jouluevankeliumin vienankarjalakši lukou vienankarjalan jatkokurššin opaštuja Eero Klaavo.

Lähteet

http://www.finugorbib.com/bible/viena/42_Luk02_na.html